Pressmeddelande -

Jernhusens rörelseresultat utvecklas väl

 Halvårsrapport januari-juni 2011 

Jernhusens verksamhet och rörelseresultat fortsätter att utvecklas väl. Fastighetsintäkterna för de första sex månaderna uppgick till 542 MSEK, en ökning med 7 procent jämfört med samma period föregående år. Förbättringen beror på intäkter från fastigheter som färdigställts under 2010. Rörelseresultat uppgick till 224 MSEK, en förbättring med 8 procent.

Marknadsvärdet för Jernhusens fastigheter uppgick till 9 988 MSEK den 30 juni, en ökning med 487 MSEK från årsskiftet, främst beroende på investeringar. Värdeförändringarna uppgick till totalt 1 MSEK, varav värdeförändringar i finansiella instrument står för –18 MSEK till följd av den nedgång som skett i de långa marknadsräntorna under andra kvartalet.

 – Det är glädjande att kunna presentera ett bra rörelseresultat för de första sex månaderna. Viktiga orsaker till detta är bland annat att Kungsbrohuset som färdigställdes i maj 2010 och Raus depå som togs i drift i november 2010 är fullt uthyrda. Tillväxttakten i järnvägssektorn förväntas fortsätta och därmed bedömer vi att vakanserna sjunker och hyresintäkterna ökar för våra lokaler, säger Kerstin Gillsbro, vd.

 – Vår drivkraft är stark och vi har ett tydligt uppdrag – vi ska bidra till att fördubbla både kollektivtrafikresandet och volymen kombigods i det svenska järnvägsnätet fram till 2020, avslutar Kerstin Gillsbro.

Halvårsrapport januari–juni 2011

 • Fastighetsintäkterna uppgick till 542 (506) MSEK, en ökning med 7 procent främst beroende på intäkter från fastigheter som färdigställts under 2010.
 • Rörelseresultatet uppgick till 224 (206) MSEK, en ökning med 8 procent.
 • Värdeförändringar uppgick till 1 (–32) MSEK, varav värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till –18 (–58) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 116 (126) MSEK.
 • Investeringar i fastigheter uppgick till 471 (798) MSEK, varav de största genomfördes på centralstationerna i Stockholm, Malmö och Uppsala samt i Kungsbrohuset.
 • Fastighetsförsäljningar uppgick till 4 (634) MSEK.
 • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 9 988 MSEK, en ökning med 487 MSEK sedan årsskiftet.
 • Beslut om förvärv av kombiterminalen Höglandsterminalen i Nässjö.
 • Aktierna i Råsta Holding AB (Arenastaden i Solna) avyttrades i maj. 

Händelser efter periodens utgång 

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.
 

Hela delårsrapporten finns på Jernhusens webbplats jernhusen.se

  

För mer information:
Kerstin Gillsbro, vd, Telefon 070-621 26 29, e-post: kerstin.gillsbro@jernhusen.se
Anders Bäck, Ekonomidirektör/vvd, Telefon 070-623 62 55, e-post: anders.back@jernhusen.se

 

 

Ämnen

 • Ekonomi, finans

Jernhusen utvecklar, förvaltar och äger ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 213 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 256 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 10 miljarder kronor.

Kontakter

Cecilia Granath

Presskontakt Pressansvarig Kommunikation 08-410 626 21