Pressmeddelande -

Ödeläggelsen av Irak - nedtystat brott och miljökatastrof - The Destruction of Iraq - Hushed-up Crime and Environmental Disaster-Seminarium på ABF Stockholm 20 mars 2019

Ödeläggelsen av Irak - nedtystat brott och miljökatastrof - The Destruction of Iraq - Hushed-up Crime and Environmental Disaster
Seminariet ägde rum 20 mars, 16-årsdagen av USA:s och Storbritanniens olagliga angrep på Irak.

Arrangörer: IrakSolidaritet i samarbete med ABF Stockholm

Seminarium om Pentagons och krigets roll för miljö-och klimatförstörelsen av Irak

Hela seminariet filmades. Här finns filmade tal och foton med mera

https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/oedelaeggelsen-av-irak-nedtystat-brott-och-miljoekatastrof-the-destruction-of-iraq-hushed-up-crime-and-environmental-disaster-seminarium-paa-punkt-punkt-punkt-2855219?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease

Två av de filmade talen återges nedan skriftligt: Arne Hjorths och Sigyn Meders tal.

Vattenfrågan i krigets Irak, tal av Arne Hjorth, expert på vatten- och avloppsteknik.

Irak hade redan på 70-talet ett väl utbyggt system för vatten och avlopp. Det är nu raserat och medvetet sönderbombat av USA/Nato. Miljöförstörelsen i Irak är enorm. Det har fått ödesdigra konsekvenser. I Irak före krigen fanns många kunniga experter och ingenjörer inom vatten och avloppsteknik. Bara i Bagdad fanns tre stora avloppsreningsverk och ett antal vattenverk för dricksvatten. Ca 80 % av hushållen i städerna var anslutna till ett rörnätverk för avlopp eller till spillvattentankar. Mer än 95 % av invånarna i urbana områden hade tillgång till renat färskvatten före krig och sanktioner. På landsbygden var det inte lika väl utbyggt.

Nästan allt vatten, 98 %, har hämtats från floderna Eufrat och Tigris, som var förutsättningen för den högkultur som uppstod i Mesopotamien långt före greker och romare. I norra Irak är vattentillgången något mer oberoende av flodvatten än i södra delen av landet, vid staden Basra där floderna förenas och rinner ut vid Shatt al-Arab, Persiska Viken. Större delen av vattnet, ca 80 %, har förbrukats av jordbruket och resten har gått till industri och hushåll. Vattenkrisen nu drabbar som värst staden Basra i söder, där förra sommarens extrema torka gjort situationen ännu värre. Floddeltat i söder är nu nästan helt uttorkat i det som förut var ett rikt befolkat träsk- och vattenområde. Basra var tidigare en mycket vacker stad med sina kanaler och har ibland kallats för Österns Venedig. Men allt större arealer förvandlas nu till öken och den tidigare jordbruksbefolkningen tvingas fly till slummen i kåkstäder. Det innebär att Irak nu måste importera en mängd basvaror, som tidigare odlats och producerats inom landet. Och det amerikanska multinationella bolaget Monsanto har skaffat sig ett monopol och patent på genmodifierat utsäde och grödor och tjänar stora pengar på förstörelsen av Iraks jordbruk.

Drygt hälften av tillrinningen till Iraks flodsystem rinner upp i de bergiga områdena i Turkiet genom nederbörd och snösmältning. Flödet i Iraks stora floder Eufrat och Tigris är nu bara ca en tredjedel av vad det var för 30 år sedan. Den störst bidragande orsaken till det är att Turkiet byggt ett 40-tal stora dammar uppströms. Det är dammar för vattenkraft och färskvattenförsörjning. Hundratals byar i sydöstra Turkiet har evakuerats under omfattande protester från lokalbefolkningen, till stor del kurder, som nu bekämpas med dammbyggen istället för med militära medel inom landet, skriver journalisten Bitte Hammargren. Turkiet passar naturligtvis på när Iraks korrupta marionettregim inte är så mycket att räkna med.

