Pressmeddelande -

Stark budget ger utrymme för vårdsatsningar

Det är en stark budget som läggs fram för 2007. Det anser Landstingets ledning, socialdemokraterna och centerpartiet. – Det budgeterade överskottet på 200 miljoner kronor ger oss möjlighet att satsa på områden där pengarna bäst behövs, säger landstingsstyrelsens ordförande Lars Isaksson, s. – Mer resurser till länets cancervård kommer att behövas med anledning av de nya nationella riktlinjerna. Psykiatri och nya läkemedel är andra områden som kräver budgetförstärkningar, fortsätter Lars Isaksson. Minskad sjukfrånvaro – Det är den av oppositionen kritiserade skattehöjningen 2004 som har gett Landstinget möjlighet att göra de förstärkningar som blivit nödvändiga, säger hans kollega Evert Wirfelt, c. Utan denna skattehöjning hade vi tvingats till stora sparprogram och uppsägningar av personal. Nu ger oss budgetförslaget för 2007 utrymme både för nödvändiga satsningar och för att säkra framtida pensioner. Vår stabila ekonomi har även bidragit till att vi lyckats minska våra medarbetares sjukskrivningar på ett sätt som många företag avundas oss. Utökningar med 55 miljoner Utökningsramen för 2007 är 55 miljoner kronor. Det ska jämföras med de totala kostnaderna för hälso- och sjukvård samt tandvård som är cirka 6,5 miljarder kronor. – Proportionerna visar att det är absolut viktigast att förbättra den verksamhet Landstinget redan bedriver för att nå det övergripande målet god hushållning, säger Evert Wirfelt. – Det är en lätt väg att hela tiden prata om nya pengar. Men vi har de senaste åren sett vilken stor kraft det finns i förbättringsarbeten av olika slag, både för att hushålla med resurserna och att förbättra säkerheten i vården. Det är utomordentligt viktigt för våra patienter och deras anhöriga, påpekar landstingsrådet Evert Wirfelt. Ska klara vårdgarantin – Vi ska fortsätta stimulera arbetet med tillgänglighet och modellen Bra mottagning, säger Lars Isaksson. Vi har sett stora förbättringar inom flera områden de senaste åren, både när de gäller medicinska resultat och tillgänglighet. Det är oerhört viktigt för länets invånare och ett mått på kvalitet att vi klarar vårdgarantin. Korta väntetider Trots läkarbrist inom några medicinska specialiteter och primärvårdsområden, har Landstinget i Jönköpings län överlag förhållandevis korta väntetider. – Men vi kan inte slå oss till ro på det här området. Vi har stora pensionsavgångar framöver och vi har orter i länet som det är mycket svårt att få läkare till. Rekrytering är ett område vi kommer att behöva arbeta med mycket även fortsättningsvis. Landstingsskatten Skattesatsen på 10,67 kronor, oförändrad sedan 2004, är 16 öre lägre än riksgenomsnittet. Landstinget har förhållandevis låga kostnader för hälso- och sjukvården; cirka 500 kronor lägre per invånare i Jönköpings län än i riket. Landstinget hade också det näst bästa ekonomiska resultatet per invånare 2005. Patientavgifterna behålls oförändrade 2007. Cancervården Budgetramen för cancervården föreslås utökad med tio miljoner kronor 2007. Bakgrunden är förslagen till nya nationella riktlinjer för de stora diagnosgrupperna bröstcancer, prostatacancer samt cancer i ändtarm och tjocktarm. Riktlinjerna innebär att sjukvårdsregionens vårdprogram ska arbetas om. Det får effekter på cancervården inom flera olika specialiteter. Primärvård och psykiatri Den politiska ledningen föreslår att 12 miljoner kronor ska kunna användas till att stödja vårdutvecklingen inom barn- och ungdomspsykiatrin och barnhabiliteringen, samt en förstärkning av det neuropsykiatriska länsteamet. Dessa reserverade medel ska också användas till ytterligare paramedicinsk personal och till de psykosociala teamen i primärvården. Andra utvecklingsområden i budgetförslaget för 2007: ● Rosenlunds och Huskvarnas primärvårdsområden får utökad budget med två miljoner kronor som särskilt ska inriktas på rehabilitering och hemsjukvård. Tenhultsborna flyttas över från Rosenlund till Huskvarna på grund av den stora ökningen av invånare i östra Jönköping. ● De stora ombyggnaderna av Höglandssjukhuset i Eksjö fortsätter under de närmaste åren. 2007 sätts spaden i jorden för det nya produktionsköket på Nannylundsområdet. Från början skulle köket placeras i hus 26, men nya hygienkrav omöjliggjorde detta. Totalt kostar investeringen i nytt kök 40 miljoner kronor, fem miljoner mer än tidigare beslut. ● Den rättspsykiatriska vården kostar alltmer. Sammanlagt avsätter Landstinget 30 miljoner kronor för tvåårsperioden 2006–2007. I investeringsplanen finns dessutom reserverade medel för ett eventuellt bygge av nya lokaler på Ryhov. ● Sjukhusens smärtmottagningar tar emot allt fler patienter. För att klara tillgängligheten förstärks vården med 1,2 miljoner kronor till en heltidstjänst som smärtläkare på Höglandssjukhuset. ● Rehabiliteringsmedicinska kliniken i Jönköping, som är en länsresurs, förstärks med tre miljoner kronor 2007 för att kunna bedriva sjudygnsvård året om, så att patienterna inte behöver flyttas till andra enheter under kortare perioder. ● Ytterligare tio nya ST-block inrättas 2007. ST är läkare som gör sin utbildning till specialister. ● Egenvård och förebyggande hälsoarbete är viktigt för att nå bästa möjliga hälsa. Därför startar Landstinget ett länsgemensamt utvecklingsarbete på en vårdcentral i vardera sjukvårdsområdet. Vårdcentralerna ska arbeta hälsofrämjande på ett systematiskt vis gentemot sina patienter, befolkningen och den egna personalen. ● Nya läkemedel är ofta dyra. Särskilda medel kommer därför att avsättas för finansieringen av dessa eftersom de för vissa patienter kan ge bra behandlingsresultat. Nya så kallade biologiska läkemedel används främst inom reumatologin. Andra exempel är läkemedel för cancerbehandling och bromsmedicin mot Alzheimer. ● Intensifierade satsningar på vidareutbildning av olika personalgrupper. Det centrala anslaget för kompetensutveckling ökar från 13 till 18 miljoner kronor. Vänliga hälsningar Harriet Lindén Informationsavdelningen Landstinget i Jönköpings län Box 1024 551 11 Jönköping harriet.linden@lj.se 036-32 40 40 www.lj.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Jönköping