Pressmeddelande -

Kommuniké från årsstämma i Jeeves Information Systems AB (publ) den 26 maj 2008

Vid årsstämma i Jeeves Information Systems AB (publ) den 26 maj 2008 beslutades bland annat följande:

Utdelning
Årstämman fastställde styrelsens förslag att lämna kontant utdelning till aktieägarna för det gångna verksamhetsåret om 1,50 kr per aktie.

Styrelseval
Vid årsstämman beslutades vidare att till ordinarie styrelseledamöter i Jeeves Information Systems AB (publ) omvälja Olle Ödman (Ordförande), Assar Bolin, Stig-Olof Simonsson, Ann Jönsson-Lindström samt Anders Ingeström. Till ny
styrelseledamot valdes Thomas Wernhoff, samtidigt som Thord Johansson avgår från sin styrelsepost.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att för ledande befattningshavare skall tillämpas marknadsmässiga löner.

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission
av aktiekapitalet med högst 600.000 kronor genom en eller flera emissioner av sammanlagt högst 300.000 aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna enligt följande huvudsakliga villkor. Bemyndigandet får endast användas i samband med företagets strategiska förvärv.

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om återköp av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av egna aktier. Ett återköp får inte omfatta fler aktier än att bolagets sammanlagda innehav av egna aktier, vid var tid, uppgår till högst 5 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Ett återköp får endast ske till ett pris som ligger inom det på Stockholmsbörsen gällande kursintervallet för aktie i bolaget. Syftet med detta bemyndigande är att möjliggöra en anpassning av bolagets kapitalstruktur med hänsyn till bolagets kapitalbehov och därmed bidra till ett ökat aktieägarvärde. Eventuellt återköpta aktier kommer att makuleras genom en minskning av aktiekapitalet.

 

Jeeves Information Systems AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
VD Bengt-Åke Älgevik, +46 8 587 099 00 eller
CFO Magnus Björnum, +46 8 587 099 45


Fakta om Jeeves Information Systems
Europas snabbast växande leverantör av affärssystem*. Jeeves Information Systems AB utvecklar affärssystem för företag inom tillverkning, handel, service- och tjänstesektorerna. Företaget är fokuserat på produktutveckling medan försäljning sker genom dotterbolag, partners och återförsäljare. Koncernen samarbetar med bortåt 70 partners globalt och i Sverige finns partners representerade på ett tjugotal orter. Företagets huvudprodukter är Jeeves Universal, Jeeves Selected och Garp, som sammantaget finns installerade på mer än 3 900 företag. Den nuvarande verksamheten startade 1992 och sedan 1999 är företaget noterat på Stockholmsbörsen. www.jeeves.se

* Enligt Gartner, augusti 2006

 

 

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kontakter

Ahwen Sheikh

Presskontakt Head of Marketing Sverige