Pressmeddelande -

Inget vite för Landstinget

Arbetsmiljöverket kommer inte att kräva vite av Landstinget i Jönköping län för arbetsmiljön inom primärvården. Det meddelade Arbetsmiljöverket vid en överläggning med landstingsledningen i fredags. – Ett mycket glädjande besked, kommenterar landstingsdirektör Sven-Olof Karlsson. Det visar att verket tagit intryck av de ansträngningar vi gjort. – Samtidigt, påpekar han, får vi inte slå oss till ro utan måste fortsätta att förbättra arbetsmiljön inom primärvården. Alla vårdcentraler har dock inte problem, men vissa har haft stora bekymmer. En del av dem har till exempel fortfarande svårt att rekrytera tillräckligt många läkare. Vitesföreläggande Primärvårdens arbetsmiljö har varit ett ärende hos Arbetsmiljöverket sedan ungefär ett år tillbaka. Under 2004 gjorde verket flera inspektioner på vårdcentraler runt om i länet då anställda intervjuades. Verket har också fört muntliga och skriftliga diskussioner med landstingsledningen. I ett vitesföreläggande krävde Arbetsmiljöverket därefter svar på en rad punkter. Enkät och åtgärder Verket pekade inte ut specifika vårdcentraler utan kritiserade primärvårdens arbetsmiljö i allmänhet. Detta försvårade landstingsledningens agerande. Men en rad generella åtgärder vidtogs och dessutom genomfördes en egen enkät bland primärvårdens anställda för att få ytterligare underlag till det svar som skickades till verket i månadsskiftet september–oktober. Efter Landstingets skrivelse gjorde verket uppföljande intervjuer på ett antal vårdcentraler. Tre förbättringsområden Nu har Arbetsmiljöverket alltså beslutat att avsluta det aktuella ärendet och kravet på vite avskrivs. Men verket kommer att fortsätta att följa arbetsmiljön genom inspektioner på länets vårdcentraler. I den sammanfattning av ärendet som Arbetsmiljöverket lämnade till landstingsledningen kommenteras de tre områden som tidigare lyfts fram: avgränsningen av uppdraget, hänvisningsrutiner och uppföljning av arbetsbelastningen. 1. Avgränsa uppdraget: Verket anser att det fortfarande finns vissa oklarheter kring hur långt befogenheter sträcker sig för de ansvariga i primärvården när det gäller att besluta om sådant som får konsekvenser även för slutenvården, till exempel inskränkningar i öppettider. 2. Hänvisningsrutiner: Trots att Landstinget skapat rutiner för att hänvisa kvarstår vissa svårigheter, konstaterar Arbetsmiljöverket efter de uppföljande samtalen med personal. Det är svårt för vårdande personal att säga nej till patienter och det är också svårt att få till ett väl fungerande samarbete med slutenvården. 3. Uppföljning av arbetsbelastningen: Metoder och forum finns för att följa upp arbetstagarnas arbetsbelastning, skriver Arbetsmiljöverket. Men verket anser att det är osäkert om detta leder till att konkreta åtgärder vidtas för att förebygga ohälsa. Landstinget i Jönköpings län Lisbeth Lejon, informationsavdelningen, Landstingets kansli E-post: lisbeth.lejon@lj.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Jönköping