Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Beslut från kommunstyrelsen, Karlshamns kommun, tisdagen den 20 maj 2008, Asarumssalen, Rådhuset

Ärende: Sydostlänken, projektmedel till komplettering av förstudie
Kommunstyrelsen beslutar att anslå 50 000 kronor till den kompletterande utredningen för Sydostlänken och att finansiering sker ur kommunstyrelsens anslag till förfogande.
Bakgrund: Den förstudie som har utförts när det gäller Sydostlänken behöver kompletteras enligt de krav som Banverket har ställt i sitt yttrande över förstudien. En funktions- och teknikutredning för den befintliga banan mellan Olofström och Älmhult behöver utföras och ska ge klarhet i vilket upprustningsbehov som föreligger för banan med kostnader. Målet med kompletteringen är att förstudien för Sydostlänken ska bli så fullständig att Banverket ska kunna ta ställning till Sydostlänken vid den kommande infrastrukturplaneringen för åren 2010-2020. Arbetet ska starta omgående och ska vara slutredovisat till 1 juli 2008. Delredovisning ska ske före midsommar. Mer information om sydostlänken finns på www.sydostlanken.se

Ärende: Familjestöd i samverkan - förslag på åtgärder
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna folkhälsorådets förslag på åtgärder för hälsofrämjande och förebyggande arbete för blivande föräldrar samt barn i åldrarna 0-6 år och deras föräldrar i Karlshamn.
Bakgrund: Den politiska koalitionen gav våren 2005 i uppdrag till en arbetsgrupp inom det folkhälsopolitiska arbetet i Karlshamns kommun, att arbeta fram förslag på hur tidiga insatser kan förebygga våld och droger genom stöd till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet och till tidiga insatser från sociala myndigheten. Arbetsgruppen har lyft fram särskilda områden med förslag på åtgärder, bland annat; samverkansgrupper (landsting, organisationer, olika instanser och kommun) utbildningsdagar kring barns hälsa, uppväxt, föräldrastöd och föräldragrupper.

Ärende: Yttrande över utredning gällande centrum för våld i nära relationer - Sesam
Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning att kommunfullmäktige ställer sig bakom finansieringen av Sesam utanför socialnämndens nuvarande budgetram är Karlshamns kommun positiv till en uppstart av projekt Sesam från 1 januari 2009 och att i övrigt hänvisa till ordförandens och folkhälsorådets yttranden i ärendet.
Bakgrund: I våras bestämde sig de fem Blekingekommunerna att utreda det framtida arbetet med våld i nära relationer. Arbetet har genomförts med hjälp av bidrag från länsstyrelsen på 500 000 kronor. Även landstinget och kriminalvården var knutna till arbetet. Som en fortsättning på detta arbete planerar de fyra västliga kommunerna i länet, (Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborg) tillsammans med landstinget, för ett centrum mot våld i nära relationer, Sesam, som lokaliseras till Karlshamn. Det föreslagna centret föreslås starta sin verksamhet 2009. Finansieringen föreslås delas mellan kommunerna (80%) och landstinget (20%). Även statligt stöd och stöd från EU kommer att sökas.

Ärende: Program för detaljplan för del av Åryd 1:105 med flera - samråd
Kommunstyrelsen har ingen erinran.
Bakgrund: Fram till den 26 maj pågår samråd rörande program för detaljplan för del av bland annat Åryd 1:105. Planområdet är beläget mellan E22/Gamla riksvägen och Blekinge kustbanan i de södra delarna av Åryd. Syftet med detaljplaneprogrammet är att utreda förutsättningarna och möjligheterna för att skapa mer tomtmark för verksamheter för småindustri, lager och kontor.

Ärende: Förslag till nytt bolagsnamn för Industrifastighets AB i Munkahus
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa föreslaget om nytt bolagsnamn för Industrifastighets AB Munkahus till Karlshamns Fastigheter AB.

Ärende: Motion om initiering av miljöprojekt för minskad elförbrukning
Ärendet utgår.