Iraks sårbarheter i vattenbehandling”

De mycket omfattande FN-sanktionerna mot Irak genomdrevs framför allt av USA och Storbritannien under hela tretton år, fram till invasionen 2003. Kriget därefter förstörde ytterligare det väl utbyggda vatten och avloppsnätet. Enligt UNICEF, FN:s barnfond, hade dessa sanktioner förorsakat att en halv miljon barn dött fram till 1996, något som USA:s utrikesminister Madeleine Albright tyckte var värt priset. Dödstalen har därefter fortsatt stiga. Irak förhindrades under sanktionerna att importera viktiga kemikalier som klor, nödvändiga för att rena vatten. Irak hade även en viss egen framställning av klor och klorföreningar avsedda för vattenbehandling. Dessa anläggningar bombades och totalförstördes. Även reservdelar till maskiner och rörledningar omfattades av de drakoniska sanktionerna.

År 1995 lyftes hemligstämpeln från en del dokument från Pentagon. Ett dokuments titel är ”Iraq Water Treatment Vulnerabilities”, på svenska ”Iraks sårbarheter i vattenbehandling”. Det är skrivet av DIA (Defence Intelligence Agency), d.v.s. försvarets underrättelsetjänst. Det är daterat januari 1991, när sanktionerna inleddes. Det är en ingående beskrivning av hur sanktioner omfattande kemikalier, som används för att rena vatten, påverkar Iraks befolkning. Den eller de som författat rapporten är mycket kunniga experter i kemi och vattenkvalitet. Alla möjligheter för Irak att leverera rent vatten och att rena avloppsvatten trots sanktioner analyseras mycket noggrant. Om Iraks vattentillgångar noteras att:

”… floderna innehåller biologiskt material, föroreningar och rikligt med bakterier. Om vattnet inte renas med klor kan epidemier av sjukdomar som kolera, hepatit och tyfus förekomma … full degradering av systemet för vattenrening kommer troligen att ta ytterligare 6 månader.”

En grupp amerikanska akademiker vid George Washington University och University of Minnesota har gjort en analys av dokumentet efter att sanktionerna genomdrevs. Under sanktionerna startade olika grupper en samvetskampanj. Det var universitetsfolk och kristna organisationer m.fl. som protesterade mot de omänskliga sanktionerna som ledde till massdöd av framför allt barn, gamla och sjuka. Den första frågan de ställde sig var om det här dokumentet om Iraks sårbarhet i vattenbehandling verkligen var avsett att tillämpas. Det står inte uttryckligen i dokumentet efter analysen ”execute”, d.v.s. utför, verkställ, vilket skulle ha varit en direkt uppmaning till folkmord.

Organisationerna bakom samvetskampanjen ansökte om tillstånd att få föra in kemikalier och annan utrustning nödvändiga för vattenrening, men fick avslag. Alla försök att bryta blockaden hotades med 12 års fängelse eller böter på upp till en miljon dollar. Den 12 juni 2001 publicerade fil. dr. Thomas Nagy vid Washingtons universitet ett dokument om sanktionerna. USA och Storbritannien hade då stoppat alla försök att förhindra den humanitära katastrofen. Helt klarlagt är därför att det som står i Pentagons dokument visar hur medvetet det långsamma mordet på miljoner människor planerats. FN:s humanitäre samordnare i Irak, Dennis Halliday, avgick i protest 1998 när han såg verkningarna av sanktionerna. Hans efterträdare på posten, Hans von Sponeck, FN:s vice generalsekreterare och humanitäre samordnare för Irak avgick också i protest. Dennis Halliday belades med munkavle i USA, men i den egyptiska tidningen Al Ahram sa han:

Jag säger folkmord eftersom det är ett avsiktligt program att förstöra en kultur, ett folk, ett land – ekonomiska sanktioner är kända för att göra det.”

