Pressmeddelande -

Bolagsstämma i JLT Mobile Computers AB (publ)

Rapport från JLT Mobile Computers AB (publ) ordinarie bolagsstämma den 4 maj 2006. JLT Mobile Computers AB (publ) ordinarie bolagsstämma den 4 maj 2006 fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör. I enlighet med styrelsens förslag fastställdes också att utdelning lämnas med 0,25 kronor (0,14) per aktie lämnas för räkenskapsåret 2005. Avstämningsdagen för utdelningen är den 9 maj. Bolagsstämman beslutade vidare enligt styrelsens förslag att styrelsen bemyndigas att fram till nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om nyemission av högst 4.042.800 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar 13 procent av aktiekapitalet. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att på ändamålsenligt sätt anskaffa kapital för finansieringen av dess verksamhet och för genomförande av företagsförvärv. Därutöver beslutades om att anta en ny bolagsordning med förändringar i enlighet med den nya aktiebolagslagen. Till styrelse i JLT omvaldes Jan Olofsson, Sven-Erik Ahlstedt, Gunnar Johansson och Ola Blomberg. Bolagsstämman omvalde Sven-Erik Ahlstedt till styrelseordförande. För ytterligare information; Jan Olofsson VD 0470-44530 alt. 070-752 48 22 Stefan Käck vVD / CFO 0470-44530 alt. 070-531 00 57 JLT utvecklar och marknadsför mobildatorer av PC-typ för professionella användare i internationella tillämpningar. Mobildatorerna kännetecknas av mycket hög driftssäkerhet även i de mest krävande miljöer såsom användning inom transport, lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift, militär-och räddningsfordon. Tillverkning och försäljning sker via partners, som tillför värde till produkten och därmed utgör en fundamental framgångsfaktor för verksamheten. JLT:s aktie handlas på "Nya Marknaden".

Ämnen

  • Ekonomi, finans