Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Kallelse till årsstämma i Isotimber Holding AB (publ)

Aktieägarna i Isotimber Holding AB (publ), 556748-4679, (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 juni 2023, kl 16.30, i Frösö Park Hotels lokaler på Cronstads väg 2, 832 56 Frösön.

Anmälan och förutsättningar för deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktiebok vid avstämningsdagen onsdag 7 juni 2023, dels anmält sitt deltagande till stämman senast fredag 9 juni 2023. Anmälan görs till Bolaget per post på adress IsoTimber Holding AB (publ), Ställverksvägen 1, 831 52 Östersund eller via epost till aktier@isotimber.se.

Aktieägare får vid stämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares deltagande vid stämman. Om aktieägare låter sig företrädas av ombud ska behörighetshandlingar i original kunna uppvisas vid stämman. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Bolaget följer Euroclears integritetspolicy för behandlingen av personuppgifter i samband med bolagsstämman, se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken gäller förhållandena sex bankdagar (7 juni 2023) före stämman, och beaktar rösträttsregistreringar som har verkställts senast fyra bankdagar (9 juni 2023) före stämman. Det innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två protokollsjusterare.

4. Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisning samt revisionsberättelse.

7. Beslut angående;

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning,

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.

9. Fastställande av antalet och val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

10. Stämman avslutas.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Beslutsförslag till punkterna 8-9 i sin helhet, samt årsredovisningen med revisionsberättelse, kommer att finnas tillgängliga senast 2 veckor innan stämman hos bolaget på dess adress och hemsida, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin e-postadress eller postadress.

-------------------------------------

Östersund i maj 2023

Styrelsen för IsoTimber Holding AB (publ)

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Douglas Bjelkström

Douglas Bjelkström

Presskontakt VD +46 (0)63-554 12 18

Välkommen till IsoTimber Holding AB (publ)!

IsoTimber tillverkar husstommar med millimeterprecision i sin fabrik i Östersund. Den bärande trästommen är unik med isolerande luftkanaler i väggen, utan plast eller extra isolering. Väggelementen monteras enkelt på byggplats av kund. Säljfokus ligger på äldreboenden, LSS, flerbostadshus och förskolor/ skolor. Stommar till arkitektritade villor kan levereras via kundens byggfirma. Ett hundratal byggnader har tillverkats sedan etableringen 2007 och företaget har idag 10 anställda.

IsoTimber Holding AB (publ)

Ställverksvägen 1
83152 Östersund
Sverige