Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Betyget hög kvalitet till JU:s forskningsutbildning inom produktionssystem

UKÄ ger vid sin utvärdering av utbildningar på forskarnivå som leder till licentiat- och doktorsexamen inom ämnet produktionssystem vid Jönköping University och Tekniska Högskolan det samlade omdömet hög kvalitet.

Under 2018 har ämnet produktionssystem utvärderas av UKÄ och enligt bedömargruppens yttrande har utbildning vid Tekniska Högskolan hög kvalitet. Utbildningar med det samlade omdömet hög kvalitet uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning på forskarnivå. Utvärderingen omfattar fyra bedömningsområden:

  • Förutsättningar
  • Utformning, genomförande och resultat
  • Doktorandperspektiv
  • Arbetsliv och samverkan

Glädjande nog bedöms utbildningen vara tillfredsställande i alla avseenden när det gäller samtliga bedömningsgrunder. Bedömargruppen framhåller forskarutbildningen i produktionssystem vid Tekniska Högskolan som gott exempel för dess tydliga struktur för samtliga moment i utbildningen. Ett exempel är den forskningsplan som doktoranderna lägger fram efter nio månader. I den ingår vad doktoranden ska göra och när, forskningsfrågor, val av metodik samt kursmoment och seminarier under hela utbildningen.

I rapporten konstateras att bedömargruppen ser positivt på hur lärosätet interagerar med det omgivande samhället och de möjligheter som detta för med sig för doktoranderna i form av forskningssamverkan. När det gäller den här aspekten får doktoranderna vid Tekniska Högskolan en tillfredställande utbildning och forskarutbildningsmiljö som förbereder dem för ett föränderligt arbetsliv och en karriär både inom och utanför akademin.

Slutsatsen är att forskarutbildningen kan betraktas som föredömlig. Bedömargruppen vill lyfta fram dess tydliga struktur under samtliga steg i utbildning och att lärosätet har en god uppföljning och aktivt bedriver ett förbättringsarbete.

-Det är ett jättefint resultat och bra för hela Jönköping University, säger Marie Ernsth Bravell, vicerektor för forskning vid Jönköping University. Personalen arbetar ständigt med att utveckla våra utbildningar och att ge våra doktorander bra förutsättningar inför framtida forskningsarbete.

- Vårt val att skapa en arena för forskarutbildning inom området industriell produktframtagning och genom att bedriva utbildningen på forskarnivå inom ramen för en gemensam forskarskola är en del i framgången, säger Kristina Säfsten, professor och forskarutbildningschef vid Tekniska Högskolan.

- Det goda betyget från UKÄ visar att det vi gör är rätt – vilket ger oss än mer motivation att fortsätta med arbetet att hålla en hög ambitionsnivå i våra forskningsutbildningar.

För mer information: Kontakta Kristina Säfsten, +46 36-10 16 39.


Bakgrund

UKÄ ska under perioden 2017-2022 granska ca. en fjärdedel av de drygt 900 forskarutbildningar spridda över 29 lärosäten som finns i Sverige. Urvalet av utbildningar görs enligt följande kriterier: Minst en utbildning ska utvärderas på alla universitet och högskolor som erbjuder utbildning på forskarnivå. Minst en utbildning från vart och ett av sex givna forskningsämnesområdena som ett lärosäte erbjuder utbildning på forskarnivå inom bör utvärderas. Alla utbildningar inom utvalda forskningsämnen ska utvärderas för att ge en nationell lägesbild.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Jönköping University är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan. Högskolan har cirka 11 500 registrerade studenter, 850 anställda och omsätter 900 mnkr.

Kontakter

Håkan Strahl

Håkan Strahl

Kommunikatör Högskolan för lärande och kommunikation +46 36 10 18 45

Ett lärosäte med en genomgående internationell profil

Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Jönköping University
Box 1026
551 11 Jönköping
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum