Pressmeddelande -

Delårsrapport januari - mars 2007

Omsättningen uppgick till 32,4 MSEK (31,2) Rörelseresultatet uppgick till 4,4 MSEK (4,4) Resultat per Aktie uppgick till 0,12 kr (0,11) Vinstmarginalen ökade till 14,3 procent (13,8) Koncernens omsättning och resultat för första kvartalet 2007 Koncernens omsättning uppgick för verksamhetsårets första kvartal till 32,4 MSEK (31,2) och resultat efter skatt blev 3,3 MSEK (3,0). Bruttomarginalen uppgick till 27,4 procent (29,1) vilket medför en bruttovinst på 8,9 MSEK (9,1). Verksamhetens kostnader, varav huvuddelen avser utveckling, uppgick till 4,3 MSEK (4,5) Utvecklingskostnader om 0,9 MSEK har aktiverats i kvartalet, dessa avser externa kostnader i samband med utveckling av 2:a generationen av Field Tablet PC (FTPC 8404). Rörelseresultatet uppgick till 4,4 MSEK (4,4) och rörelsemarginalen var 13,5 procent (14,1) Finansiella poster uppgår till 0,3 MSEK (-0,1) vilket ger ett resultat före skatt på 4,6 MSEK (4,3). Efter en beräknad skatt på 1,3 MSEK (1,3) uppgår resultatet efter skatt till 3,3 MSEK (3,0) vilket medför ett resultat per aktie på 0,12 SEK (0,11). Orderingången under perioden uppgick till 33,4 MSEK (39,1) och orderstocken uppgick vid periodens slut till 15,8 MSEK (18,8) Marknaden Försäljningen via nyetablerade partners i Europa har utvecklats positivt framförallt i England och Tyskland. På den engelska marknaden har samarbete etablerats med ett flertal systemintegratörer som DataScan, VARLink och Waveform Solutions. Utvecklingen i USA innebär en breddning av marknadsbearbetning. Avtal med Roper Mobile Technology ger tillgång till en stark försäljningskanal både i USA och internationellt. Genom ett nytecknat avtal med ICM Corporation når vi en stor och ny marknad inom framförallt utilities och transport JLT:s nya handhållna produkt FTPC 8404 kommer att börja levereras under sommaren. Försäljning kommer att ske via befintliga kanaler, men även via nya kanaler som enbart kommer att distribuera denna produkt. Avtal med Handheld är tecknat avseende distribution i Europa. Viktiga händelser under första kvartalet: I Januari erhöll JLT i samarbete med en amerikansk säljpartner en mobildatororder om 10 MSEK inom segmentet transport. (pressrelease 070112) JLT:s säljpartner i BeNeLux; Mobile Vision har tagit hem en första större affär. Affären omfattar datorer för glassbilar i Belgien. JLT:s tyska säljpartner MDAI har tecknat ramavtal med Gemeinschaft Feuerwehrfachhandel Deutschland (gfd) om FTPC och fordonsmonterade datorer till brandförsvar i Tyskland, Österrike och Nederländerna. Affären är en viktig inbrytning inom Public Safety i Europa. Avtal har tecknats med ny säljpartner i USA; ICM Corporation. (pressrelease 070323) Avtal med Handheld om försäljning och distribution av FTPC 8404 som en integrerad del av Handhelds produktutbud för den Europeiska marknaden. Handheld är distributör med drygt 200 återförsäljare i Europa. (Pressrelease 070209) FTPC 8404 lanserades på CeBit mässan i Hannover JLT:s amerikanska säljpartner går samman med DAP och bildar Roper Mobile Technology. (pressrelease 070328) Finansiell ställning Koncernens kassaflöde var positivt med 2,8 MSEK (3,8). Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 20,3 MSEK (20,2). Inga räntebärande skulder föreligger på balansdagen. Soliditeten uppgick till 76 procent (80) och det egna kapitalet var 52,9 MSEK (51,1). Moderbolaget Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till 0 MSEK (-0,6). Inga räntebärande skulder föreligger. Redovisningsprinciper Denna rapport är upprättad i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendation om delårsrapportering (RR 20). Samma redovisningsprinciper har använts som i den senaste årsredovisningen. Utsikter för 2007 Styrelsens sammantagna bedömning är att tillväxttakten via befintliga marknadskanaler kommer att vara fortsatt stabil samt att de marknadssatsningar som görs inom nya geografiska marknader, marknadssegment och inte minst produkter, kommer att ge ett tillskott till försäljningen dock med tyngdpunkt på andra halvåret 2007. Med en etablerad position som leverantör av större och kundspecifika affärer inom Big-Deal konceptet har företaget en bra affärspotential i denna typ av affärer under 2007. Aktien Aktien noterades i 6,30 SEK vid periodens början och sista avslut gjordes till 6,30 SEK. Periodens högsta avslut var 7,70 SEK och lägst var 5.65. Totalt har omsättningen uppgått till 5 miljoner aktier (5,3) motsvarande 17 procent av det totala antalet aktier. JLT Aktien är noterad på First North. Föreslagen aktieutdelning för 2006 är 0,25 öre per aktie med avstämningsdag den 8 maj 2007. Rapporteringstillfällen för 2007 Delårsrapport för januari-juni 2007 8 augusti 2007 Delårsrapport för januari-september 2007 1 november 2007 Bokslutskommuniké för år 2007 5 februari 2008 Växjö den 3 maj 2007 På styrelsens uppdrag: Jan Olofsson, verkställande direktör För ytterligare information; Jan Olofsson VD 0707 - 52 48 22 Stefan Käck vVD / CFO 0735 - 31 00 57

Ämnen

  • Data, Telekom, IT