Gå direkt till innehåll
Delårsrapport tredje kvartalet 2019

Pressmeddelande -

Delårsrapport tredje kvartalet 2019

VD-kommenterar tredje kvartalet:

Omsättningen uppgick till 8,0 MSEK (9,4) och det aktiverade arbetet till 3,5 MSEK (4,5). Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -0,6 MSEK (2,6) och resultatet efter skatt till -3,9 MSEK (1,2). Soliditeten stärktes till 71,6 procent (47,7). Bruttomarginalen har påverkats negativt av kostnader i samband med piloter och uppgick till 62,6 procent (75,6).

Med ett starkt erbjudande i SaaS-tjänsten IRIS, tar bolaget fortsatt position på den växande internationella marknaden för högprecisionsvideoanalys. Irisitys marknadsstrategi är ett metodiskt och långsiktigt byggande av marknadsnärvaro och leveransförtroende gentemot de ledande internationella säkerhetskoncernerna. Ett arbete som är tidskrävande men som på sikt förväntas generera stora volymer.

Vi har under perioden genomfört flera nya piloter, där avslutade piloter fortsätter att leverera goda resultat och därför övergår i kommersiellt läge. Vi kan konstatera en viss ökad utrullningstakt hos våra SaaS kunder och under perioden har vi bland annat sett en betydande volymökning hos en av våra största internationella SaaS kunder. Vi lämnar dock inledande rabatter och frimånader till nya SaaS kunder vilket innebär att intäkten på dessa har en viss fördröjning.

Bolaget fortsätter arbetet i omställning och renodling till affärsmodell SaaS och har under perioden konverterat samt i vissa fall avslutat olönsamma avtal i den gamla affärsmodellen. På sikt kommer denna konvertering ge en positiv resultatpåverkan men har kortsiktigt påverkat bruttoomsättning och MRR negativt. Omställningsarbetet förväntas slutföras under kommande period med målsättningen att ta bolaget till en ren SaaS-modell vid ingången till 2020.

Irisity arbetar långsiktigt inom såväl marknad som R&D och organisationsutveckling. Vi har ett tydligt fokus att utveckla en högpresterande produktportfölj för de marknadsledande säkerhetsbolagen på en global marknad.

Marcus Bäcklund

Tredje kvartalet 2019 i sammandrag:

  • Omsättningen uppgick till 8,0 MSEK (9,4).
  • Aktiverat arbete uppgick till 3,5 MSEK (4,5).
  • Bruttomarginalen uppgick till 62,6 procent (75,6).
  • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till –0,6 MSEK (2,6).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -3,9 MSEK (1,2).
  • SaaS-intäkten uppgick till 6,9 MSEK
  • MRR vid utgången av kvartalet uppgick till 2,4 MSEK

Rapporten finns tillgänglig på www.irisity.com

Ämnen


Irisity AB (publ) är ledande inom intelligent kameraövervakning. Med hjälp av AI och proaktivt arbetande och självlärande algoritmer uppgraderar vi såväl befintliga som nya övervakningskameror och bevakningssystem från passiva till larmande enheter. Med Irisitys SaaS lösning, IRIS™ vänds uppmärksamheten mot verkligt skarpa händelser istället för falsklarm. Irisitys AI algoritmer har en hög precision och kan avgöra mänsklig aktivitet på långa avstånd i alla ljusförhållanden ända ner till endast tio pixlar.

IRIS™ bevakar idag en mängd applikationsområden för hundratals kunder i Skandinavien. Inkluderat skolor, nattlig övervakning av äldre i hemmet, parkeringar, kritisk infrastruktur och bevakning av olika typer av skyddsområden.

Irisity verkar i en turbulent värld där övervakning har genomgått ett skifte från ifrågasatt integritetshot till självklar trygghetsfaktor. Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och snabbast växande branschsegment satsar vi på att öka vår innovationstakt och expandera vårt SaaS erbjudande IRIS™ internationellt.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KQikmTVqajM

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, we upgrade both existing and new surveillance cameras and monitoring systems from passive to proactive alarming devices. IRIS™, Irisity’s SaaS solution, turns attention on true events rather than false alarms. Irisity’s high-precision AI algorithms detect human activity at long distances during all light conditions down to 10 pixels only.

IRIS™ currently serves a wide range of security applications for hundreds of clients throughout Scandinavia; including schools, overnight monitoring of the elderly in their homes, car parks, critical infrastructure and various types of protective areas.

Irisity act in a turbulent world in which surveillance sentiment has transformed from being questioned as a integrity threat to an obvious safety factor. Through an ambitious growth strategy in one of the world’s largest and most rapidly expanding industry sectors, we are investing in new innovation and expanding our IRIS™ SaaS offer internationally.

Denna information är sådan information som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2019 kl. 08:00 CET.

This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 08:00 CET on November 5, 2019.

Irisity AB (publ) är noterat på Nasdaq First North under kortnamn IRIS.

Irisity AB (publ) is listed on Nasdaq First North with trading ticker IRIS.

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 80 00 • certifiedadviser@penser.se

Presskontakt

Marcus Bäcklund

Marcus Bäcklund

Presskontakt CEO +46 733 80 17 80

Relaterat material