Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Beslut från kommunstyrelsen, Karlshamns kommun, tisdagen den 18 november 2008, Asarumssalen, RådhusetÄrende: Förslag till Integrationspolitiskt program Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna arbetsgruppens arbete, att godkänna föreliggande förslag till Integrationspolitiskt program för Karlshamns kommun samt att överlämna det till kommunfullmäktige för antagande. Bakgrund: På kommunstyrelsens uppdrag har en politiskt tillsatt arbetsgrupp arbetat med att ta fram ett förslag till integrationspolitiskt program för Karlshamns kommun. Programmet omfattar integration av alla som kan uppleva utanförskap i samhället. Utanförskap kan bero på kön, religion, kultur, sexuell läggning, funktionsnedsättning av olika slag eller ha annan grund. Syftet med Integrationsprogrammet är att kommunfullmäktige tydliggör politikens viljeinriktning som underlag och hjälpmedel för nämnder, styrelser, bolag och förvaltningar i det vardagsnära arbetet. De kommunala målen för integrationspolitiken i Karlshamns kommun omfattar områden som arbete, boende, hälsa, utbildning och samhället.
Ärende: Ansökan om EU-medel via Leader Blekinge - Ett steg längre Kommunstyrelsen beslutar att redovisad projektansökan inlämnas till Leader Blekinge och att bevilja projektet 266~690 kronor ur kommunstyrelsens medel för landsbygdsutveckling fördelat på tre år. Bakgrund: Näringslivsenheten har tagit fram en ansökan om EU-medel för rubricerat projekt. Syftet med projektet Ett Steg Längre är att bidra till en levande landsbygd. Inom ramen för projektet vill man arbeta med att attrahera internationella inflyttare och svenskar till Karlshamns landsbygd. Med hjälp av projektet vill man erbjuda potentiella inflyttare assistans vid företagsetableringar och frågor som blir aktuella vid emigration (boende och sysselsättning).
Ärende: Ansökan om bidrag till utökad marknadsföring av Östersjöfestivalen Kommunstyrelsen beslutar att lämna ett tilläggsanslag på 50~000 kronor till festivalkommittén för att låta ta fram ett nytt presentationsmaterial och uppgradering av hemsidan. Pengarna tas ur kommunstyrelsens anslag för marknadsföring. Bakgrund: Festivalkommittén vill låta ta fram en DVD-film i syfte att marknadsföra Östersjöfestivalen i Karlshamn. Samtidigt vill festivalkommittén modernisera sin hemsida med hjälp av filmmaterial som har tagits fram för presentationsfilmen (DVD-filmen). Tanken är att åtta olika länkar som finns på hemsidan och som nu visas i ord och bild, istället ska presenteras som rörliga bilder cirka 1-2 minuter vardera.
Ärende: Yttrande över ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet - AAK Kommunstyrelsen beslutar att godkänna miljö- och säkerhetssamordnarens yttrande och överlämna detta till länsstyrelsen. Bakgrund: Ansökan gäller tillstånd till fortsatt och utvidgad verksamhet vid anläggningen för framställning av vegetabiliska oljor och fetter. Länsstyrelsen har delgett Karlshamns kommun ärendet för yttrande. I sitt yttrande säger Karlshamns kommun; "Det är av största vikt att kraftfulla åtgärder vidtas för dels att reducera utsläpp av luktande ämnen dels att minska bullerbelastningen. Åtgärderna är viktiga inte bara för boende i Karlshamns tätort, utan även med hänsyn till turister, studerande och anställda vid BTH, personer som har Karlshamn som ett boendealternativ eller företag som vill etablera sig i Karlshamn." Ärende: Belysning och utsmyckning av Alice Tegnérs väg Kommunstyrelsen beslutar att kommunen förhåller sig positiv till Alice Tegnérsällskapets idé och initiativ till konstnärlig utsmyckning, att den konstnärliga utsmyckningen utreds vidare i samråd med kulturnämnden, byggnadsnämnden och Alice Tegnér-sällskapet för en mer detaljerad beskrivning om utformning och belägenhet för att ta ställning till själva konstprojektet. Bakgrund: Alice Tegnér-sällskapet har genom föreningens ordförande översänt en skrivelse till kommunstyrelsen om belysning och utsmyckning av Alice Tegnérs väg i Karlshamn.
Ärende: Förändrad vatten- och avloppstaxa för 2009 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta det nya taxeförslaget från teknik- och fritidsnämnden att gälla från och med den 1 januari 2009. Bakgrund: En höjning av brukningstaxan för spillavlopp föreslås höjas med fyra procent på både fast och rörlig del. Det innebär bland annat att avgiften höjs från 10,71 kronor/kubikmeter till 11,14 kronor/kubikmeter och att den fasta avgiften för spillavloppsvatten för en normal villa höjs från 710 kronor per år till 738 kronor per år. För en normalvilla som använder 200 kubikmeter/år blir avloppsavgiften med den föreslagna höjningen cirka 140 kronor dyrare/år, inklusive moms.
Ärende: Anläggande av konstgräsplan i Svängsta "Projekt Arena Marieborg"Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att meddela Svängsta IF att kommunen är beredd att medverka i "Projekt Arena Marieborg", att Karlshamns kommun tecknar andelar för 1,2 miljoner kronor i den ekonomiska föreningen, som finansieras ur kommunens likvida medel. Kommunstyrelsen beslutar för egen del att begära att teknik- och fritidsnämnden upprättar driftsavtal med Svängsta IF för redovisning i kommunstyrelsen den 16 december. Bakgrund: Förslaget har sin grund i såväl skriftliga som muntliga kontakter under 2007 och 2008 mellan Karlshamns kommun och fotbollsföreningen Svängsta IF. EC-Gruppen i Svängsta driver ett fotbollsgymnasium och samarbetar i detta sammanhang med Svängsta IF. Anläggningar inom Svängsta idrottsplats används för fotbollsverksamhet och önskemål finns om att utveckla idrottsplatsen med en konstgräsplan så att verksamheten blir möjlig året runt. Svängsta IF har meddelat att man är beredd att ta initiativ till att en ekonomisk förening bildas med syfte att äga, bygga och förvalta en konstgräsplan inom Svängsta idrottsplats.
Ärende: Kommissionsavtal vid försäljning av Karlshamns Historia volymerna I-V och volym VI Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till kommissionsavtal. Bakgrund: Mellan Karlshamns kommun och AB Lundins Bokhandel, Karlshamn, har ett förslag till kommissionsavtal vid försäljning av Karlshamns Historia volymerna I-V och volym VI upprättats.
Ärende: Höjning av båtplatsavgift med serviceavgift 2009 Ärendet återremitteras för översyn och värdering av taxan för bland annat anpassning till inflationen 17,3 procent.
Ärende: Antagande av detaljplan för del av Stilleryd 2:49 m fl Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen för del av fastigheten Stilleryd 2:49 m fl. Bakgrund: Detaljplanens syfte att skapa tomtmark för att tillgodose efterfrågan på tomter för mindre verksamheter. Den del av området som föreslås bebyggas består idag av jordbruksmark där cirka 5-10 tomter kan möjliggöras. Planområdet är beläget vid Vekerumsvägen och avståndet till Karlshamns centrum, E22 och Stillerydshamnen är mindre än två kilometer. Planen innehåller huvudsakligen kvartersmark för småindustri, kontor och lager samt allmän platsmark - naturmark och gatumark.
Ärende: Förslag till fortsatt hantering av Väggautredningen Kommunstyrelsen beslutar att godkänna byggnadsnämndens förslag till arbetssätt och att upprätta en prioriteringslista för det fortsatta planarbetet. Bakgrund: Byggnadsnämnden har beslutat att överlämna ett förslag till fortsatt hantering av Väggautredningen. Nämnden föreslår att utredningen omarbetas till ett planprogram för Vägga som därefter skickas ut på samråd. Efter samrådstiden och justering av planprogrammet, bryts detta ner i ett antal detaljplaner. Under samrådstiden föreslås kommunstyrelsen utarbeta en prioriteringslista för framtagande av de olika detaljplanerna. (Detaljplaner som är av stort allmänt intresse, marina ändamål, camping och kallbadhus, ges lämpligen företräde.
Ärende: Yttrande över broschyren "Råd och riktlinjer för utformning av Stortorget"Kommunstyrelsen beslutar att som yttrande överlämna inkomna synpunkter kompletterat med tillägget "De parkeringsplatser som försvinner på Stortorget måste kompenseras med nya parkeringsplatser i dess närhet."Bakgrund: Som en del i arbetet med stadsmiljöprogram för Karlshamn håller stadsmiljöavdelningen på att sammanställa en broschyr med riktlinjer för utformning av stortorget. Ett allmänt samrådsmöte hölls onsdagen den 22 oktober. Bland annat har synpunkter lämnats om att trafiken längs Rådhusgatan måste bearbetas så att trafikstörning och buller förhindras. Vidare, att balans måste eftersträvas mellan biltrafik och oskyddade trafikanter inför ny utformning av torget. Likaså anses torgytan vara en viktig resurs för bilparkering till affärsverksamheten i centrum.