USA:s och Storbritanniens ledare visste vad de gjorde och förutom att hindra Irak från att rena sitt vatten bombades systematiskt pumpstationer, elkraftverk, vattenverk och reningsverk för avloppsvatten, både i Gulfkriget 1991 och därefter. Följden blev att stora mängder orenat avloppsvatten rann ut på gator och torg. Stinkande sjöar bildades på gatorna i Bagdad. Avloppet blandar sig med avfall, sopor och andra föroreningar som rester av utarmat uran och napalm och rinner ut i floderna. Vattnet i floderna blir inte bara obrukbart utan direkt livsfarligt och sprider vattenburna sjukdomar och svårartade diarréer, precis som förutsågs av Pentagons vattenexperter. Framför allt barnen drabbas och dör av uttorkning. I staden Basra blev mer än 100 000 personer i slutet på 2018 akut sjuka av vattnet och stora protester har genomförts. Basra ligger längst ner i flodsystemet och är extra utsatt för bristen på rent vatten.

Återuppbyggnad?

En rapport från 2013 av en amerikansk konsultfirma, Dunia Frontier Consultants, är ganska avslöjande om förutsättningarna för återuppbyggnad av Iraks nätverk för färskvatten och avlopp. Sedan den här utredningen gjordes har situationen ytterligare förvärrats efter det s.k. ”kriget mot IS” med ännu mer förstörelse. Konsultfirman skriver att år 2012 avsattes 4,5 miljarder dollar på vatten och avloppsprojekt. Men, skriver Dunia:

Det är högst osannolikt att hela detta belopp i verkligheten spenderats på vatten och avloppsprojekt. Irak rankas enligt rutin bland de topp tio i Transparency International´s korruptionsindex. Verkligheten är att en avsevärd procentandel av dessa 4,5 miljarder dollar inte spenderats på därför avsett ändamål.”

Nu ska man komma ihåg att den här korruptionen kom med invasionen 2003. I Irak före invasionen var korruptionen begränsad. Men under Paul Bremers ockupationsregim försnillades en stor del av Iraks statskassa som plundrats och förvarats av Bank of America. Korruptionen bredde ut sig alltmer, och så har det bara fortsatt. Det här kan man läsa mer om i Peo Österholms utmärkta bok ”Åh, vilket galet krig”.

Efter att USA/Nato medvetet förstört Iraks nätverk för vatten och avlopp, tjänar nu amerikanska bolag och entreprenörer stora pengar på projekt, som oftast aldrig kan slutföras eller som helt enkelt inte kan fungera därför att bristfälligt eller felaktigt underlag lämnats ut av de irakiska myndigheterna. På grund av det kaos som skapats av krigen och flyktingsituationen kan de inte lämna korrekta uppgifter ens om hur många som bor i området. Dokumentation och viktiga uppgifter har förstörts under krigen. Många tillförlitliga data som är nödvändiga för riktigt utförda beräkningar saknas. Det här vet naturligtvis amerikanska och andra bolag om. De ser bara en möjlighet att tjäna stora pengar på Iraks kaos. Dessutom saknar Irak efter invasionen 2003 experter och ingenjörer kunniga i vatten och avloppsteknik. En del mördades och många flydde. Och enligt UNICEF, så dödades mer än 600 servicetekniker från ministeriet för offentliga arbeten mellan åren 2005 och 2008 när de var ute för att försöka reparera det sönderbombade ledningsnätet. Det amerikanska konsultbolaget Dunia hävdar att det nu behövs utländska experter, men det hjälper knappast, och det är man säkert medvetna om. En lokal kompetens, som känner till förhållanden på plats, är nödvändig. Den kompetensen finns inte längre. Men amerikanska storbolag tjänar nu stora pengar på en fejkad återuppbyggnad av en infrastruktur, som förstörts av deras egen regering och militär. Och det är mycket osannolikt att en återuppbyggnad av Irak värd namnet kan genomföras av den korrupta marionettregimen. För närvarande ser framtiden mycket mörk ut i Irak. Förutsättningen för en återuppbyggnad är ett stopp på all utländsk politisk, militär och ekonomisk inblandning, en nationell försoningsprocess och fria demokratiska val där Iraks folk själva får bestämma över sin framtid. Och de stater, framför allt USA och Storbritannien, som ödelagt landet, måste avkrävas krigsskadestånd för återuppbyggnaden.

