Gå direkt till innehåll
Genrebild, foto: Shutterstock
Genrebild, foto: Shutterstock

Pressmeddelande -

Pengar till projekt för produktion av ekologiska livsmedel

Jordbruksverket beviljar 6 miljoner kronor för 10 nya projekt inom försök och utveckling för att främja produktion av ekologiska livsmedel.

Jordbruksverket beviljar 6 miljoner kronor för 10 nya projekt inom försök och utveckling för att främja produktion av ekologiska livsmedel. Det är resultatet av den andra utlysningen inom ramen för den åtgärdsplan som regeringen gett Jordbruksverket i uppdrag att genomföra i samråd med aktörer i livsmedelsbranschen.

– Vi fick in många bra projektansökningar. De flesta handlar om växtodling. Vi har gjort en helhetsbedömning av projekten och deras angelägenhetsgrad. Eftersom det fanns begränsat med medel och bara för två år har vi behövt prioritera relativt korta projekt. I flera fall kompletterar de andra pågående projekt, berättar Johan Ascard som arbetat med handläggningen av ansökningarna.

Pengarna fördelas mellan dessa projekt

Tre projekt om att förbättra utnyttjandet av växtnäring
Bättre kväveutnyttjande från nötflytgödsel
SLU, (Sveriges lantbruksuniversitet) får 800 000 kr under 2 år. Syftet med projektet är att optimera utnyttjande av kväve och minimera förluster av ammoniak vid spridning av flytgödsel från nötdjur.

Mobil gröngödsling i ekologisk odling
Hushållningssällskapet Östergötland får 1 018 000 kr under 2 år. Projektet syftar till att utveckla odlingssystem där grönmassa flyttas inom gården för att styra tillförseln av växtnäring.

Näringsbevattning med biogödsel
Hushållningssällskapet Skåne får 1 131 000 kr under 2 år. Syftet med projektet är förbättra utnyttjandet av biogödsel genom utveckling och utvärdering av näringsbevattning i grönsaksodling.

Två projekt om utveckling av mer effektiva odlingssystem
Grön jord
Nordisk råvara får 500 000 kr för ett deltagardrivet utvecklingsprojekt på gårdsnivå som ska prova olika metoder för uppbyggnad av näring och åtgärder för att på sikt minska bearbetningen av jorden.

Etableringstidpunktens inverkan på sommarmellangrödors markkolsbidrag och ogräsbekämpande egenskaper
SLU får 1 236 000 kr under 2 år. Projektet ska utveckla användningen av mellangrödor och analysera markkol, ogräskontroll, näringsbalans och biodiversitet. En mellangröda är gröda som man sår in mellan två huvudgrödor.

Två projekt om höstraps, som är en utmaning att odla ekologiskt
Förbättrad sortprovning för ekologisk höstrapsodling
Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare får 191 000 kr. Syftet med projektet är att gradera tidpunkten för blomning i befintliga rapsförsök för att finna sorter med tidig blomning som minskar risken för angrepp av rapsbaggar.

Bättre kunskap om sjukdomsresistens i höstrapssorter
Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare får 166 000 kr för att utvärdera sjukdomsresistens i befintliga försök med utvärdering av olika sorter av höstraps.

Ett projekt om ekologisk produktion av vallfrö
Etablering och radhackning av ekologisk frövall i timotej och ängssvingel
Sveriges Frö- och oljeväxtodlare får 337 000 kr. Projektet syftar till att förbättra etablering och ogräskontroll vid ekologisk produktion av gräsfrövall.

Två projekt om bättre foderkvalitet samt om djurens utevistelse
Proteinkvalité i ekologiskt odlad spannmåls- och trindsädssorter
SLU får 88 000 kr för att finna sorter som har en högre foderkvalitet. Projektet ska analysera innehåll av essentiella aminosyror i sorter av höstvete, vårvete, havre, korn och åkerböna som ingår i de ordinarie försöken med ekologisk sortprovning.

Det är inne att vara utehöna
RISE (Research institutes of Sweden) får 495 000 kr för att utvärdera hållbarhet, fosforbindningsförmåga och djurens komfort i rastgårdar.

Mer information
Jordbruksverket har ett sekretariat för att genomföra regeringens uppdrag. Utlysningen publicerades den 12 oktober, sista ansökningsdatum var den 13 november. Jordbruksverket fick in 25 ansökningar om totalt ca 20 miljoner kronor. Beslutet om vilka som får stöd fattades den 20 december.

Förutom villkor och kriterier i utlysningen är åtgärdsplanen grund för hur sekretariatet bedömt ansökningarna. Dessutom har regeringens inriktningsmål för 2030 varit vägledande, liksom EU:s regler för statligt stöd.

På Jordbruksverkets webbplats kan du löpande ta del av information om ekouppdraget.


Kontaktperson för journalister
Johan Ascard
Rådgivningsenheten johan.ascard@jordbruksverket.se
Telefon 073-4019089

Ämnen


Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.

Kontakter

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.