Pressmeddelande -

Interimistiskt beslut om ensam vårdnad, umgänge, gemensam vårdnad, delad vårdnad, vårdnadstvist-Juristpunkten

Rättsfallsreferat 2011-08-25 angående interimistiskt beslut om ensam vårdnad och umgänge  Mannen - som företräddes av Juristpunkten (JP) yrkade att den gemensamma vårdnaden skulle bestå och att han skulle ha rätt till umgänge med barnen. Hustrun yrkade att hon skulle tillerkännas ensam vårdnad om barnen även interimistiskt. Som skäl angav hustrun bl a att hon och barnen bodde på skyddat boende samt att mannen polisanmälts för våld mot barnen. Tingsrätten tillerkände hustrun interimistiskt ensam vårdnad om barnen och förordnade interimistiskt att mannen inte skulle ha umgänge med barnen inte ens med umgängesstöd vilket han föreslagit. Tingsrätten fann i sina skäl att det rådde så stora samarbetsproblem mellan parterna att gemensam vårdnad för närvarande inte kunde anses vara tilll barnens bästa. Hustrun ansågs bäst lämpad att ta hand om barnen.    Angående umgänge fann tingsrätten bl a följande. Enligt 6 kap 15 c § föräldrabalken har tingsrätten en möjlighet att besluta om umgänge med umgängesstöd om barnet har behov av detta. Behov kan till exempel föreligga om barnet av någon anledning känner oro över umgänget. Av utredningen i målet framgår att barnen uttryckt rädsla för pappan och därför är det motiverat med umgängesstöd. Familjerätten i den aktuella kommunen hade dock meddelat att det inte var praktiskt genomförbart i nuläget förordna om umgängesstöd. 

Juristpunkten:s kommentar: Det huvudsakliga skälet till förordnande om ensam vårdnad för hustrun interimistiskt var de samarbetssvårigheter som parterna har. Samarbetsproblemen ansågs så stora att det för närvarande inte kunde anses vara till barnens bästa med gemensam vårdnad mellan parterna.  Vidare ansåg tingsrätten att ett umgänge mellan pappan och barnen förutsatte umgängesstöd, vilket också föreslagits av JP. Detta var dock inte praktiskt genomförbart för Familjerätten i den aktuella kommunen. Det är viktigt att ett kontakten mellan föräldrar och barn upprätthålls. Ibland kan detta umgänge förutsätta stöd vilket tyvärr i detta fall inte gick att genomföra. Under processens gång kan många förhållanden stabiliseras till det bättre och ett nytt interimistiskt beslut har nu begärts hos tingsrätten av JP

Lena Sandberg

Jur kand

Juristpunkten

Relaterade länkar

Ämnen

 • Juridik

Kategorier

 • delad vårdnad
 • ensam vårdnad
 • gemensam vårdnad
 • interimistiskt
 • juridisk hjälp
 • juridiskt ombud
 • juristpunkten
 • vårdnad
 • vårdnad interimistiskt
 • vårdnadsfråga
 • vårdnadstvist
 • familjerätt
 • familjerätten

Juristpunkten är en allmänpraktiserande byrå med uppdrag främst inom familjejuridik, förmögenhetsrätt och affärsjuridik. Vi är verksamma över hela landet. 08-5000 13 40 www.juristpunkten.se

Kontakter

Jarl Nylund

Presskontakt VD 0722-690437

Relaterat innehåll