Arne Hjorth, IrakSolidaritet, expert inom vatten och avloppsteknik, ABF 20 mars 2019


Avslutande tal av Sigyn Meder, IrakSolidaritet
Pentagons och krigets roll för miljö- och klimatförstörelsen av Irak

"Invasionen av Irak var ett banditdåd och ett uttryck av flagrant statsterrorism, och
den visar på ett totalt förakt för internationella rättsprinciper. Invasionen var en
egenmäktig militäraktion inspirerad av en lång rad lögner och en grov manipulation
av media och därmed också allmänheten. Den var en aktion avsedd att konsolidera
amerikansk militär och ekonomisk kontroll av Mellanöstern under täckmantel – som
en sista utväg då alla andra rättfärdiganden hade misslyckats med att rättfärdiga sig
själva – av befrielse. En formidabel militär styrkedemonstration som resulterade i död
och lemlästning av tusen och åter tusentals oskyldiga människor. "
"Utdrag ut Harold Pinters nobeltal 7 december 2005.
Han nämner även USA:s användning av massförstörelsevapen i Irak i sitt tal. Det är USA
som använder massförstörelsevapen!
Det vi tidigare hört visar en del av krigets oerhört förstörande verkan på allt liv, miljön och
klimatet.
Kriget fortsätter i Irak. USA installerar nya baser i landet och i Trumps säkerhetsstrategi från
2018 anges "energidominans" som en nyckelfråga.
Även om exakta siffror är svåra att få, anses USA-militären vara världens största
bränslekonsument.

Enligt Concerned scientists gör Pentagon av med mer än 100 miljoner fat olja i bränsle till
sitt flyg, krigsfartyg och krigsfordon per år.
Enligt Pentagon omfattade utsläppen av koldioxid 2014 mer än 70 miljoner ton, men då
utesluts 100-tals baser utomlands och allt som klassas som "nationellt säkerhetsintresse".
Officiella siffror anger att USA-militären använder 320 000 fat olja per dag, men privat
anställda militärer, privat skötta installationer eller åtgång vid vapenproduktion tas inte med.
Enligt chefen för Oil Change International, Steve Kretzmann släppte USA ut minst
141 miljoner ton koldioxid från mars 2003 till december 2007 i Irak.
Data om utsläppen från USA:s militära operationer fortsätter att vara är en statshemlighet.
Och militära operationer utomlands är undantagna nationell lag för redovisning liksom FN:s
Convention on Climate Change.
Dessa utsläpp har påverkat den pågående klimatförändringen i Irak under de 26 åren av
USA-krig. 76 länder med Sverige som guldmedlem deltar i USA-koalitionen. Av dessa 76
länder har flera deltagit även i bombningarna.
Det bidrar till torkan, till ökenutbredning, hetare klimat, svåra stormar med störtregn och
sandstormar, men totalt för lite nederbörd.
Och i USA har vi en president som kallat den globala uppvärmningen för en "kinesisk
konspiration."
Fler trupper, fler flygplan, fler krigsfartyg, fler tanks, mer bränsle och större utsläpp,
riskerar att destabilisera fler drabbade länder med krig om sinande vatten-och andra resurser,
civil, oro och långt fler krigs-och klimatflyktingar än idag.

Trump har undertecknat en ökad försvarsbudget på 750 miljarder dollar. Budgeten för
"overseas operations" ökar från 69 miljarder dollar till 165 miljarder dollar. Även detta tyder
på fler och fortsatta krig. Oljebolagen, vapenindustrin och de kemiska företagen i krigens
tjänst kan bara applådera.
Krig är mycket vinstgivande för bolagen, men förödande för folken. Fem % nedskärningar
på sociala utgifter förväntas i den nya USA-budgeten.
USA kräver att NATO-länder ska betalar mer för krigen, rusta mer och dessutom betala för
"beskydd".
Enligt en utannonserad plan "Cost plus 50", ska länder med USA-baser betala hela
kostnaden för dessa och mer. Det handlar om ständigt ökande miljö-och klimatpåverkan.

