Pressmeddelande -

Gränsöverskridande destinationsbolag i Vemdalsområdet

Jämtland Härjedalen Turism i samarbete med Destination Vemdalen, Skistar Vemdalen, Storhogna högfjällshotell, Näringslivskontoren i Härjedalen och Bergs kommuner samt Vemdalen Rekreation AB, undersöker nu om det finns förutsättningar för att bilda ett kommunöverskridande destinationsbolag i området i och kring Vemdalen.

Andreas Edholm är anställd av Jämtland Härjedalen Turism för att leda arbetet med en förstudie under ett halvår framåt:
–Det finns ett behov av en tydligare samverkansstruktur i området som underlättar för företagare och befolkning att samverka och därmed öka antalet turister och arbetstillfällen under hela året. Förstudien ska ta fram underlag för hur detta ska utformas.

Vemdalsområdet har unika förutsättningar som en gränsöverskridande destination och nu behövs konkreta och gemensamma mål och en tydlig profilering mot marknaden. Ett utökat samarbete bidrar till att destinationen blir en tydligare och enhetligare initiativtagare till olika gemensamma infrastrukturella satsningar och investeringar.

Lojaliteten bland turisterna i området är hög och det finns goda förutsättningar för ökad tillväxt under hela året. Vinterturismen har haft en mycket positiv utveckling och sommaren har stor potential.

En styrgrupp för förstudien har bildats och den representeras av:
Andreas Edholm, Projektledare Förstudie Vemdalen
Karin G. Grahnlöf, Projektledare för Turism 2020, Jämtland Härjedalen Turism
Anders Englund, Bergs kommun
Bengt-Erik Lundborg, Härjedalens kommun
Lotta Bingner, Destination Vemdalen
Gunnar Forss, Vemdalen Rekreation
Henrik Linusson, Storhogna Högjällshotell & Spa
Anders Lundqvist / Torgny Svensson, Skistar

Förstudien är en del av Jämtland Härjedalen Turisms projekt Turism 2020. Projektet omfattar förutom destinationsutveckling, produktutveckling, marknadskommunikation, evenemangsstrategi för länet samt FoU.

För mer information:
Andreas Edholm, Projektledare
Telefon: 070-209 02 31
Email: andreas.edholm@jht.se

Jämtland Härjedalen Turism (JHT)
Är en ekonomisk förening som bildades 1995. JHT är den drivande, professionella och affärsmässiga plattformen för samverkan i utvecklingen av Jämtlands läns turism. JHT samverkar med länets destinationer genom direkta och indirekta medlemmar. Föreningen verkar som projektorganisation för länsgemensamma åtgärder och företräder länets turismbransch i nationella och internationella sammanhang. JHT:s mål är att genom ökad tillströmning stärka länets turistföretag inom alla sektorer, öka antalet arbetstillfällen, öka affärsmannaskapet bland länets turistföretagare samt stärka det turistiska nätverket i länet.

Ämnen

 • Turism

Kategorier

 • härjedalen
 • jämtland
 • turism
 • turismnäring
 • vemdalen
 • klövsjö
 • hede
 • destinationsutveckling
 • destinationsbolag

Regioner

 • Jämtland

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) ekonomisk förening bildades 1995 och är en samverkansplattform för utveckling av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. JHT företräder besöksnäringen i regionen i nationella och internationella sammanhang och samverkar med regionens destinationer och turismföretag, med företrädare för offentlig sektor, intresseorganisationer m fl. I föreningens styrelse finns företrädare för regionens besöksnäring samt representanter från Region Jämtland Härjedalen.