Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Aktieägarna i Mindmancer AB (publ) kallas härmed till årsstämma

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 19 april 2017; samt

(ii) senast onsdagen den 19 april 2017 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till Mindmancer AB (publ), ”Årsstämma”, Lindholmspiren 7, 417 56 Göteborg, eller via e-post till arsstamma@mindmancer.se, helst före klockan 16.00.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid årsstämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid årsstämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman samt, i förekommande fall, årsstämmoprotokoll.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, genom förvaltaren begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före onsdagen den 19 april 2017, då sådan införing ska vara verkställd.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.mindmancer.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av förslaget till dagordning

4. Val av en eller två protokolljusterare

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

7. Beslut angående

a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören,

8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.

9. Val av styrelse och i förekommande fall revisor.

10. Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

11. Årsstämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen, som representerar (per den 31 december 2016) 35,0 procent av bolagets röster och består av Håkan Krook (representant för Chalmers Innovation Seed Fund AB och Stiftelsen Chalmers tekniska högskola), Mats Enegren (representant för Almi Invest AB), och Niklas Larsson (grundare och anställd i Mindmancer AB (publ)) kommer att senaste den 11 april 2017 att lämna förslag till beslut vilket kommer att kommuniceras i separat pressmeddelande samt publiceras på bolagets hemsida.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7b. Disposition beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att Bolagets ansamlade förlust disponeras på så sätt att 5 175 724 kronor överförs i ny räkning. Ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2016.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, kallelsen och övriga handlingar att behandlas på årsstämman kommer att hållas tillgängligt på Bolagets kontor och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna finns även tillgänglig på Bolagets hemsida www.mindmancer.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på årsstämman.

Göteborg i mars 2017

Mindmancer AB (publ)

Styrelsen

Kallelse finns tillgänglig påhttp://blog.mindmancer.com/sv

Ämnen

Kategorier


Mindmancer AB (publ) utvecklar och levererar patenterad intelligent kamerateknologi. Med spetskompetens inom utveckling och säkerhet skräddarsyr Mindmancer bevakningen för allt från stöldbegärlig egendom, skadegörelse till skolbarn. Tillsammans med våra partners levererar vi integrerade heltäckande säkerhetslösningar.

---

Denna information är sådan information som Mindmancer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg.
This information is information that Mindmancer AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation, the Securities Markets Act and the Financial Instruments Trading Act. The information was submitted for publication through the agency of the contact person set out above.Certified Advisor: Remium Nordic AB • +46 8 454 32 00 • www.remium.se

Presskontakt

Marcus Bäcklund

Marcus Bäcklund

Presskontakt CEO +46 733 80 17 80

SECURITY BEYOND HUMAN INTELLIGENCE

About Irisity

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. We develop deep learning powered algorithms upgrading both existing and new surveillance cameras and security systems into proactive intelligent devices. IRIS™, our fully cloud or edge-based SaaS solution, detect unwanted activity and behavior in real time with high precision at long distances.

Staying at the forefront of technology advancements we continue developing agile algorithms providing the best possible security solutions for clients worldwide.

The Irisity AB (publ) share is listed on Nasdaq First North Growth Market, with the ticker IRIS
Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 83 00 • certifiedadviser@penser.se

Irisity AB (publ)
Lindholmspiren 7
417 56 Göteborg
Sverige