Pressmeddelande -

Ny norsk abortstatistik: Tonårsaborter på rekordlåg nivå

Norska tonårsaborter minskar Bland norska ungdomar har det aldrig registrerats ett så lågt antal aborter bland tonåringar som förra året. Samtidigt som de svenska tonårsaborterna ökat med 44 % de senaste tio åren, från 16,9 aborter per tusen kvinnor mellan 15-19 år 1995, till 24,4 år 2004, så upplever Norge alltså den motsatta trenden. Till skillnad från Sverige har Norge en handlingsplan vad det gäller att få ned antalet aborter, speciellt bland tonåringar. 1999 hade Norge och Sverige samma aborttal bland tonåringar; 19 aborter per 1000 kvinnor i åldersgruppen 15-19 år. År 2005 var de norska talen nere på 15,4 aborter för motsvarande grupp, vilket är ett av det lägsta talen som observerats sedan Norges lag om fri abort 1979. Tonårsaborterna i Sverige har under det senaste decenniet gått åt den motsatta riktningen. - Sedan den fria aborten 1975 har det gjorts drygt en miljon aborter i Sverige, varav 150 000 tonårsaborter. Det är förvånande att trots att abortfrågan är en nationell hälsofråga, saknar Sverige någon nationell handlingsplan för att reducera antalet oönskade graviditeter och abort. Ingen annan hälsofråga med så omfattande konsekvenser skulle negligeras så, menar Berith Strömberg, informationssekreterare i JA till Livet. I Norge är det ett tvärpolitiskt mål att reducera antalet aborter. Medan Sverige är i avsaknad av någon nationell handlingsplan vad gäller aborter, så har det i Norge lagts fram en mängd handlingsplaner mot oönskade graviditeter och abort. De sista två handlingsplanerna var Dagfinn Høybråten, partiledare Kristelig Folkeparti, och dåvarande hälsominister, med om att lägga fram. - Vi ser på förebyggande av oönskade graviditeter och abort som ett viktigt led i folkhälsoarbetet. Arbetet skall styrka respekten för människovärdet, främja välfärd och motverka social olikhet. Planen lyfter fram utmaningar, fokuserar på målgrupper och omtalar tillvägagångssätt att nå målen. Huvudmålgrupperna är ungdom och unga vuxna generellt, grupper med särskild risk för oönskad graviditet, ungdom och unga vuxna med etnisk minioritetsbakgrund och kvinnor och par som funderar på abort, säger Dagfinn Høybråten till JA till Livet. I den norska stadsbudgeten för 2005 beviljades drygt 22,3 miljoner till förebyggande verksamhet med utgångspunkt i handlingsplanen. I tillägg till detta kom ca 15 miljoner till stiftelsen Amathea som driver landsomfattande vägledningsverksamhet till kvinnor och par som överväger abort. - Det är värt att bruka pengar på att förebygga oönskade graviditeter och abort. Det priset den enskilda kvinnan som går igenom en abort betalar, är så mycket högre och kan inte mätas i pengar. Forskning visar att många får psykiska efterverkningar som följd av ett graviditetsavbrott. Många sliter med skuldkänslor resten av livet. Detta är något vi också måste ta på allvar. I det större sammanhanget är kostnaden därför liten att förebygga oönskade graviditeter och abort, fortsätter Dagfinn Høybråten. - Att det just är antalet tonårsaborter som sjunker är jag väldigt glad för. Det tyder på att flickor blir duktigare på att använda preventivmedel. Både antalet aborter och antalet födslar har gått ner bland tonåringar. Denna trend började långt innan Dagen efter-pillret var lanserat som receptfri akut-p-piller. Forskarna pekar på att orsaken till att den markanta nedgången är ett resultat av prevensionsvägledning och sexualundervisning, bland annat i skolan, konstaterar Dagfinn Høybråten. 2001 gav regeringen Folkhälsoinstitutet i uppdrag att skriva ett förslag till handlingsplan, vilket även gjordes för år 2002-2007. Denna har dock inte antagits. Det svenska förslaget är inte heller lika omfattande och har inte samma fokus på etik och människovärde som den norska. - Det är dags för Svenska politiker att sätta sig ned och reflektera över varför Sverige har en så utmärkande negativ trend vad gäller antalet tonårsaborter, samtidigt som vi ser att vårt grannland gjort den motsatta resan. Jag tror vi har mycket att lära av Norges handlingsplan med dess betoning av människovärde och i etik i kombination med stor handlingskraft och bredd, kommenterar Berith Strömberg. För mer info kontakta: Berith Strömberg, informationssekreterare i JA till Livet, 018-12 71 09, 070-408 77 18 Länkar: Norges Statistiska Sentralbyrå (se tabell 1) http://www.ssb.no/abort/ Norska Folkhälsoinstituttets abortstatistik http://www.fhi.no/eway/default0.asp?pid=223&oid=0&e=0&trg=ContentArea_4498&MainArea_4320=4498:0:15,3109:1:0:0:4320&ContentArea_4498=4336:57905::1:4370:1:4320;4498;::10:0:0 Svenska Socialstyrelsen: Aborter i Sverige 2005 Januari – juni. Preliminär sammanställning. http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/96957BF1-5C87-43D1-9C22-F8769FF20C86/4235/20051257.pdf Svenska Socialstyrelsen: Aborter 2004 (se tabell 2 för översikt 1975-2004) http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/8013473F-C14A-467E-A2F7-F3BB1A082E0C/3573/2005423.pdf Graf över antalet aborter per 1000 kvinnor i de nordiska länderna http://www.jatilllivet.se/download.do?ug=Administrator&f=Graf%20nordiska%20tonårsaborter%2095-05,%20sv.jpg Handlingsplaner och artiklar JA till Livet kommenterar skillnaden mellan svenskt och norskt abortförebyggande arbete i artikeln ”Handlingsplan eller handfallenhet - en nordisk paradox” (införd i tidningen Enim 4/2005) http://faktabank.jtl.unity.se/viewNews.do?NewsID=0027&template=FAKTABANK.jsp&oneNews=true&textID=0006&length=10000 Norska Helsedepartementet: Handlingsplan for forebygging av uønsket svangerskap og abort 2004–2008 http://odin.dep.no/filarkiv/201350/Handlingsplan.pdf Svenska Folkhälsoinstitutet: Förslag till Handlingsplan för prevention av oönskade graviditeter för tidsperioden 2002-2007 http://www.fhi.se/upload/PDF/2004/rapporter/aborter.pdf Motioner och handlingsprogram Motion till riksdagen (2002/03:So456) av Chatrine Pålsson m.fl. (kd): Åtgärder för att minska antalet tonårsaborter http://www.kristdemokraterna.se/VarPolitik/Motioner/2002-03/SoU/GQ02So456.aspx?tipsa=true Kristdemokraternas medicinsk-etiska handlingsprogram: "På livets sida" http://www.kristdemokraterna.se/upload/files/varpolitik/handlingsgprogram/medetik.pdf

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Relaterat innehåll