Ärende: Rapport angående byggprojektet Gustavsborg 3, Karlshamn
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ta rapporten till dagens protokoll.
Bakgrund: Enligt beslut i kommunfullmäktige ska Karlshamnsbostäder AB lämna fortlöpande rapporter om projektet till kommunstyrelsen. Invigningen av byggnationen av etapp 1 sker i början av juni, projektering för etapp 2 är slutförd. Satsningen på Gustavborg är en av de större investeringarna i Karlshamns kommun de senaste åren. Om- och nybyggnationen uppgår till totalt cirka 135 miljoner kronor och planen rymmer även en ombyggnad av köket på Gustavsborg.
Byggnationen sker i två etapper. Etapp 1 omfattar en nybyggnation på cirka 3 200 kvadratmeter. Detta ger 50 lägenheter med tillhörande lokaler som beräknas vara klara senare i vår. Efter färdigställandet flyttar i juni i år det befintliga boendet på Matrosgatan 15 (34 lägenheter) till de nybyggda lokalerna.
Etapp 2 omfattas av en ombyggnad av boendet på Matrosgatan 15 på cirka 3 700 kvadratmeter samt 1 100 kvadratmeter sekundära ytor. Dagens 34 lägenheter blir 45 moderna lägenheter som beräknas vara klara sommaren 2009 med beräknad inflyttning i augusti 2009.

Ärende: Flyttning av teleledningar/ny telestation i Stilleryd
Kommunstyrelsen beslutar att anta erbjudandet från Telia om att ersätta den korsande rikskabeln från Oljehamnsvägen till Drösebovägen med ny fiberkabel och en underväxel, att kommundirektören får i uppdrag att teckna avtal med bolaget och att kostnaden 1,1 miljoner kronor, får belasta projekt nr 0018, Baltic Logistics Center (BLC) industriområde där erforderliga medel finns tillgängliga.
Bakgrund: Från Karlshamn och västerut över Stillerydsområdet går en rikskabel för tele som bland annat försörjer verksamhetsområdet i Stilleryd, hamnen och bostäder väster om Karlshamn med telefoni. På den sträcka där kabeln ligger inom Schweden Splitts nuvarande område nuvarande område måste kabeln flyttas för att sprängningsarbetena ska kunna fortsätta. Överläggningar har hållits med Telia om hur detta ska kunna utföras. Enligt besked från Schweden Splitt måste kabeln inom den pågående bergtäkten vara borttagen före september månads utgång för att sprängningsarbetena inte ska bli hindrade.

Ärende: Försäljning av mark i BLC (Baltic Logistics Center)
Ärendet utgår.

Ärende: Angående servicetjänster åt äldre
Kommunstyrelsen beslutar att ta information till dagens protokoll.
Bakgrund: Lag om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänst åt äldre (ex. fixar-tjänster såväl inom- som utomhus) infördes 1 juli 2007 i Karlshamns kommun. Kommunfullmäktige beslutade året innan att sådan service ska bedrivas i kommunen. Verksamheten har sedan dess bedrivits under servicenämndens ansvarsområde. Kommunstyrelsen har beslutat att överföra verksamhetsansvaret till omsorgsnämnden. Drift- och fritidschefen har förklarat sig villig att tills vidare åta sig ansvaret att på omsorgsnämndens uppdrag svara för det praktiska genomförandet på samma sätt som tidigare inom befintlig budget. I och med att ansvaret förs över till omsorgsnämnden kommer verksamheten att omfattas av socialtjänstsekretess.

Ärende: Ansökan om bidrag för Nyföretagarcentrums verksamhet 2008
Ärendet återremitteras med kommunstyrelsens begäran om verksamhetsberättelse från Nyföretagarcentrum i Carlshamn.
Bakgrund: Nyföretagarcentrum i Carlshamn har ansökt om ett utökat bidrag från 100 000 kronor till ett fast belopp på 150 000 kronor för verksamhetsåret 2008. Detta för att kunna säkerställa genomförandet av rådgivningar för nyföretagare under 2008.

