Gå direkt till innehåll
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IRISITY AB (PUBL)

Pressmeddelande -

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IRISITY AB (PUBL)

Med anledning av coronaviruset (covid-19) och risken för smittspridning genomförs bolagsstämman genom endast förhandsröstning (poströstning). Någon bolagsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att genomföras.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som genom förhandsröstning önskar delta på bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 oktober 2020,
 • dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget genom att avge förhandsröst enligt instruktionerna nedan senast den 4 november 2020.
 • Förvaltarregistrerade aktier

  Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på bolagsstämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) den 28 oktober 2020. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, måste – för att kunna beaktas vid framställningen av aktieboken – av aktieägaren begäras hos förvaltaren så att denne kan verkställa rösträttsregistreringen senast den 30 oktober 2020.

  FÖRHANDSRÖSTNING

  Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom förhandsröstning (poströstning) enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.irisity.com. Ingivande av formuläret enligt instruktionerna nedan gäller som anmälan till bolagsstämman.

  Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 4 november 2020 och skickas med posten till Irisity AB (publ), Lindholmspiren 7A, 417 56 Göteborg, eller per e-post till andreas.hoye@irisity.com.

  Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

  Information om de av stämman fattade besluten avses offentliggöras den 5 november 2020 så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

  Ombud m.m.

  Om aktieägare vid förhandsröstning avses företrädas av ombud, måste en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt bifogas formuläret för förhandsröstning. Fullmakten måste inges till bolaget i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för bolagsstämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.irisity.com och skickas utan kostnad för mottagaren med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

  FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Val av ordförande vid stämman

  2. Upprättande och godkännande av röstlängd

  3. Godkännande av förslaget till dagordning

  4. Val av en eller två justeringsmän

  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

  6. Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission

  FÖRSLAG TILL BESLUT

  Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

  Styrelsen föreslår Lennart Svantesson som ordförande vid stämman, eller vid förhinder, den som styrelsen utser.

  Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

  Den röstlängd som föreslås godkänd är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen.

  Punkt 4 – Val av en eller två justeringsmän

  Styrelsen föreslår Håkan Krook, eller vid förhinder, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att jämte ordföranden justera bolagsstämmans protokoll. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

  Punkt 6 – Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission

  Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den 19 oktober 2020 att, under förutsättning av bolagsstämmas efterföljande godkännande, emittera högst 2 463 053 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 221 674,77 kronor. För emissionen ska i övrigt följande villkor gälla.

  1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna kunna tecknas av institutionella investerare i Sverige och internationellt.

  2. Teckningskursen per aktie är 20,30 kronor.

  3. Teckning av aktierna ska ske på teckningslista senast den 19 oktober 2020. Betalning för de tecknade aktierna ska erläggas med pengar senast den 22 oktober 2020. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning respektive betalning.

  4. Vid överteckning ska fördelning av aktier bestämmas av styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare i syfte att uppnå en god institutionell ägarbas.

  5. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna upptagits i aktieboken.

  Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är möjliggörandet av en tids- och kostnadseffektiv kapitalanskaffning för att möjliggöra investeringar för accelererad tillväxt samt en förstärkning av bolagets ägarbas med strategiska och institutionella aktieägare. Teckningskursen har fastställts genom ett s k accelererat bookbuildingförfarande och motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde.

  ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

  Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 23 377 851. Bolaget innehar inga egna aktier.

  SÄRSKILT MAJORITETSKRAV

  För giltigt beslut enligt punkten 6 krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

  UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

  Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska skickas med posten till Irisity AB (publ), Lindholmspiren 7A, 417 56 Göteborg, eller per e-post till andreas.hoye@irisity.com, senast den 26 oktober 2020. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.irisity.com, senast den 31 oktober 2020. Upplysningarna skickas även utan kostnad för mottagaren med posten till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

  HANDLINGAR

  Handlingar enligt 13 kap. 6 § och styrelsens beslut enligt punkten 6 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.irisity.com senast två veckor före bolagsstämman. Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats. Handlingarna skickas utan kostnad för mottagaren med posten till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget.

  BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

  För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med stämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

  _____________

  Göteborg i oktober 2020

  Irisity AB (publ)

  Styrelsen

  För ytterligare information:

  Marcus Bäcklund, Irisity CEO

  Phone: +46 771 41 11 00

  E-mail: marcus.backlund@irisity.com

  Andreas Höye, Irisity CFO

  Phone: +46 769 01 34 51
  E-mail: andreas.hoye@irisity.com

  Ämnen


  About Irisity

  Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, we upgrade both existing and new surveillance cameras and monitoring systems from passive to proactive alarming devices. IRIS™, Irisity’s SaaS solution, turns attention on true events rather than false alarms. Irisity’s high-precision AI algorithms detect human activity at long distances during all light conditions down to few pixels only.

  IRIS™ currently serves a wide range of security applications for customers internationally.

  Video: https://www.youtube.com/watch?v=KQikmTVqajM

  Irisity AB (publ) är noterat på Nasdaq First North under kortnamn IRIS

  The Irisity AB (publ) share IRIS is listed on Nasdaq First North Stockholm, Sweden

  Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 83 00 • certifiedadviser@penser.se

  Presskontakt

  Marcus Bäcklund

  Marcus Bäcklund

  Presskontakt CEO +46 733 80 17 80

  Relaterat material

  SECURITY BEYOND HUMAN INTELLIGENCE

  About Irisity

  Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. We develop deep learning powered algorithms upgrading both existing and new surveillance cameras and security systems into proactive intelligent devices. IRIS™, our fully cloud or edge-based SaaS solution, detect unwanted activity and behavior in real time with high precision at long distances.

  Staying at the forefront of technology advancements we continue developing agile algorithms providing the best possible security solutions for clients worldwide.

  The Irisity AB (publ) share is listed on Nasdaq First North Growth Market, with the ticker IRIS
  Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 83 00 • certifiedadviser@penser.se

  Irisity AB (publ)
  Lindholmspiren 7
  417 56 Göteborg
  Sverige