Pressmeddelande -

Ny rapport från ITPS: Smart tillväxt - en förutsättning för hållbar utveckling

En långsiktigt hållbar tillväxt är uttryckligen målet för den svenska regeringens politik. ITPS ger i rapporten Samhällsekonomiska aspekter och mått på hållbar utveckling en grundläggande introduktion till hur man inom den ekonomiska forskningen definierar och försöker tillämpa begreppet hållbar utveckling. Allt sedan begreppet hållbar utveckling introducerades i slutet av 1980-talet har ekonomer försökt hitta ett sätt att mäta om utvecklingen är hållbar eller inte. Begreppet är dock inte entydigt, det finns flera förslag till definitioner inom den ekonomiska forskningslitteraturen. – En hållbar tillväxt handlar i grunden om att leva på räntan och inte på kapitalet som vi har gjort hittills. En hållbar utveckling innebär i stället att vi ökar vår genuina förmögenhet som även innefattar varor och tjänster från naturen, till exempel ekosystemtjänster såsom vatten- och luftrening. I praktiken handlar det om att säkerställa hög avkastning från vår produktionsbas, säger projektledaren Eva Alfredsson. Genomgången av forskningslitteraturen visar att den vanligaste frågeställningen är hypotesen om miljöKuznetskurvan. Hypotesen säger att förslitningen på miljön ökar i takt med att ett lands ekonomi växer i storlek men att detta endast gäller till en viss nivå och att miljöförslitningen därefter minskar. De artiklar som har studerats ger olika resultat, men generellt ser det ut som om hypotesen stämmer när det gäller lokala luftburna utsläpp. – När det gäller utsläpp som koldioxid med mer globala och indirekta effekter verkar de öka monotont med inkomst eller ha riktigt höga vändpunkter, säger Mattias Ankarhem, ansvarig för forskningsöversikten i rapporten. Det har ännu inte kunnat slås fast om ekonomisk tillväxt är förenlig med en hållbar utveckling. Klart är att tillväxten som den ser ut i dag inte är långsiktigt hållbar. Ett rättvisande mått på hållbar utveckling skulle skapa incitament för en hållbar politik. Rapportens huvudsakliga slutsats är därför att arbetet med att hitta ett lämpligt mått bör drivas vidare. Läs rapporten Samhällsekonomiska aspekter och mått på hållbar utveckling (A2006:009) http://www.itps.se/Archive/Documents/Swedish/Publikationer/Rapporter/Allmänna/A2006/A2006_009.pdf För mer information Eva Alfredsson, projektledare 063 16 66 08 eller 0730-370 712. eva.alfredsson@itps.se Mattias Ankarhem 063 16 66 39 eller 0733 711 718 mattias.ankarhem@itps.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans