Pressmeddelande -

Socialstyrelsens mål minska barnafödandet, inte aborterna

JA till Livet har första veckan i maj sammanställt den tillgängliga abortstatistiken för EU-länderna. Data från Världshälsoorganisationen WHO och EU:s statistikorgan Eurostat visar med all önskvärd tydlighet att Sveriges aborttrend urskiljer sig från övriga EU-länders. Länder i östra europa har traditionellt haft överlägset mest aborter, men nu har Sverige trängt sig in den gruppen och redan gått förbi länder som Litauen, Slovakien och Slovenien, då aborttalen i hela östra europa sjunker kraftigt. De EU-länder med fler aborter än Sverige är numera endast Ungern, Estland och Lettland. När det gäller situationen bland tonåringarna toppar Sverige redan statistiken och enligt WHO:s statistik, som baseras på antalet aborter per 1000 födslar, ligger Sverige skyhögt över övriga länder. För de 10 EU-länder som redovisat statistik för år 2004 varierar abortfrekvensen mellan 347 och 1577 tonårsaborter per tusen födslar. Sveriges tal är 4165. Av samtliga EU-länder är det bara Danmark som förväntas presentera tal på över 2000. Andelen tonårsaborter (per tusen kvinnor) i Sverige är 54% högre än i Danmark, 58% högre än i Norge och hela 65% högre än i Finland. Norge redovisar de lägsta aborttalen bland tonåringar sedan landet fick fri abort. Till hjälp för arbetet med att minska antalet utförda aborter används en handlingsplan som skiljer sig från sin svenska av Folkhälsoinstitutet föreslagna motsvarighet. I den norska framgår det uttryckligt att målet är att minska antalet aborter. - Det framgår mer och mer att Svenska myndigheter inte är intresserade av att aborterna skall minska: man fokuserar enbart på att minska antalet födslar. Detta är mycket märkligt då ju somliga faktiskt vill få barn tidigt och då ju statsminister Göran Persson tidigare hävdat att det demografiska problemet är väfärdens största utmaning, säger Johan Lundell, generalsekreterare i JA till Livet. ”Det största hotet mot de europeiska välfärdsmodellerna är inte längre obalanserade budgetar. Det största hotet står den demografiska utvecklingen för. Våra befolkningar blir allt äldre – allt friskare och allt äldre. Det är ett mått på välfärdsutvecklingen som vi naturligtvis ska se på med glädje och stolthet. Men med märkbart fallande födelsetal ger den utvecklingen anledning till oro. Redan inom tio år kommer befolkningen i de flesta medlemsstater att börja minska. Det innebär att fler ska försörjas av allt färre. Det är en dramatisk utveckling.” Göran Persson i ett tal 31 januari 2002 http://www.regeringen.se/sb/d/1123/a/4006;_ I Socialstyrelsens rapport ”Reproduktiv hälsa i ett folkhälsoperspektiv” utgiven november 2005 (s 23) samt i Socialstyrelsens omfattande ”Folkhälsorapport 2005” (s 228) framgår den nya vinkeln tydligt: "Folkhälsoinstitutet har regeringens uppdrag att utarbeta ett handlingsprogram för att förebygga oönskade graviditeter. I förslaget till handlingsplan anges att det övergripande målet med det förebyggande arbetet är att barn ska födas önskade. Samhällets ansvar är att tillhandahålla kunskaper och medel för att ge människor möjlighet att fritt och ansvarsfullt planera sitt barnafödande. Uppdraget är alltså att förebygga oönskade graviditeter, vilket inte är synonymt med att förebygga aborter. Intentionen är att förebygga oönskat barnafödande i första hand med preventiva åtgärder och med abort som ett komplement. Det handlar med andra ord om två metoder för födelsekontroll – preventivmedel för att förebygga och abort för att avbryta en oönskad graviditet." - Från att ha varit en nödlösning har abort nu blivit ett verktyg för att säkerställa målet om ett minskat ”oplanerat” barnafödande, konstaterar Lundell. Till Lafa, som är en sektion inom landstingsenheten ”Centrum för folkhälsa” säger den ena rappportförfattaren Kajsa Sundström i artikeln ”De banade väg för kvinnors rätt att välja, nr 02/05) att målet med det preventiva arbetet är att ”förebygga oönskat barnafödande, inte att till varje pris minska antalet aborter”. - Hur kommer det sig att man så fullständigt negligerar de problem som abort ändå för med sig? Att abort kan leda till psykiska besvär är en självklarhet. Att abort kan leda till medicinska komplikationer är inte heller någon nyhet. Ändå framställs abort som en okomplicerad, positiv och helt säker lösning utan några som helst problem, säger Johan Lundell. För mer kommentarer, kontakta Johan Lundell, generalsekreterare i JA till Livet på telefon 018-12 71 09 eller 0707-88 06 88. Länkar: Rapporten ”Reproduktiv hälsa i ett folkhälsoperspektiv: http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/37CEA302-3CAF-41CA-AA7E-D33C2DD181DF/4378/20051125.pdf Folkhälsorapport 2005: http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/7456A448-9F02-43F3-B776-D9CABCB727A9/3512/20051113.pdf Länk till intervjun med Kajsa Sundström på Lafas hemsida: http://www.lafa.nu/templates/article.asp?tkID=8&katID=28&sidID=216&menu_ordning=1&page_ordning=22

Ämnen

  • Utbildning