Vi är väldigt glada att se Greta och alla ungdomar agera för klimat och miljö, men
kärnvapenfrågan och krigens roll nämns sällan. Här har vi alla i freds-och antikrigsrörelsen
en uppgift!

USA krossade den irakiska staten, allt, institutioner, viktiga arkiv, bibliotek, alla ministerier
utom oljeministeriet, den nödvändiga infrastrukturen för el, vatten och avlopp.
USA bombade kemiska fabriker. raffinaderier, oljefält med mera med den oerhörda
påverkan detta innebär för miljön och i fullt medvetande om den död bland civila och den
misär och förstörelse detta skapade i ett land med en välutbyggd infrastruktur,
Mellanösterns bästa utbildning och sjukvård och en stor och mycket välutbildad medelklass,
varav en stor del flytt. Akademiker, läkare, advokater, journalister har systematiskt mördats.
Detta sker även idag.
USA:s medvetna och systematiska förstörelse har genomförts om och om igen: under
Gulfkriget, under det olagliga angreppskriget och ockupationen, under striderna med
IS/Daesh, denna fruktansvärda terrorgrupp, som uppstod på grund av ockupationen och nu
utgör den ständiga förevändningen för nya bombningar: kriget mot terrorism.
USA:s bombningar i striderna mot Daesh var som intensivast mellan augusti 2014 och juli
2017 då dåvarande premiärministern utropade seger i Mosul över Daesh.
Då hade 8 stora och viktiga städer som Mosul, Falluja och Ramadi lagts i ruiner liksom
många byar. Fortfarande uppgår flyktingarna från dessa strider till 1,8 miljoner enligt Röda
Korset. En stor del bor i tält.

Irak är ett förgiftat land och de korrupta politiker USA importerade från utlandet, kommer
inte att åtgärda problemen. USA: instiftade den pågående politiska processen med kvotval
och sekterism, byggd på en sekteristisk konstitution skriven av USA.
Inga val har varit demokratiska eller transparenta.
12 maj ägde parlamentsval rum. Officiellt deltog dryga 46%. I praktiken mellan 20 och
30%.
Det råder krig i Irak, men såväl försvarsminister som inrikesminister saknas. Orsakerna är
starka politiska motsättningar mellan ledande shiitiska partier och alla grupperingar.
Regeringen är sliten mellan USA:s och Irans intressen och inflytande.
Såväl politiker som det 70-tal miliser i Hasd al Shaabi som härjar i landet, skor sig på oljan.
Dessa bildades för att bekämpa Daesh, men flera styrs från Iran, har en sekteristisk
framtoning och likställer sunnimuslimer med terrorister. Partier och miliser kräver minister-och andra poster och kommer inte överens.
De lyder formellt under premiärministern och får lön från staten, men har egna ledare och
utgör en stat i staten.
Vi har även hört om burn pits där alla slags kemikalier, medicinskt avfall, plaster, däck,
batterier och andra gifter brändes i öppna eldar intill USA:s många baser i Irak och
Afghanistan. KBR/Halliburton Corporation och andra bolag stod för hanteringen.
Veterandepartementet uppskattar att 3,7 miljoner soldater utsatts för gifterna från burn pits i
båda länderna. Och civilbefolkningen! Och miljön förgiftas. Cancer, neurologiska
sjukdomar, hjärntumörer och många andra sjukdomar har drabbat veteranerna. Även
missbildning av deras nyfödda som efter Agent Orange i Vietnam.

