Pressmeddelande -

Dags för en ny regionalpolitik!

Rapporten, Regionalpolitiken som tillväxtpolitik, presenteras vid ITPS seminarium i Almedalen/Visby idag 5 juli! Den nya svenska regionala utvecklingspolitiken har inte nått sitt mål. Politiken karaktäriseras av obeslutsamhet, otydlig målsättning och diffusa strategier och bör därför ses över. ITPS föreslår att ett nytt och tydligare sätt att förhålla sig till de regionala frågorna introduceras – en politik med klart formulerade mål och prioriteringar, där medverkande aktörer har tydliga roller. ITPS publicerar och presenterar idag (5 juli) en ny utvärdering. I utvärderingen hävdar ITPS att den nya regionala utvecklingspolitiken inte nått sitt mål. Flera utvärderingar har gjorts, av ITPS och flera andra, som pekat på att de enskilda insatserna inom den regionala utvecklingspolitiken inte leder till några mätbara effekter. I den aktuella utvärderingen är ambitionen att reda ut problemen inom det samlade politikområdet. För de flesta kommer det kanske som en överraskning att Sverige inte längre har någon regionalpolitik. För fyra år sen lämnade vi den traditionella regionalpolitiken för en ny regional utvecklingspolitik. Politiken skulle ställas om från en konserverande stödpolitik för de svaga regionerna till en mer offensiv politik för utveckling och tillväxt i hela landet. Detta har inte fungerat av två skäl. För det första har politikerna inte varit tillräckligt beslutsamma i frågan om vilket det överordnade målet är. För det andra har strategin för att genomföra politiken inte fungerat, då den mer än många andra politikområden präglas av otydliga roller och en stor mångfald aktörer. Bjarne Lindström, författare till utvärderingen, är tydlig i sina slutsatser vilket gör det enkelt att peka ut vad som behöver göras för att få en bra och effektiv regional utvecklingspolitik. Tre huvudsakliga punkter framträder ur analysen: 1. Sätt tillväxtmålet tydligt i centrum för politiken. 2. Skapa en tydlig ansvarsfördelning mellan nationell och regional nivå. 3. Rensa upp i floran av gamla selektiva stödformer. Hämta rapporten, Regionalpolitiken som tillväxtpolitik. Retorik och substans i den regionala utvecklingspolitiken, på ITPS hemsida www.itps.se För ytterligare information: Göran Hallin, planeringschef ITPS, 063-16 66 09 Agneta Larsson Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) Studentplan 3, 831 40 Östersund Tel: 063-16 66 18, Fax: 063-16 66 01 E-post: agneta.larsson@itps.se www.itps.se

Ämnen

  • Politik