Ärende: Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning
Kommunstyrelsen beslutar att inte ha någon erinran mot att Guldpilen AB i Torhamn beviljas tillstånd till allmän kameraövervakning på Preem bensinstation på Erik Dahlbergsvägen i Karlshamn.
Bakgrund: Länsstyrelsen har sänt över ansökan till Karlshamns kommun för yttrande. Syftet med övervakningen är att skydda personalen och arbetsplatsen från brott. På grund av lokalens utformning kan den i dagsläget inte övervakas manuellt.

Ärende: Gallring av e-post
Kommunstyrelsen beslutar att dokumenthanteringsplanen för kommunstyrelsen kompletteras på följande sätt:
E-postmeddelanden av tillfällig eller ringa betydelse får gallras när de inte längre är aktuella. Gallring får ske direkt om inte särskild tidsangivelse lämnas i bifogad förteckning.
Handlingar som har tillfällig betydelse genom att innehållet har överförts till nya databärare eller genom att de har ersatts av nya handlingar, får gallras under förutsättning att gallring kan ske utan eller med endast ringa förlust avseende betydelsebärande uppgifter/data, sammanställning- och sökmöjligheter samt möjligheten att fastställa autenticiteten. Dessutom att de ursprungliga handlingarna inte längre har någon funktion.
Bakgrund: Till grund för riktlinjer och rutiner för e-posthantering är Riksarkivets regler om gallring.

Ärende: Yttrande över förslag till detaljplan för fastigheten Guö 3:1 m fl
Kommunstyrelsen har ingen erinran mot planförslaget.
Bakgrund: Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bebyggelse i form av ett femtontal parhus, två flerfamiljshus och fyra friliggande enfamiljshus i Guö, Åryd. Planområdet är beläget cirka 12 kilometer öster om Karlshamn och 1,5 kilometer söder om Åryd. Antalet nya bostäder beräknas bli runt 50. Planförslaget innehåller även plats för brygga för ett 30-tal mindre fritidsbåtar. Marken är i dagsläget obebyggd naturmark. Aktuellt planområde omfattas av strandskyddat område för kusten. I samband med det fortsatta planarbetet avses ansökan lämnas in till länsstyrelsen för upphävande av strandskydd inom kvartersmark för bostäder samt inom vattenområde för brygga.

Ärende Detaljplan för del av Asarum 51:6 m fl, Pilvägen - samråd
Kommunstyrelsen har ingen erinran mot planförslaget.
Bakgrund: Ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Asarum 51:6 vid pilvägen i Asarum har tagits fram. Fram till den m30 maj ges tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Syftet med detaljplanen är att ersätta den tidigare för att bland annat möjliggöra bebyggelse.

Ärende: Biblioteksplan för Karlshamns kommun samt medieplan
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa biblioteksplan med tillhörande medieplan för Karlshamns kommun.
Bakgrund: Biblioteksplanen kompletterades den 1 januari 2005 med ett tillägg som innebär att kommuner och landsting ska anta planer för biblioteksverksamheterna. En annan förändring i planen är att olika huvudmän ska samverka. I Karlshamns kommun utgör det antagna kulturpolitiska programmet plattformen för biblioteksplanens inriktning. Den ska fastställas av kommunfullmäktige och kulturnämnden har ansvar för att planen förankras hos ansvariga nämnder och andra intressenter. Biblioteksplanens syfte är bland annat att vara en analys av det samlade biblioteksbehovet och visa på åtgärder för att täcka kommunens behov av bibliotek när det gäller utbildning, omsorg, vård, näringsliv och teknik. Den ska också ta fram behoven för såväl den enskilde medborgaren som för den kommunala förvaltningsnivån.

Ärende: Motion om kommunal reklamplats
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med stöd av vad teknik- och fritidsnämnden framhållit i sitt yttrande.
Bakgrund: Ledamoten Stig Werner (sd) har i en motion föreslagit att lokala företag erbjuds reklamplats på kommunens arbetsmaskiner till en av teknik- och fritidsnämnden fastställd kostnad. Motionen har remitteras till teknik- och fritidsnämnden för yttrande. Nämnden konstaterar i sitt yttrande att reklam på fordon tillhörande Karlshamns kommun inte är förenligt med den av kommunfullmäktige antagna grafiska profilen.

