Gå direkt till innehåll
Genrebild: Smågrisar. Bild: Gunnar Palmqvist
Genrebild: Smågrisar. Bild: Gunnar Palmqvist

Pressmeddelande -

Flera steg för ökat djurskydd i Sverige och EU – men mer krävs

Kunskapen och samarbetet för att förhindra djurskyddsbrister har ökat i Sverige. Inom EU utvecklas ett starkare djurskydd med ny lagstiftning och färre långa djurtransporter, en utveckling Sverige driver på. Första året med Jordbruksverkets djurskyddstrategi visar på flera framsteg men också på ett behov av fler konkreta åtgärder för att stärka djurskyddet.

För ett år sedan beslutade Jordbruksverket en djurskyddsstrategi för sitt djurskyddsarbete under 2020-2025. Uppföljningen visar en positiv utveckling för djurskyddet men också att mer insatser behövs.

Nationellt behov av att förstå orsaken till brister

Att identifiera orsaker för att kunna förebygga brister är en viktig del i djurskyddstrategin. Under året har branschen och Jordbruksverket gemensamt bildat djurslagsspecifika arbetsgrupper. Detta för att öka förståelsen kring vad som orsakar brister i djurvälfärden och tillsammans identifiera hur problemen ska förebyggas.

– Detta handlar inte bara om regler och kontroll utan även om vilka förutsättningar som finns för att skapa en god djurvälfärd. Vi har en konstruktiv samverkan med andra myndigheter och branschen i detta och ambitionen är en livsmedelsproduktion med både en god djurvälfärd och god lönsamhet för att producera hållbar svensk mat till konsumenterna, säger Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin.

Sverige driver på för stärkt djurskydd i EU

Djurskyddstrategin handlar också om att Sverige ska arbeta för ett starkare djurskydd internationellt.

– Vi har under lång tid arbetat för att EU:s djurskyddslagstiftning ska ses över och mer likna Sveriges. Glädjande nog har en översyn påbörjats under året och vi arbetar exempelvis för stärkt skydd för mjölkkor och andra djurslag där det saknas regler inom EU. Vi vill även se att transporter av slaktdjur upphör till förmån för transporter av kött istället säger Håkan Henrikson chefsveterinär och näringslivschef på Jordbruksverket.

Djurvälfärd för försöksdjur i fokus

En annan av strategins ambitioner är att ersätta, minska och förfina djurförsök. Sveriges 3R-center vid Jordbruksverket har under året bland annat genomfört lokala utbildningar med djurtekniker och forskare runt om i landet, med fokus på djurvälfärden för möss och råttor. Centret har också börjat arbetet med att ta fram en nationell strategi för hur vi på sikt ska kunna fasa ut djurförsök och främja djurförsöksfria metoder.

Dagens djurskyddsregler behöver utvecklas

– Framsteg har gjorts, men mycket återstår och vi behöver utveckla djurskyddsreglerna för både en bättre djurvälfärd och för en ökad och mer lönsam produktion i Sverige säger Helena Elofsson, djurskyddschef på Jordbruksverket. Vi börjar nu arbeta med reglerna kring djurskydd vid slakt men succesivt behöver vi se över alla våra djurskyddsföreskrifter utifrån ny forskning och samhällets behov.

Förutom slaktreglerna kommer arbete med reglerna för hållning av sugga och smågrisar börjas på inom kort. Detta för att säkra en ren och torr miljö samtidigt som grisarnas rörelse- och beteendebehov tillgodoses.

I höst kommer Jordbruksverket genomföra regionala dialogbesök med länsstyrelser och branscher för att stärka samsynen och likriktningen av djurskyddskontrollen i landet. Besök var planerade för 2020 och 2021, men ställdes in till följd av pandemin. Tillsammans med länsstyrelserna behöver också kontrollen av försöksdjur utvecklas och följas upp så att tillräckligt många kontroller görs.

Mer information

Jordbruksverkets djurskyddsstrategi 
Uppföljning av Jordbruksverkets djurskyddsstrategi

Kontaktpersoner för media:
Helena Elofsson
Djurskyddschef
E-post: Helena.Elofsson@jordbruksverket.se
Telefon: 036- 15 61 11

Håkan Henrikson
Chefsveterinär och näringslivschef
E-post: Hakan.Henrikson@jordbruksverket.se
Telefon: 070-399 66 41

Ämnen

Kategorier


Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.

Kontakter

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.