Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressrelease doktorsavhandling

Fredagen 7 november försvarar Helena Bohman sin avhandling Trade, Knowledge
and Income Distribution kl 10 i aula B1014 i entréplanet, Internationella
Handelshögskolan. Fakultetsopponent kommer Devashish Mitra, professor i
nationalekonomi vid Syracuse University, NY, USA att vara.


HÄR FÖLJER EN SAMMANFATTNING AV AVHANDLINGEN

Avhandlingen består av fyra självständiga kapitel som kan sägas behandla två
huvudområden.

Det första området handlar om hur inkomstfördelning påverkar
efterfrågestrukturen i en ekonomi. I det första kapitlet Knowing me
knowing you (vilket är samförfattat med ekonomie doktor Désirée Nilsson),
föreslås en ny metod för att jämföra olika länders inkomstfördelningar.
Metoden används sedan för att testa den s.k. Linderhypotesen som säger att
handel främst sker mellan länder med liknande efterfråge- och
inkomststrukturer. Vi finner stöd för Linderhypotesen. I kapitlet Income
Distribution and the diffusion of networks behandlas hur inkomstfördelning
kan påverka efterfrågan av telekommunikationer, mer specifikt hur det
påverkar det fasta telenätet i Brasilien. Resultaten visar att en skev
inkomstfördelning kan påskynda spridningen av telekommunikationer i de allra
fattigaste områdena. För de allra flesta regionerna är effekten dock
motsatt; en jämnare inkomstfördelning leder till en snabbare spridning
eftersom fler invånare når upp till en inkomstnivå som beräknas nödvändig
för att efterfråga telefon i hemmet.

Det andra huvudområdet handlar om informationsflödens roll för att förklara
handelsflöden. Eftersom det är dyrt för företag att ge sig in på nya
geografiska exportmarknader kan det finnas en tendens att man helst handlar
med aktörer man redan känner, vilket också innebär att handelsflöden mellan
länder blir extra starka om det redan finns många kontaktytor mellan
länderna. Ett sätt att få tillgång till mer kunskap om nya exportmarknader
är genom migration. Stranger in a Strange Land fokuserar på hur invandringen
till Sverige påverkat svenska handelsflöden. Invandringen har enligt
resultaten i artikeln ökat svensk export. Även importen har påverkats
positivt, men i mindre omfattning. Slutligen fokuserar kapitlet Everybody
knows? på hur informationsflödena till Sverige påverkar svensk export.
Resultaten visar först och främst att nyhetsflöderna styrs av ländernas
storlek och avståndet till de respektive länderna. De visar också att
nyhetsflödet kan förklara en stor del av exportflödena från Sverige.

Kontaktinformation: Helena Bohman, 036-101742 eller mobil 0704-860387.

Ämnen

Regioner


Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Kontakter

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst, övergripande 073- 910 17 53
Sophie Liljefall

Sophie Liljefall

Presskontakt Kommunikatör, pressansvarig Press +46 36-10 1816, 073/9100865

Ett lärosäte med en genomgående internationell profil

Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Jönköping University
Box 1026
551 11 Jönköping
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum