Pressmeddelande -

Kommuniké från extra bolagsstämma i Irisity AB (publ)

Rätt att teckna aktierna i emissionen tillkommer Pixelwise Holding AB med 1 136 895 aktier, SegerEko AB med 72 210 aktier, Kristoffer Öfjäll med 14 442 aktier, Mattias Johansson med 13 129 aktier, Stefan Karlsson med 9 190 aktier, Emil Berwald med 1 313 aktier och Olof Ragnerius med 246 828 aktier.

För varje tecknad aktier erläggs 18,7750 kronor (totalt 28 049 981,425 kronor). Betalning ska ske senast tre veckor från beslutsdatum och sker genom tillskjutande av samtliga aktier i Visionists AB. Apportegendomens värde motsvarar teckningskursen. Teckningskursen har fastställts genom den genomsnittliga betalkursen för Köparens aktier på Nasdaq First North vid börsens stängning för varje av de trettio (30) Bankdagarna som föregår 10 december 2018.

De nya aktierna medför en utspädning om ca 8 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Det totala antalet aktier i Bolaget efter emissionen registrerats kommer uppgå till 19 069 357 stycken.

De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att aktierna registrerats hos Euroclear Sweden AB.

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, CEO

Telefon: +46 733 80 17 80
E-mail: marcus@irisity.com

Erik Stenberg, CFO

Telefon: +46 761 74 05 92
E-mail: erik@irisity.com

Denna information är sådan information som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 januari 2019 kl. 08:00 CET. 

This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out above, at 08:00 CET on 18 January, 2019.

Ämnen

  • Transport

Irisity AB (publ) är ledande inom intelligent kameraövervakning. Med hjälp av AI och proaktivt arbetande och självlärande algoritmer uppgraderar vi såväl befintliga som nya övervakningskameror och bevakningssystem från passiva till larmande enheter. Med Irisitys SaaS lösning, IRIS™ vänds uppmärksamheten mot verkligt skarpa händelser istället för falsklarm. Irisitys AI algoritmer har en hög precision och kan avgöra mänsklig aktivitet på långa avstånd i alla ljusförhållanden ända ner till endast tio pixlar.

IRIS™ bevakar idag en mängd applikationsområden för hundratals kunder i Skandinavien. Inkluderat skolor, nattlig övervakning av äldre i hemmet, parkeringar, kritisk infrastruktur och bevakning av olika typer av skyddsområden.

Irisity verkar i en turbulent värld där övervakning har genomgått ett skifte från ifrågasatt integritetshot till självklar trygghetsfaktor. Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och snabbast växande branschsegment satsar vi på att öka vår innovationstakt och expandera vårt SaaS erbjudande IRIS™ internationellt.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KQikmTVqajM

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, we upgrade both existing and new surveillance cameras and monitoring systems from passive to proactive alarming devices. IRIS™, Irisity’s SaaS solution, turns attention on true events rather than false alarms. Irisity’s high-precision AI algorithms detect human activity at long distances during all light conditions down to 10 pixels only.

IRIS™ currently serves a wide range of security applications for hundreds of clients throughout Scandinavia; including schools, overnight monitoring of the elderly in their homes, car parks, critical infrastructure and various types of protective areas.

Irisity act in a turbulent world in which surveillance sentiment has transformed from being questioned as a integrity threat to an obvious safety factor. Through an ambitious growth strategy in one of the world’s largest and most rapidly expanding industry sectors, we are investing in new innovation and expanding our IRIS™ SaaS offer internationally.

Irisity AB (publ) är noterat på Nasdaq First North under kortnamn IRIS.

Irisity AB (publ) is listed on Nasdaq First North with trading ticker IRIS.

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 80 00 • www.penser.se

Kontakter

Marcus Bäcklund

Presskontakt CEO +46 733 80 17 80