Ärende: Motion om införande av lokalt vårdnadsbidrag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen i enlighet med bus-nämndens förslag (nämnden för barn, ungdom och skola).
Bakgrund: Ledamöterna Laila Johansson (kd) och Britt Jämstorp (kd) har i en motion föreslagit att kommunalt vårdnadsbidrag införs i enlighet med regeringens förslag att gälla från och med den 1 juli 2008. Motionen har remitterats till bus-nämnden för yttrande. Nämnden föreslår i sitt yttrande att kommunfullmäktige avslår motionen. Som skäl anges att detta skulle kunna innebära en risk att kvaliteten inom den kommunala förskolan sänks och att förskolan som utgör en trygghet hos många barn, plockas bort.

Ärende: Motion om förändring av omsorgens inriktning
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med beaktande vad Karlshamnsbostäder och omsorgsnämnden framhållit som yttrande över motionen, tillsätta en fullmäktigeberedning bestående av sju personer (fyra representanter från koalitionen och tre representanter från oppositionen). Vidare att beredningen ska avge sina synpunkter senast den 31 december 2008 och att som beredningens ordförande utse Suzanne Svensson, (s) (vice ordförande i kommunstyrelsen).
Bakgrund: Carl-Eric Birgersson, (m), Ann-Louise Johansson, (c), Eva Olsson-Bengtsson, (v) och Hélène Nordin, (mp), har i en gemensam motion till kommunfullmäktige föreslagit:
Att kommunen öppnar fler dagcentraler med anställd personal. Att dagcentralerna ska vara öppna för alla över 65 år utan någon särskild behovsprövning och att det på dagcentralerna ska finnas tillgång till arbetsterapeuter och sjukgymnaster.
Att andra aktörer inom vård och omsorg ska tillåtas och uppmuntras att konkurrera med fokus på kvalitet. Hemtjänsten anges i motionen som ett exempel.
Att ett gemensamt ansvar för handläggning av behovsbedömning av omsorg införs inom enheten.
Att Karlshamnsbostäder ges i uppdrag att bygga och tillvarata befintliga lägenheter som är lämpliga för att anpassas till seniorboenden.
Att trygghetslarm uppmuntras till de som har behov
I sitt yttrande säger Karlshamnsbostäder bland annat: "Sammanfattningsvis vill ledningen hävda att det vore på sin plats att definiera vad som avses med de olika boendeformerna och vad de egentligen innebär. Vi vill alla att våra hyresgäster ska trivas och försöker fylla de behov som respektive hyresgäst har fysiskt och socialt i sitt boende, oavsett om man är gammal eller ung. Att det sedan finns behov av fler centrala, tillgängliga lägenheter till ett vettigt pris är en annan fråga."
Även omsorgsnämnden har lämnat sina synpunkter över motionen och säger i sitt yttrande att; "För att få en bredare förankring och förståelse kring frågorna i motionen bör en fullmäktigeberedning tillsättas som har till uppgift att vidareutveckla och ge svar på de frågor som motionärerna tar upp."

Ärende: Svar på motion angående pilotprojekt för inköp av rättvisemärkta produkter
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta ställa sig bakom motionen.
Bakgrund: Det är kommunfullmäktigeledamoten Britt Kilsäter, (m), som i en motion till kommunfullmäktige föreslår att kommunen i upphandlingsprocessen efterfrågar rättvisemärkta fotbollar och handbollar, att upphandlingsenheten tillsammans med politiker för hållbar utveckling avrapporterar resultatet av pilotprojektet efter 1-2 år. Vidare föreslår motionären att kommunen informerar idrottsföreningar och sporthandeln om pilotprojektet och att kommunen i upphandlingsprocessen successivt efterfrågar fler rättvisemärkta produkter.

