Skip to main content

Nationellt stöd viktigt för norra Sverige

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2019 08:00 CEST

Det nationella stödet kompenserar jordbruket i norra Sverige både för kärvare klimat och längre transporter. Syftet med det nationella stödet är att bidra till att jämna ut de inkomstskillnader som uppstår på grund av de svagare förutsättningarna. Om stödet försvinner skulle 25 procent av mjölkföretagen i stödområdena tvingas upphöra med sin verksamhet.

Om stödet tas bort kan det också innebära att jordbruksmark inte kommer att användas för att producera mat, att landskapet växer igen och att den biologiska mångfalden minskar. Det är några av slutsatserna Jordbruksverket har kommit fram till i rapporten Jordbrukets utveckling i norra Sverige under åren 2014 - 2018.

Jordbruksverket har betalat ut drygt 410 miljoner kronor i nationellt stöd för år 2018. Beloppet för år 2018 är avsevärt högre än för de andra åren under femårsperioden 2014 – 2018. Orsaken till den stora ökningen är höjningen av ersättningsnivåerna som genomfördes år 2018. Samtidigt som nivån höjdes förenklades vissa regler. Den största delen av stödet, cirka 90 procent, går till mjölkproduktion och för transport av mjölk till mejerierna. Under 2018 fick 670 mjölkföretag nationellt stöd, vilket är en nedgång med 30 företag från år 2017. Jordbruksarealen i stödområdet är ca 11 procent av Sveriges totala jordbruksareal, men trenden är att jordbruksarealen i norra Sverige har minskat i relation till resten av landet.

- Det nationella stödet är viktigt för att kompensera lantbrukare för att förutsättningarna att bedriva jordbruk i norra Sverige är svagare än i övriga landet. Vi har analyserat stödets betydelse för lantbrukarna och slutsatsen är att många lantbrukare är beroende av stödet för att kunna fortsätta med sin produktion, säger Peder Larsson på Jordbruksverkets miljöersättningsenhet.

Både ökad och minskad produktion

Slaktsvinsproduktionen med nationellt stöd har ökat under 2018 och är som störst under femårsperioden. Däremot fortsätter andra produktionsgrenar att minska, däribland mjölkproduktionen som var på den lägsta nivån som rapporten täcker. Liksom under tidigare år har den procentuella minskningen av antalet mjölkkor och antalet företag varit större i områden med nationellt stöd än den varit i Sverige som helhet. Dock har mjölkproduktionen i dessa områden inte minskat riktigt lika mycket som i övriga landet. Något som följer samma trend som i södra Sverige är att genomsnittligt antal kor per besättning ökar. Produktion med getter har minskat mest under femårsperioden.

Jordbruksverket rapporterar till EU-kommissionen varje år

Sverige har rätt att ge ett långsiktigt nationellt stöd för att traditionellt jordbruk även fortsättningsvis ska finnas i särskilda regioner där förutsättningarna för att bedriva jordbruk är svagare. Sverige ska varje år rapportera effekterna av stödet till EU-kommissionen. Jordbruksverket har därför tagit fram rapporten Jordbrukets utveckling i norra Sverige under åren 2014 – 2018 som nu skickats till näringsdepartementet.

Mer information

Här kan du läsa rapporten Jordbrukets utveckling i norra Sverige under åren 2014-2018

Läs mer om det nationella stödet till lantbrukare i norra Sverige

Kontaktpersoner för journalister

Peder Larsson
Miljöersättningsenheten
peder.larsson@jordbruksverket.se
Telefon 036 – 15 58 19

Thord Karlsson
Landsbygdsanalysenheten
thord.karlsson@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 50 65

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.