Pressmeddelande -

Ordinarie Bolagsstämma i JC AB (publ)

Årsstämma i JC Vid årsstämman i JC AB fastställdes idag moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för år 2005. Stämman beslutade att utdelning om 4,00 kr per aktie (före aktiesplit 2:1) utgår till aktieägarna för år 2005 med den 10 maj som avstämningsdag. Vid årsstämman beslutades vidare: - Omval av Torsten Jansson, Göran Härstedt, Anders Norling och Lotta Lundén som styrelseledamöter och Mats Lindvall som styrelsesuppleant samt nyval av Thommy Nilsson som styrelseledamot. - Antagande av ny bolagsordning, innebärande dels antagande av nytt firmanamn (J&C Group AB), dels anpassning till de nya regler som gäller i och med ikraftträdandet av den nya aktiebolagslagen. - Uppdelning av aktier (split 2:1) varigenom varje befintlig aktie uppdelas i två nya aktier med ett kvotvärde om 1,25 kr per aktie, med den 24 maj 2006 som avstämningsdag. Första dag för handel efter split beräknas bli den 22 maj 2006. - Bemyndigande av styrelsen att dels fatta beslut om emissioner, dels uppta viss finansiering i enlighet med framlagt beslut VD Thommy Nilsson redogjorde vid stämman bland annat för JC:s långsiktiga flerkonceptstrategi samt ambitionen för innevarande år. Vidare informerades om JC:s beslut att lansera konceptet Sisters samt öka etableringstakten av Brothers på den finska marknaden. 31 nya butiker, varav 29 egna, har kontrakterats för innevarande år. Utöver ett tydligt tillväxtfokus i organisationen fortsätter arbetet med att förbättra lönsamhet och effektivitet i varuflödet. Mölnlycke den 5 maj 2006 JC AB (publ), under namnändring till J&C Group AB Styrelsen För ytterligare information, vänligen kontakta: Thommy Nilsson, VD och koncernchef, mobiltelefon 0709-17 23 75 KORT OM JC JC utvecklar och driver koncept för modebutiker. Varje koncept har sin egen väl definierade målgrupp och position. JC erbjuder koncepten JC 6-25 år, Brothers och Sisters. Med en marknadsandel om cirka 4 procent av den totala klädhandeln utgör JC den fjärde största klädkedjan i Sverige. JC är även verksamt i Norge och Finland. Antalet butiker uppgick per den 31 mars 2006 till 269 (259). JC äger 99 (85) butiker medan resterande butiker ägs av franchisetagare. JC-koncernens nettoomsättning utgörs av försäljning till konsument i egna butiker, grossistförsäljning till franchisetagare samt franchiseavgifter. Koncernens nettoomsättning under perioden uppgick till 456,6 Mkr. Motsvarande siffror för 2005 var 402,0 Mkr. Försäljningen till konsument i egna butiker och franchisebutiker under året uppgick till 486,4 Mkr, jämfört med 458,1 Mkr samma period föregående år.

Jeans har en unik energi och lockelse. Det är demokratiskt och jämlikt, står för frihet och kreativitet. Det gör att vi gillar jeans och allt man bär till jeans. Vi är ett jeansföretag och vi rör oss i ett jeanssamhälle. Jeans är för alla, alla är för jeans. Jeans for all! JC Jeans Company är marknadsledande på jeans i Sverige och är en modekedja med butiker i Sverige och Finland.

Kontakter

Caroline Strömberg

Presskontakt Marknadsansvarig