Ärende: Ombyggnad av kök Gustavsborg
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt Karlshamnsbostäder AB att genomföra ombyggnationen av köket på Gustavsborg under perioden 1/9 2008-30/1 2009 till en kostnad av 8,5 miljoner kronor, att finansieras inom kommunstyrelsens investeringsbudget för år 2009.
Bakgrund: i Karlshamnsbostäders uppdrag att för Karlshamns kommuns räkning genomföra ny- och ombyggnad av Gustavsborg, ingår också att projektera och ta in anbud på ombyggnad av köket. Kostnaden för projekteringen ingår i den beslutade kostnadsramen för byggnationen. Den projektering som utförs inom projektets ram och i samarbete med kostenheten, har inneburit att ombyggnadsytan har utökats med cirka 60 kvadratmeter och ett helt nytt ventilationssystem har tillkommit för att klara kraven på ökad produktion.
Ärende: Medverkan i EU-projektet East West Transport Corridor II
Kommunstyrelsen beslutar att Karlshamns kommun, om ansökan beviljas, förbinder sig att delta i projektet East West Transport Corridor II med en insats av 82 500 Euro, uppdelat på 49 500 Euro som kontantbetalning och 33 000 Euro som redovisade timmar, allt fördelat på tre år från projektstart.
Bakgrund: Projektet East West Transport Corridor avslutades i december 2007. Vid slutkonferensen antogs en vision, strategi och aktionsplan av parterna. Region Blekinge har påtagit sig ansvaret för att ta fram en ansökan till Baltic Sea Region för uppföljningsprojektet. Karlshamns kommun har förklarat sig beredd att delta i projektet som ska pågå under tre år med start sent i höst. Även Karlshamns hamn har för avsikt att medverka. För kommunens del innebär det att se över transportstrukturen till hamnarna, föreslå lösningar på problem med "flaskhalsar" och projektera en säker angöringsplats för lastbilar som inte kan köra direkt till sina destinationer.

Övriga ärende
Omförhandling av hyresvillkor mellan omsorgsnämnden och Karlshamnsbostäder
Motion om avgifter för uteserveringar
Detaljhandel med nikotinläkemedel
Investeringar inom klimatområdet, redovisning av Karlshamns Kraft AB
Ekonomisk månadsrapport
Antagande av ny skolplan
Attestförteckning för kommunstyrelsen

För ytterligare information om besluten, kontakta kommunstyrelsens ordförande Sven-Åke Svensson, tel 0454-811 01. Information och handlingar finns även på kommunkansliet, tel 0454-811 00, 0454-811 04 eller 0454-811 10, Rådhuset, Karlshamns kommun, (tel vx 0454-810 00).

 

 

Ämnen

Regioner

Kontakter

Annette Sandberg

Annette Sandberg

Presskontakt Kommunikationschef Övergripande ansvar för intern- och extern kommunikation. 0454-815 93

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har drygt 32 000 invånare och är näst störst av Blekinges fem kommuner.
Karlshamn ligger där Mieån rinner ut i Östersjön och har en av Blekinges största skärgårdar, Hällaryds skärgård. Karlshamns kommun är med sin varierande och lättåtkomliga natur också ett välbesökt turistmål under sommarhalvåret, med bland annat fisket i Mörrumsån som dragplåster.
I Karlshamn finns även sedan millennieskiftet ett av Blekinge Tekniska Högskolas två campus. I Karlshamn finns också ett av Blekingesjukhusets två sjukhus med en dagöppen akutmottagning. Kommunens näringsliv består av cirka 2600 företag varav Aarhus Karlshamn (AAK), Södra Cell och IFÖ Sanitär i Mörrum tillhör de största industrierna.
Karlshamn har också en av Sveriges viktigaste, djupaste och största hamnar. Staden genomkorsas av E22:an och järnvägen mellan Kristianstad och Karlskrona. Vidare har riksväg 15 mot Halmstad sin start/slutpunkt i staden liksom riksväg 29 mot Växjö. Ronneby flygplats ligger tre mil från Karlshamn och har reguljär linjetrafik och med dagliga förbindelser till Stockholm.

Karlshamns kommun
Rådhusgatan 10
37481 Karlshamn
Sverige