Pressmeddelande -

Hede hälsocentral på entreprenad

Hede hälsocentral kommer att drivas av Sjukvårdens utveckling i Hede/Vemdalen ekonomisk förening. Det står klart sedan upphandlingen är avslutad och tilldelningsbeslutet idag behandlades i landstingsstyrelsen. - Engagemanget i Hede måste stöttas, säger landstingsstyrelsens ordförande Robert Uitto. Kan föreningens medlemmar skapa en trygg vård i området har vi alla allt att vinna. Vi hoppas att de kan komma tillrätta med den problematik som funnits kring fasta läkare, och därigenom skapa trygghet och kontinuitet för medborgarna i området. Jämtlands läns landsting och Försäkringskassan kommer att samverka i ett arbete för att minska sjuktalen. Målet är att öka hälsan i länet totalt sett, men de gemensamma insatserna kommer i första hand att inrikta sig mot rörelseorganens sjukdomar samt psykisk ohälsa. En sjukskrivningskommitté med representanter för båda parter har inrättats, och arbetet kommer att pågå mellan 1/10 2005 och 30/9 2008. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige att upphandling av mobil HC avbryts, då extern finansiering inte gått att ordna. Kontakter har tagits med Regeringen, Länsstyrelsen, EU:s strukturfonder och Sveriges Kommuner och Landsting för att kunna få delvis extern finansiering. Syftet med försöket var att långsiktigt bibehålla en patientnära vård av god kvalitet i glesbygd och att förbättra patient/läkarkontinuiteten samt att testa en vårdform som lätt kan anpassas till olika behov. För den mobila hälsocentralen finns i landstingets budget 3 miljoner kr avsatta. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige att dessa medel ska användas till att försöka finna andra sätt att utveckla avståndsoberoende tjänster inom hälso- och sjukvården med tyngdpunkt på trygg vård för äldre. Andra ärenden som behandlades vid dagens styrelsesammanträde var bland annat delårsbokslutet, förlängning av förordnande för tf landstingsdirektör och biträdande landstingsdirektör, förslag till IT-policy samt en översyn och revidering av den personalpolitiska policyn. För mer information: Robert Uitto (s), ordförande landstingsstyrelsen, tfn 070-629 13 84 Thomas Andersson (c), oppositionsråd, tfn 070-609 00 78

Ämnen

  • Företagande

Regioner

  • Jämtland