Pressmeddelande -

IT och demokrati

Delrapport till ITPS utvärdering av den svenska IT-politiken ITPS har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera den svenska IT-politiken. En huvudrapport ska presenteras i november och som underlag till denna har ett antal konsulter fått i uppdrag av ITPS att granska den svenska IT-politiken. Nu bjuder ITPS in till presskonferens för att under perioden 27 oktober till den 12 november presentera konsulternas rapporter. Åke Grönlund, Örebro universitet, Agneta Ranerup, Göteborgs handelshögskola och Peter Gustavsson, Örebro universitet, har på uppdrag av ITPS analyserat IT och demokrati som ett av många underlag för institutets huvudrapport. Rapportens huvudslutsatser är att utvecklingen på demokratins område måste ses i ett strukturellt perspektiv, det vill säga tillsammans med, i första hand, utvecklingen inom områdena e-service och IT-stödda sociala nätverk. I stället för att ensidigt fokusera på formella demokratiska institutioner bör man utveckla teknik och metoder för deltagande också inom till exempel serviceområdet. Teknik för ”rådslag” och medborgar­assistans befinner sig ännu på ett tidigt utvecklingsstadium, varför både FoU-insatser och tillämpade försök behövs. Dessutom krävs förändring i styrsystemen för att göra demokratiska värden som deltagande lönsamma på myndighetsnivå. Presentation av IT och demokrati Tid: 10.00-11.00 torsdagen den 6 november 2003 Plats: ITPS, Tegelbacken 4, Stockholm Bakgrund: Utvärderingen av den svenska IT-politiken skall belysa relevanta aspekter av den nationella IT-politiken. Analysen ska behandla olika politik- och användningsområden och innehålla en samlad och sektorsövergripande värdering. Det material som presenteras inom ramen för detta uppdrag skall vara ett av underlagen för avväg­ningar mellan olika sakområden inom IT-politiken. Det ska även vara underlag för ställningstagande till gränsdragningar mellan IT-politikens olika aktörer, till exempel; omfattningen och inriktningen av det statliga (offentliga) åtagandet inom IT-politiken, roll- och ansvarsfördelning mellan regering och myndigheterna respektive mellan stat och kommun, regeringens former för styrningen (regelstyrning, resultatstyrning etc.), finansieringsfrågor (principer), uppföljning, utvärdering samt kontroll och revision. Huvudrapporten kommer att presenteras i sin helhet den 17 november 2003 i Kista kl 10.00. Delrapporten finns i sin helhet på www.itps.se från och med torsdag den 6 november. För ytterligare information: Hans-Olof Hagén, ITPS, telefon 08-456 67 36 eller hans-olof.hagen@itps.se

Ämnen

  • Data, Telekom, IT