Pressmeddelande -

​Spravato (esketamin) nässpray nu tillgängligt i Sverige för behandling av vuxna med behandlingsresistent depression

Stockholm, 17 augusti 2020 Janssen i Sverige, läkemedelsdivisionen inom Johnson & Johnson, meddelar idag att Spravato (esketamin) nässpray nu finns tillgängligt för behandlingen av vuxna med behandlingsresistent egentlig depression.

EU-kommissionen godkände Spravato i december 2019 och det svenska godkänn-andet trädde i kraft den 15 augusti 2020. I juni i år erhöll också Spravato en rekommendation av NT-rådet för behandling av svår behandlingsresistent depression.

"Vi har idag passerat en viktig milstolpe för patienter som lider av behandlings-resistent depression. Det är en glädjande nyhet för patienter i Sverige, som inte har fått hjälp av minst två tidigare antidepressiva behandlingar, att de nu får tillgång till en ny och innovativ behandlingsmöjlighet”, säger Berkeley Vincent, vd för Janssen i Sverige.

Under nio år har Spravato utvärderats i ett kliniskt prövningsprogram som innefattat 29 studier, varav sex studier i Fas 3 med totalt 1600 patienter. Patienterna behandlades antingen med Spravato, i kombination med antidepressiv tablett-behandling, eller placebo nässpray i kombination med antidepressiv tablett-behandling.

Två av studierna visade klinisk och statistisk signifikans till fördel för Spravato-gruppen och två studier visade kliniskt positiva resultat för Spravato-gruppen, men nådde inte statistisk signifikans. Ytterligare två öppna långtidsstudier dokumenterade Spravatos säkerhetsprofil under längre tid, upp till tre år. Fyra av fas 3-studierna har genomförts även i Sverige.

I en av de studier som visade klinisk och statistisk signifikans till fördel för Spravato-gruppen erhöll mer än sex av tio patienter ett behandlingssvar inom fyra veckor. (Ref 5).I den andra kliniskt och statistiskt signifikanta studien minskade risken för återfall med 70 procent vid behandling i upp till ett år. (Ref 3)

I Sverige ska Spravato förskrivas av psykiatriker genom rekvisition till specialist-kliniker inom psykiatrin och administrering ska enbart ske på vårdenheten.


Om Spravato

Spravato nässpray administreras av patienten själv under överinseende av sjukvårds-personal. Patienter kan uppleva övergående biverkningar i form av yrsel, förändrad perception (förstärkta hörsel och synintryck), trötthet och illamående som avtar inom 90 minuter efter dosering med nässprayen. (Ref 2)

Spravato anses återställa förbindelser mellan hjärnceller hos personer med svår-behandlad depression, vilket möjliggör återställd aktivitet och kommunikation inom hjärnregioner som reglerar stämningsläge. (Ref 5)

Spravato verkar via hjärnans glutamatsystem (antagonistisk effekt på NMDA-receptorer). Verkningsmekanismen skiljer sig därmed från andra antidepressiva läkemedel. (Ref 2 och 5)


Viktiga milstolpar för introduktion av Spravato i Sverige

  • I december 2019 godkände EU-kommissionen Spravato nässpray för behandlingsresistent egentlig depression hos vuxna med måttlig till svår egentlig depression som inte svarat på minst två tidigare antidepressiva behandlingar. (Ref 2).
  • TLV publicerade 13 maj en hälsoekonomisk bedömning av Spravato.
    Den genomsnittliga kostnaden för behandlingen är cirka 120 000 kronor, vilket baseras på 9 månaders underhållsbehandling efter det att symtomförbättring setts (det vill säga efter 4 veckors induktionsbehandling) (Ref 9).
  • Den 25 juni gav NT-rådet rekommendation till landets regioner om användning av Spravato (Ref 4).
  • Läkemedelsverket har uppdaterat föreskriften HSLF-FS 2020:32 om begräns-ning av förordnande och utelämnande av Spravato, vilken trädde i kraft den 15 augusti 2020. (Ref 1).

Referenser

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • depression

Janssen är en del av Johnsson & Johnsson-koncernen och har verksamhet i mer än 150 länder världen över med närmare 40 000 medarbetare. Vårt mål är att utveckla innovativa mediciner som hjälper patienter till ett längre och hälsosammare liv. I Norden har Janssen funnits sedan 1956 och är idag verksamma i alla fem nordiska länder med drygt 300 anställda. Janssen är medlem i de nordiska läkemedelsindustriföreningarna.

Idag arbetar Janssen inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertonisamt metabola och kardio-vaskulära sjukdomar.

För mer information besök: janssen.com/sweden. Följ oss på Twitter @JanssenSverige.