Ärende: Näringspolitiskt program för Karlshamns kommun 2009-2011 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna näringspolitiska gruppens arbete, att godkänna föreliggande programförslag och att överlämna det till kommunfullmäktige för antagande. Bakgrund: Näringspolitiska gruppen har med hjälp av en tjänstemannagrupp under kommundirektörens ledning genomfört en översyn av kommunens näringspolitiska program som antogs av kommunfullmäktige 2004. I det nya programmet tydliggörs kommunkoncernens arbete i stort men också inom olika fokusområden med avseende på åren 2009-2011.
Ärende: Kraftsamling för fordonsindustrin i Blekinge Kommunstyrelsen beslutar att anvisa 100~000 kronor ur kommunstyrelsens anslag till förfogande som medfinansiering för projektet "Kraftsamling Olofström-Blekinge". Bakgrund: En kraftsamling sker på lokal och regional nivå med berörda grannkommuner och regioner. Arbetet har som syfte att fokusera insatserna för att minimera effekterna av omställningen i direkt berörda företag och för att stimulera tillkomsten av nya företag. I processen skapas en eller flera "triple helix"-miljöer med uppgiften att stimulera och utveckla tillväxten. Huvudman för det övergripande projektet är Region Blekinge.
Ärende: Renhållningstaxa 2009 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till renhållningstaxa 2009 att gälla från den 1 januari 2009. Bakgrund: Förslag för Karlshamns kommuns renhållningstaxa 2009; För hämtning av avfall i behållare föreslås en höjning med fyra procent av taxan. För hämtning av latrin föreslås en höjning med tio procent av taxan. För hämtning av slam från trekammarbrunnar och slutna tankar föreslås en höjning med 7,5 procent av taxan. Taxan för insamling av trädgårdsavfall föreslås en höjning med 7,6 procent. Grovavfallshämtning för enbostadshus och mindre flerbostadshus är en beställningstjänst som abonnenten betalar efter utnyttjande. Taxan föreslås höjas med 7,6 procent.
Ärende: Antagande av detaljplan för Boddestorp 1:13 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för del av fastigheten Boddestorp 1:13 m fl. Bakgrund: Detaljplanens huvudsyfte är att ge möjlighet till tomter för friliggande villor på fastigheten Boddestorp 1:13 m fl. Den del av området som föreslås bebyggas består idag av ett naturområde. Planförslaget omfattar totalt sju villatomter. Planområdet ligger i närheten av både natur och skärgård.
Ärende: Godkännande av exploateringsavtal avseende del av fastigheten Boddestorp 1:13 mfl. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna exploateringsavtal för del av fastigheten Bodddestorp 1:13 m fl. Bakgrund: Exploateringsavtalet avser exploatering av del av fastigheten Boddestorp 1:13 m fl. Trensum, Karlshamns kommun. Området ska bebyggas med sju villor.
Övriga ärende Ekonomisk månadsrapport Motion om upprättande av mångkulturellt bokslut Yttrande över förlängning av nätkoncession för befintlig ledning Yttrande över granskningsrapport Rapport angående byggprojektet Gustavsborg Internbudget 2009 för kommunstyrelsen Ekonomisk rapport Motion om ersättande av kommunens integrationsarbete med assimileringsfrämjande verksamhet Motion om stopp av etnisk kvotering och positiv särbehandling Motion om kommunalt återvandringsbidrag och inrättande av tjänst som återvandringshandläggare Motion om uppsägning av avtal med Migrationsverket angående mottagande av nyanlända Motion om stopp för mångkulturella lovdagar i skolan Motion om kommunal folkomröstning angående mottagande av nyanlända Motion om avveckling av stödet till invandrarföreningar Rapport - detaljplan för del av Karlshamn 8:24 m fl (brytningsområdet på Sternö) Yttrande över ansökan om bidrag från Blekinge Sjöfartsmuseum Granskning av hur kommunfullmäktiges beslut verkställs av styrelsen och nämnderna Avtal med landstinget avseende tillnyktring Förfrågan om att överskrida fördelningen i låneportföljen enligt finanspolicyn
För ytterligare information om besluten, kontakta kommunstyrelsens ordförande Sven-Åke Svensson, tel 0454-811 01, Karlshamns kommun, (tel vx 0454-810 00).

