Pressmeddelande -

Högsta domstolens beslut om cannabis prövas i Europadomstolen

Högsta domstolens fall om medicinsk cannabis prövas av Europadomstolen


Den 20 november 2017 avgjorde Högsta domstolen i Andreas Thörns fall. Andreas hade brukat medicinsk cannabis och åberopade som nödsituation sin svåra kroniska smärta och avsaknaden av andra effektiva läkemedel. Domstolen har medgett att Andreas Thörn visserligen befunnit sig i en nödsituation, men enligt Högsta domstolens mening är det inte tillåtet att bruka medicinsk cannabis för smärtlindring även om det är en nödsituation (NJA 2017 s. 872). Efter Högsta domstolens besked beslutade Andreas Thörn att driva fallet vidare till Europadomstolen.

– Jag anser att statens beslut i min klients fall innebär en inskränkning av rätten till skydd för privat- och familjeliv som avses i artikel 8 i Europakonventionen. Därför rekommenderade jag min klient att väcka talan mot staten inför Europadomstolen, och våren 2018 drev vi ärendet vidare, säger Youstbi Djuanvat, jurist vid Edelweiss Legal

Andreas Thörn bröt nacken i en motorcykelolycka som tonåring och har sedan dess varit rullstolsbunden. Efter upprepade remisser har han konstaterat att de tillgängliga läkemedlen är ineffektiva mot den smärta han lever med. Medicinsk cannabis är det enda som har hjälpt utan komplikationer.

– Målet rör huvudsakligen frågan om de svenska domstolarnas beslut inneburit ett oproportionerligt ingripande mot Andreas rätt till skydd för privat- och familjeliv. Genom att fastställa underrättens dom anser vi att staten har misslyckats med att finna en rättvis balans mellan å ena sidan statens rätt att bekämpa olaglig narkotika, och å andra sidan Andreas rättighet att leva sitt liv utan smärta, fortsätter Youstbi Djuanvat.

Den 3 april 2020 beviljade Europadomstolen prövningstillstånd och skickade klagomålet vidare till regeringen. Regeringen gavs då tillfälle att yttra sig.

– Den 18 maj 2020 har vi mottagit regeringens förlikningsbud och vi är idag fortfarande i förhandlingsprocessen med regeringen för att få till stånd en uppgörelse i godo, säger Youstbi Djuanvat.

Eftersom Europadomstolens dom är bindande för sina konventionsstater så skulle ett domstolsbeslut i ärendet ha mycket långtgående konsekvenser för den lagliga konsumtionen och odlingen av cannabis som läkemedel i Sverige.

Ämnen

  • Brott

Kategorier

  • europadomstolen

Juristfirman Edelweiss Legal är Norrlands enda juristbyrå som är specialiserad på internationell- och EU rätt. Vi är professionella, drivna och fokuserade på att hjälpa - våra erfarna jurister arbetar målinriktat med att försvara era intressen.För mer information är ni välkomna att gå in på vår hemsida www.edelweisslegal.com

Kontakter

Richard Schleenvoigt

Press & Media

Youstbi Djuanvat

Presskontakt Jurist