Skip to main content

Bokslutskommuniké januari-december 2017

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2018 14:00 CET

REGULATORISKT PRESSMEDDELANDE

2018-02-14

Bokslutskommuniké januari-december 2017 

Händelserikt år med stark resultatutveckling

  • Periodens hyresintäkter ökade till 84,4 Mkr (49,3)
  • Förvaltningsresultatet ökade till 16,4 Mkr (10,1)
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 270,1 Mkr (88,9)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 219,9 Mkr (80,2)
  • Totalt antal förvaltade lägenheter uppgick vid periodens slut till 1 477 (1 111) och ytterligare 221 lägenheter var färdigställda men ej inflyttade
  • Styrelsen föreslår att årsstämman 2018 beslutar om utdelning till preferensaktieinnehavare med 20,0 kronor per aktie (20,0) som skall utbetalas vid fyra tillfällen om 5,0 kronor (5,0) perpreferensaktie vid vardera utdelningstillfälle
  • Styrelsen föreslår att årsstämman 2018 beslutar om en värdeöverföring till stamaktieägare med ett totalt belopp om cirka 11,6 Mkr (0,0). Värdeöverföring sker genom en fondemission riktad till stamaktieägare med utgivande av preferensaktier, varvid femtio (50) stamaktier på avstämningsdagen berättigar till en (1) ny preferensaktie. Värdeöverföringen påverkar inte bolagets likvida medel

– 2017 blev ännu ett händelserikt år med högt tempo i såväl projekt som inom transaktionsområdet. Vår bostadsproduktion levererade planenligt med 353 nya lägenheter färdigställda under året och vi förvärvade 306 lägenheter, kommenterar Johan Knaust, VD för K2A.

– Genom markanvisningar och förvärv av byggrätter och bolag med möjligheter att utveckla bostäder växte vår portfölj med pågående projekt under året med byggrätter motsvarande cirka 800 lägenheter och uppgick vid årets slut totalt till cirka 3 100 lägenheter, fortsätter Johan Knaust.

– För oss är det självklart att våra nyproducerade hus ska vara byggda på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. K2A:s produktionsmetod har nu erhållit miljöcertifiering från Svanen och ambitionen är att all vår nyproduktion framöver ska vara Svanenmärkt, avslutar Johan Knaust.

För ytterligare information:
Johan Knaust, VD, K2A, 0707-400 450, johan.knaust@k2a.se
Christian Lindberg, Affärsutveckling, K2A, 070-723 39 48, christian.lindberg@k2a.se

Denna information är sådan information som K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 14.00 CET den 14 februari 2018.

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på långsiktig förvaltning av egenproducerade hyresbostäder för alla typer av boenden. Bolaget utvecklar och erbjuder moderna, funktionella bostäder med effektiv kundnära förvaltning. K2A:s verksamhet är koncentrerad till Stockholm, Mälardalen samt ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen uppgår till cirka 4 800 bostäder, varav cirka 2 600 studentbostäder, cirka 1 950 hyresbostäder och cirka 250 bostäder i samhällsfastigheter. K2A äger en modern produktionsanläggning för tillverkning av lägenhetsenheter i trä. Produktionsanläggningarna drivs genom dotterbolaget Grännäs Trähus, med husfabriker i Valdemarsvik och Gävle. K2A:s studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska Studenthus. K2A:s preferensaktie (K2A PREF) är listad på First North Premier. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.

Bifogade filer

PDF-dokument