Pressmeddelande -

​Andelen män i IT-branschen konstant – men svagt nedåt på chefs- och VD-nivå

Statistiken för 2016 visar på en i stort sett oförändrad snedfördelning av andelen kvinnor och män i IT- och telekombranschen i Sverige: andelen män i branschen totalt ligger kvar på 72 % (jämfört med 2015). På chefsnivå har andelen män minskat något, från 72 % (2013) till 70 %, men är där liksom på VD-nivå i fortsatt kraftig majoritet. 85 % av VD:arna i IT&Telekombranschen är år 2016 män.

- Snedfördelningen i branschen, och att den består trots att alltfler företag idag arbetar systematiskt för att öka andelen kvinnor bland medarbetare och chefer, är problematisk och en stor utmaning för företagen, kommenterar Anne-Marie Fransson förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen.

Kompetensbristen i IT- och telekombranschen är skriande. Om inte kraftfulla åtgärder vidtas förväntas ett underskott på 60 000 personer år 2020, visar IT&Telekomföretagens rapport ”Akut och strukturell kompetensbrist i IT- och telekomsektorn” från 2015. Att kvinnor i stor utsträckning fortfarande väljer bort branschen är en av de stora utmaningar svenska IT- och telekomföretag har att hantera.

IT- och telekombranschen bidrar med många egna insatser för att åtgärda snedfördelningen och verka för ökad jämställdhet och mångfald både på företags- och branschnivå, och alltfler företag arbetar idag systematiskt för att öka andelen kvinnor bland medarbetare och chefer.

Ett av de initiativ som IT&Telekomföretagen driver är Womentor, ett årslångt ledarskaps- och förändringsprogram som syftar till att ge de deltagande företagen verktyg för att öka andelen kvinnor på chefsposition i sina bolag. För många av företagen innebär deltagandet ett ökat fokus på jämställdhet som också ger resultat.

- Många av de företag som deltar i Womentor har en andel kvinnor som ligger långt över snittet i branschen, i vissa fall så bra som 50/50-fördelning, vilket visar att det går att åstadkomma förändring. Det vi ser som den främsta framgångsfaktorn är att ledningen är dedikerad till att skapa förändring, och ger tydliga mål och incitament till sina organisationer att verkställa planer, säger Anne-Marie Fransson.

Idag på internationella kvinnodagen samlas ett flertal av VD:arna på de 24 företag som är med i Womentor 2017, för att i en workshop ta sig an och arbeta kring tre frågeställningar:

  1. Varför ska vi arbeta med jämställdhet? Finns det ett Business Case?
  2. Vilka föreställningar, fördomar och hinder står i vägen för förändring?
  3. Var ligger ansvaret och hur leds denna komplexa transformation?

Andel kvinnor och män i IT- och telekombranschen
Statistiken baseras på uppgifter från företag inom IT&Telekomföretagen med fler än 10 anställda. Läs mer och ta del av statistiken här! 

Om Womentor
Womentor är ett verktyg för att stödja företag i IT- och telekombranschen som vill arbeta systematiskt för att öka andelen kvinnliga chefer. En del i programmet är att utse en kvinna på chefsposition till adept, samt att erbjuda två mentorkandidater, som deltar i Womentor-programmet under ett års tid. Det som skiljer Womentor från andra mentor- och ledarskapsprogram är att det inte riktar sig enbart till enskilda individer utan innebär att hela företaget skriver under på att vara aktiva i ett förändringsarbete. Ytterst handlar det om att öka både branschens och företagens egen förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna, män såväl som kvinnor. 
Besök womentor.se

Ämnen

  • Företagande, allmänt

Kategorier

  • womentor

IT&Telekomföretagen – en motor för digitaliseringen av Sverige. IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag från hela IT- och
telekomsektorn.
Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom.Vi är närmare 1200 medlemsföretag som tillsammans har omkring 100 000 medarbetare. IT&Telekomföretagen är en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Läs mer om oss på www.itotelekomforetagen.se

Relaterat innehåll