Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Irisity avser genomföra en riktad nyemission

Den Riktade emissionen kommer att vara villkorad av efterföljande godkännande av en extra bolagsstämma som planeras hållas den 5 november 2020. Teckningskursen och tilldelningen av de nya aktierna i den Riktade emissionen skall bestämmas genom Bookbuilding-förfarandet som påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande och slutförs innan handeln inleds på Nasdaq First North Growth Market den 20 oktober 2020. Styrelsen kan när som helst välja att avbryta, förlänga eller förkorta Bookbuilding-förfarandet samt avstå från att besluta om att genomföra den Riktade emissionen. Utfallet av den Riktade emissionen kommer att offentliggöras i ett pressmeddelande när Bookbuilding-förfarandet är avslutat.

Den Riktade emissionen förutsätter bland annat att styrelsen i Irisity beslutar om att emittera nya aktier villkorat av efterföljande godkännande av den extra bolagsstämma som planeras hållas den 5 november 2020.

Emissionslikviden från den Riktade emissionen avses användas till fortsatta försäljnings-, utvecklings- och marknadsaktiviteter av Bolagets säkerhetstjänster inom intelligent övervakning. Styrelsen har beslutat att avvika från aktieägarnas företrädesrätt i syfte att på ett tid- och kostnadseffektivt sätt tillföra Irisity kapital samt stärka ägarbasen med strategiska och institutionella ägare.

Rådgivare

Irisity har anlitat Erik Penser Bank och Bird & Bird som finansiell respektive legal rådgivare i samband med den Riktade emissionen.

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, Irisity CEO

Phone: +46 733 80 17 80

E-mail: marcus.backlund@irisity.com

This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 18:15 CEST on October 19, 2020.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och iaktta sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Irisity i någon jurisdiktion, varken från Irisity eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det föreligger ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett

offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte heller godkänts av någon behörig myndighet i någon jurisdiktion. Irisity har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i något EES-land och något prospekt varken har varit eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Emissionen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende de värdepapper som nämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) sådana personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som omfattas av definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) sådana personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien endast tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Ämnen


About Irisity

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, we upgrade both existing and new surveillance cameras and monitoring systems from passive to proactive alarming devices. IRIS™, Irisity’s SaaS solution, turns attention on true events rather than false alarms. Irisity’s high-precision AI algorithms detect human activity at long distances during all light conditions down to few pixels only.

IRIS™ currently serves a wide range of security applications for customers internationally.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KQikmTVqajM

Irisity AB (publ) är noterat på Nasdaq First North under kortnamn IRIS

The Irisity AB (publ) share IRIS is listed on Nasdaq First North Stockholm, Sweden

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 83 00 • certifiedadviser@penser.se

Presskontakt

Marcus Bäcklund

Marcus Bäcklund

Presskontakt CEO +46 733 80 17 80

Relaterat material

SECURITY BEYOND HUMAN INTELLIGENCE

About Irisity

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. We develop deep learning powered algorithms upgrading both existing and new surveillance cameras and security systems into proactive intelligent devices. IRIS™, our fully cloud or edge-based SaaS solution, detect unwanted activity and behavior in real time with high precision at long distances.

Staying at the forefront of technology advancements we continue developing agile algorithms providing the best possible security solutions for clients worldwide.

The Irisity AB (publ) share is listed on Nasdaq First North Growth Market, with the ticker IRIS
Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 83 00 • certifiedadviser@penser.se

Irisity AB (publ)
Lindholmspiren 7
417 56 Göteborg
Sverige