Ämnen

Regioner


____________________________________________________________________________

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet enats om att gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen ska växa till 50 000 invånare.

Utifrån den gemensamma visionen arbetar Karlshamns kommun och det lokala näringslivet sida vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare och företagsetableringar inom ramen för ett hållbart Karlshamn.

Kontakter

Annette Sandberg

Annette Sandberg

Presskontakt Kommunikationschef Övergripande ansvar för intern- och extern kommunikation. 0454-815 93

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har drygt 32 000 invånare och är näst störst av Blekinges fem kommuner.
Karlshamn ligger där Mieån rinner ut i Östersjön och har en av Blekinges största skärgårdar, Hällaryds skärgård. Karlshamns kommun är med sin varierande och lättåtkomliga natur också ett välbesökt turistmål under sommarhalvåret, med bland annat fisket i Mörrumsån som dragplåster.
I Karlshamn finns även sedan millennieskiftet ett av Blekinge Tekniska Högskolas två campus. I Karlshamn finns också ett av Blekingesjukhusets två sjukhus med en dagöppen akutmottagning. Kommunens näringsliv består av cirka 2600 företag varav Aarhus Karlshamn (AAK), Södra Cell och IFÖ Sanitär i Mörrum tillhör de största industrierna.
Karlshamn har också en av Sveriges viktigaste, djupaste och största hamnar. Staden genomkorsas av E22:an och järnvägen mellan Kristianstad och Karlskrona. Vidare har riksväg 15 mot Halmstad sin start/slutpunkt i staden liksom riksväg 29 mot Växjö. Ronneby flygplats ligger tre mil från Karlshamn och har reguljär linjetrafik och med dagliga förbindelser till Stockholm.

Karlshamns kommun
Rådhusgatan 10
37481 Karlshamn
Sverige