Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Kallelse till årsstämma i Isotimber Holding AB (publ)

Aktieägarna i Isotimber Holding AB (publ), 556748-4679, (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma fredagen den 8 mars 2024, kl 11.00 i Clarion Hotel Östersunds lokaler på Prästgatan 16, 831 31 Östersund.

Anmälan och förutsättningar för deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktiebok vid avstämningsdagen torsdag 29 februari 2024, dels anmält sitt deltagande till stämman senast måndag 4 mars 2024. Anmälan görs till Bolaget per post på adress IsoTimber Holding AB (publ), Ställverksvägen 1, 831 52 Östersund eller via epost till aktier@isotimber.se.

Aktieägare får vid stämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares deltagande vid stämman. Om aktieägare låter sig företrädas av ombud ska behörighetshandlingar i original kunna uppvisas vid stämman. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy%20Notice%20Boss%20-%20Final%20SWE%20220324.pdf.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken gäller förhållandena sex bankdagar (29 februari 2024) före stämman, och beaktar rösträttsregistreringar som har verkställts senast fyra bankdagar (4 mars 2024) före stämman. Det innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två protokollsjusterare.

4. Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisning samt revisionsberättelse.

7. Beslut angående;

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning,

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.

9. Fastställande av antalet och val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

10. Beslut om bemyndigande till emissioner.

11. Stämman avslutas.

Punkt 10. Beslut om bemyndigande till emissioner.

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att besluta om en eller flera nyemissioner. Bemyndigandet skall innefatta rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt till teckning, samt rätten att besluta om nyemission som betalas genom tillförande av kontanta medel, apport eller genom kvittningsrätt, samt besluta om emission av konvertibler och teckningsoptioner. Beslut om nyemission med stöd av bemyndigandet skall medföra att aktiekapitalet maximalt ökas inom gränserna för bolagsordningens aktiekapitalgränser.

För giltigt beslut om att ge styrelsen bemyndigande fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Beslutsförslag till punkterna 8-10 i sin helhet, samt årsredovisningen med revisionsberättelse, kommer att finnas tillgängliga senast 2 veckor innan stämman hos bolaget på dess adress och hemsida, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin e-postadress eller postadress.

-------------------------------------

Östersund i februari 2024

Isotimber Holding AB (publ)

Styrelsen

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Douglas Bjelkström

Douglas Bjelkström

Presskontakt VD +46 (0)63-554 12 18

Välkommen till IsoTimber Holding AB (publ)!

IsoTimber tillverkar husstommar med millimeterprecision i sin fabrik i Östersund. Den bärande trästommen är unik med isolerande luftkanaler i väggen, utan plast eller extra isolering. Väggelementen monteras enkelt på byggplats av kund. Säljfokus ligger på äldreboenden, LSS, flerbostadshus och förskolor/ skolor. Stommar till arkitektritade villor kan levereras via kundens byggfirma. Ett hundratal byggnader har tillverkats sedan etableringen 2007 och företaget har idag 10 anställda.

IsoTimber Holding AB (publ)

Ställverksvägen 1
83152 Östersund
Sverige