Skip to main content

Spannmålsskörden nästan dubbelt så stor som ifjol då torkan gav missväxt

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2019 09:33 CET

Kornåker. Foto: Urban Wigert

Årets totalskörd av spannmål beräknas till 6,1 miljoner ton. Den är 15 procent större än genomsnittet för de senaste fem åren, och 88 procent större än förra året, då det var missväxt på grund av torka och värme. Torrt väder har dock minskat skördeutfallet på en del håll även i år.

Flertalet platser i landet har i år fått mer normala regnmängder, och skördeutfallet per hektar för spannmålsgrödorna är på riksnivå högre än femårsgenomsnitten. Arealerna med de högavkastande höstsådda grödorna var också stora. Men bland annat i sydöstra Sverige har grödorna drabbats av torka.

Höstvetearealen var rekordstor och skörden per hektar i nivå med rekordavkastningen från 2015. Statistiken är dock något mer osäker än vanligt eftersom en del lantbrukare i Svealand och södra Norrland inte har skördat färdigt på grund av ihållande höstregn. De har därför inte kunnat lämna information om årets skörd i tid till SCB.

Stor arealer och skördar av höstvete gav en ökad spannmålsskörd

Mer än hälften av årets spannmålsskörd utgörs av höstvete. Totalskörden av höstvete beräknas till 3,3 miljoner ton i år. Det är mer än en dubblering jämfört med 2018, och en ökning med 29 procent jämfört med femårsgenomsnittet.

Höstvete är den gröda som har störst avkastning per hektar i Sverige, och en ökad areal av höstvete har stor inverkan på den totala spannmålsskörden. Mellan 2018 och 2019 ökade höstvetearealen med 44 procent, och avkastningen per hektar ökade på riksnivå med 61 procent.

Stor höstrapsareal bidrog till ökad raps- och rybsskörd

Totalskörden av raps och rybs beräknas preliminärt till 374 800 ton. Det är 72 procent mer än 2018, 21 procent mer än femårsgenomsnittet och i nivå med den stora raps- och rybsskörden 2017. Ökningen beror både på att odlingsarealen av höstraps ökade till 99 650 hektar, och på att hektarskörden av raps- och rybsgrödorna ökade jämfört med de låga nivåerna ifjol.

Skörden av ärter tangerar femårsgenomsnittet

Den totala skörden av ärter beräknas till 68 100 ton. Det är 39 procent mer än ifjol och i nivå med femårsgenomsnittet. Årets totala skörd av åkerbönor blev 55 700 ton, vilket är 60 procent mer än torråret 2018, men 32 procent mindre än femårsgenomsnittet.

Mer information

Läs mer i det statistiska meddelandet Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter år 2019

Kontaktpersoner för journalister

Jordbruksverket
Ann-Marie Karlsson
Statistikenheten
036-15 59 33

SCB
Gerda Ländell
Lantbruksstatistik
010-479 68 07

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.