Pressmeddelande -

Kallelse till extra bolagsstämma i Irisity AB (publ.)

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämma ska:

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 11 januari 2019; samt

(ii) senast fredagen den 11 januari 2019 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till Irisity AB (publ), ”Extra bolagsstämma” Lindholmspiren 7, 417 56 Göteborg, eller via e-post till bolagsstamma@irisity.com.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid extra bolagsstämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid extra bolagsstämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för den extra bolagsstämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i extra bolagsstämman, genom förvaltaren begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 11 januari 2019, då sådan införing ska vara verkställd.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten som då får vara högst 5 år. Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.irisity.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två protokolljusterare

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Beslut om riktad nyemission

8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid extra bolagsstämman föreslås Lennart Svantesson.

Punkt 7 - Beslut om riktad nyemission

Bolaget ska förvärva samtliga 100 000 aktier i Visionists AB, 556866-1762, för en preliminär köpeskilling om 33 000 000 kronor. Köpeskillingen ska erläggas med 4 950 000 kronor (kontant) och resterande 28 050 000 kronor genom 1 494 007 nyemitterade aktier i Bolaget. De nyemitterade aktierna föreslås betalas genom tillskjutande av apportegendom bestående av samtliga 100 000 aktier i Visionists AB. På grundval av den kännedom styrelsen har om den egendom som ska förvärvas är det styrelsens bedömning att värdet på apportegendomen som kan komma att tillföras bolaget såsom apportegendom minst motsvarar värdet av det vederlag som ska utges. Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman beslutar om en nyemission av 1 494 007 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 134 460,63 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Pixelwise Holding AB med 1 136 895 aktier, SegerEko AB med 72 210 aktier, Kristoffer Öfjäll med 14 442 aktier, Mattias Johansson med 13 129 aktier, Stefan Karlsson med 9 190 aktier, Emil Berwald med 1 313 aktier och Olof Ragnerius med 246 828 aktier.

2. För varje tecknad aktie ska erläggas 18,7750 kronor (totalt 28 049 981,425 kronor). Betalning ska ske genom tillskjutande av apportegendom, samtliga aktier i Visionists AB enligt styrelsens redogörelse.

3. Teckningskursen utgörs av den genomsnittliga betalkursen för Köparens aktier på Nasdaq First North vid börsens stängning för varje av de trettio (30) Bankdagarna som föregår 10 december 2018.

4. Teckning sker genom betalning.

5. Teckning ska ske senast tre veckor från beslutsdatum. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

6. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.

7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

De nya aktierna medför en utspädning om ca 8 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

MAJORITETSREGLER

För beslut enligt punkt 7 måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna aktierna som de vid stämman företrädda aktierna rösta för beslutet.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 17 575 344 vid tidpunkten för kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma aktieslag. Bolaget innehar inga egna aktier.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid den extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen.

ÄRENDE OCH HANDLINGAR

Kallelse och styrelsens fullständiga beslut enligt punkten 7, samt handlingar enligt 13 kap 6 § och 7 § aktiebolagslagen, samt revisorsyttranden hålls från och med den 3 januari tillgängliga på Bolagets huvudkontor på Lindholmspiren 7, 417 56 i Göteborg samt på Bolagets hemsida www.irisity.com. Ovan nämnda handlingar sänds per post till aktieägare som så begär.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som lämnas inför bolagsstämman kommer att databehandlas och användas endast för bolagsstämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/integritetspolicy-f%C3%B6r-deltagare-p%C3%A5-bolagsst%C3%A4mmor.pdf.

Göteborg i januari 2019

Irisity AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, VD

Telefon: +46 733 80 17 80
E-mail: marcus@irisity.com

Ämnen

  • Datorer, datateknik, programvaror

Irisity AB (publ) är ledande inom intelligent kameraövervakning. Med hjälp av AI och proaktivt arbetande och självlärande algoritmer uppgraderar vi såväl befintliga som nya övervakningskameror och bevakningssystem från passiva till larmande enheter. Med Irisitys SaaS lösning, IRIS™ vänds uppmärksamheten mot verkligt skarpa händelser istället för falsklarm. Irisitys AI algoritmer har en hög precision och kan avgöra mänsklig aktivitet på långa avstånd i alla ljusförhållanden ända ner till endast tio pixlar.

IRIS™ bevakar idag en mängd applikationsområden för hundratals kunder i Skandinavien. Inkluderat skolor, nattlig övervakning av äldre i hemmet, parkeringar, kritisk infrastruktur och bevakning av olika typer av skyddsområden.

Irisity verkar i en turbulent värld där övervakning har genomgått ett skifte från ifrågasatt integritetshot till självklar trygghetsfaktor. Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och snabbast växande branschsegment satsar vi på att öka vår innovationstakt och expandera vårt SaaS erbjudande IRIS™ internationellt.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KQikmTVqajM

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, we upgrade both existing and new surveillance cameras and monitoring systems from passive to proactive alarming devices. IRIS™, Irisity’s SaaS solution, turns attention on true events rather than false alarms. Irisity’s high-precision AI algorithms detect human activity at long distances during all light conditions down to 10 pixels only.

IRIS™ currently serves a wide range of security applications for hundreds of clients throughout Scandinavia; including schools, overnight monitoring of the elderly in their homes, car parks, critical infrastructure and various types of protective areas.

Irisity act in a turbulent world in which surveillance sentiment has transformed from being questioned as a integrity threat to an obvious safety factor. Through an ambitious growth strategy in one of the world’s largest and most rapidly expanding industry sectors, we are investing in new innovation and expanding our IRIS™ SaaS offer internationally.

Irisity AB (publ) är noterat på Nasdaq First North under kortnamn IRIS.

Irisity AB (publ) is listed on Nasdaq First North with trading ticker IRIS.

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 80 00 • www.penser.se

Presskontakt

Marcus Bäcklund

Presskontakt CEO +46 733 80 17 80