800 sjuka veteraner står bakom en process mot KBR-Halliburton. Högsta domstolen
avvisade veteranernas överklagan.
Partier och miliser stjäl och smugglar olja. De är djupt involverade i korruption.
Oljebolagen kan ostraffat släppa ut farligt avfall som förgiftar vatten och jordbruksmark.
USA har bränt oljefält liksom Daesh med fruktansvärda miljöpåverkande bränder och
utsläpp som följd.
172 olagliga raffinaderier har uppdagats bara i norra Irak och dussintals i södra Irak. De
drivs av partier och miliser och olja smugglas utomlands.
Mer än 60% av av inkomsterna för oljeexport från Irakiska Kurdistan och från olja som
exporteras genom norra Irak, hamnar hos de styrande familjerna Barzani och Talabani.
Detta pågår i stort sett okontrollerat.
Korruptionen gäller alla verksamheter, även återuppbyggnad som knappt äger rum. Därför
fortsätter avloppen att rinna ut i floderna, liksom farliga ämnen från fabriker, oljeavfall
pesticider och annat giftigt avfall. Broar och dammar rasar vid skyfall. Ingen kontrollerar
behovet av reparation.
I Basra rasade en Abu Al-Fileendammen och vattenmassorna hotar oljefält.
Chefen för Integrity Commission mördades när han tänkte avslöja korruption med politiker
inblandade.
Samma öde möter alla som står i vägen för partiers och milisers ekonomiska intressen.
Allt bara fortsätter eftersom inte heller rättsväsendet fungerar.

Irak var Mellanösterns kornbod och exportör. Nu importeras större delen av livsmedlen.
Bremers order 81 som förbjöd Iraks urgamla vete-och andra grödor för att göra bönderna
beroende av Monsantos och Syngentas fröer, grobara endast en säsong. Dessutom tvingades
bönderna skriva på kontrakt för att kontrolleras och bli beroende av bolagens pesticider.
Sanktionerna förbjöd import av allt nödvändigt för jordbruket, Befolkningen svalt.
Det är USA:s agrobusiness som ska gynnas.
All den förgiftning ovan nämnd i kombination med minskade vattenflöden i Eufrat och
Tigris liksom ökad saltmängd i vattnet skadar jordbruket och bönderna flyr till städernas
växande slumområden eller går med i miliser för en lön.
Strider och bombningar har förstört än mer av jordbruket.
Vete produktionen 2018 minskade med 27% jämfört med förra året och korn med 37%.
Sedan 2003 ges inga ekonomiska bidrag för att lindra effekterna av klimatväxling och dess
påverkan på Iraks ekonomi, jordbruk och miljö, säger professor Mohamed Hamza,
vattenstrateg vid Duhokuniversitetet.

Det är uppenbart att en dysfunktionell regering inte kommer att lösa Iraks problem. USA
och övriga utländska intressenter måste lämna landet. De svenska militärerna måste tas
hem! Det irakiska folket måste själva lösa sin situation. En försoningsprocess kan knappast
ledas av den nuvarande regeringen, men är angelägen inom folket. Det är en sådan process
Sverige, FN och världen borde stödja.
Irak behöver en oberoende och icke-sekteristisk regering som försvarar hela det irakiska
folket.
USA använde uranvapen, vit fosfor och klusterbomber i Irak. USA begick alla tänkbara
krigsbrott.
Höga ansvariga måste ställas till ansvar!
USA måste meddela var, hur mycket och vilka specifika uranvapen som använts i Irak! USA
måste betala skadestånd och rensa landet så gott det går!
Världen måste ställa upp med oberoende forskning om uranvapnens konsekvenser i Irak,
Enligt folkrätten får vapen inte användas som fortsätter att döda och skada när kriget är
över!
Effekterna måste begränsas till slagfältet och får inte skada miljön långsiktigt
Uranvapen måste förbjudas!

Kontakt: info@iraksolidaritet.se

Kategorier

  • avrättningar
  • tortyr
  • rättssystem
  • fängelser
  • illegal
  • ockupation
  • rättslöshet
  • usa
  • irak
  • genevekonventionerna