Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, Karlshamns kommun

Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, Karlshamns kommun, tisdagen den 4 november 2008, Mörrumssalen, Rådhuset
Ärende: Blekinge Idrottsförbund 100 år Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Karlshamns kommun uppvaktar Blekinge Idrottsförbund med anledning av 100-årsjubileet genom att sätta in 10~000 kronor på Blekinge Idrottsförbunds konto. Detta för förbundets arbete när det gäller folkhälsofrämjande åtgärder och insatser mot droger. Bakgrund: Blekinge Idrottsförbund fyller 100 år vilket firas lördagen den 8 november på Ronneby Brunn. De fem kommunerna i Blekinge och Region Blekinge avser att tillsammans lämna en gåva på 100~000 kronor.
Ärende: Utbetalning av föreningsbidrag till ökat lokalt engagemang samt LUKA ideell förenings verksamhet Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tillstyrka utbetalning på 66~000 kronor i enlighet med ansökan och ber föreningen att skicka in verksamhetsredovisningen för 2008. Bakgrund: Begäran om utbetalning avser föreningsbidrag till LUKA ideell förenings övergripande verksamhet och till föreningens ökade engagemang i nya bygderåd.
Ärende: Ansökan om EU-medel via Leader Blekinge - Ett steg längre Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att projektansökan inlämnas till Leader Blekinge. Bakgrund: Näringslivsenheten har tagit fram en ansökan om EU-medel för rubricerat projekt. Syftet med projektet Ett Steg Längre är att bidra till en levande landsbygd. Inom ramen för projektet vill man arbeta med att attrahera internationella inflyttare och svenskar till Karlshamns landsbygd. Med hjälp av projektet vill man erbjuda potentiella inflyttare assistans vid företagsetableringar och frågor som blir aktuella vid emigration (boende och sysselsättning).
Ärende: Ansökan om bidrag till utökad marknadsföring av Östersjöfestivalen Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ett tilläggsanslag på 50~000 kronor till festivalkommittén för att låta ta fram ett nytt presentationsmaterial och uppgradering av hemsidan. Pengarna tas ur kommunstyrelsens anslag för marknadsföring. Bakgrund: Festivalkommittén vill låta ta fram en DVD-film i syfte att marknadsföra Östersjöfestivalen i Karlshamn. Samtidigt vill festivalkommittén modernisera sin hemsida med hjälp av filmmaterial som har tagits fram för presentationsfilmen (DVD-filmen). Tanken är att åtta olika länkar som finns på hemsidan och som nu visas i ord och bild, istället ska presenteras som rörliga bilder cirka 1-2 minuter vardera.
Ärende: Yttrande över ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, Aarhus Karlshamn Sweden AB Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna miljö- och säkerhetssamordnarens yttrande och överlämna detta till länsstyrelsen. Bakgrund: Ansökan gäller tillstånd till fortsatt och utvidgad verksamhet vid anläggningen för framställning av vegetabiliska oljor och fetter. Länsstyrelsen har delgett Karlshamns kommun ärendet för yttrande. I sitt yttrande säger Karlshamns kommun; "Det är av största vikt att kraftfulla åtgärder vidtas för dels att reducera utsläpp av luktande ämnen dels att minska bullerbelastningen. Åtgärderna är viktiga inte bara för boende i Karlshamns tätort, utan även med hänsyn till turister, studerande och anställda vid BTH, personer som har Karlshamn som ett boendealternativ eller företag som vill etablera sig i Karlshamn." Ärende: Förslag till förändrad vatten- och avloppstaxa för 2009 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta att anta det nya taxeförslaget från teknik- och fritidsnämnden att gälla från den 1 januari 2009. Bakgrund: En höjning av brukningstaxan för spillavlopp föreslås höjas med fyra procent på både fast och rörlig del. Det innebär bland annat att avgiften höjs från 10,71 kronor/kubikmeter till 11,14 kronor/kubikmeter och att den fasta avgiften för spillavloppsvatten för en normal villa höjs från 710 kronor per år till 738 kronor per år. För en normalvilla som använder 200 kubikmeter/år blir avloppsavgiften med den föreslagna höjningen cirka 140 kronor dyrare/år, inklusive moms.
För ytterligare information om besluten, kontakta kommunstyrelsens ordförande Sven-Åke Svensson, tel 0454-811 01, Karlshamns kommun, (tel vx 0454-810 00).

Ämnen

Regioner


____________________________________________________________________________

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet enats om att gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen ska växa till 50 000 invånare.

Utifrån den gemensamma visionen arbetar Karlshamns kommun och det lokala näringslivet sida vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare och företagsetableringar inom ramen för ett hållbart Karlshamn.

Kontakter

Annette Sandberg

Annette Sandberg

Presskontakt Kommunikationschef Övergripande ansvar för intern- och extern kommunikation. 0454-815 93

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har drygt 32 000 invånare och är näst störst av Blekinges fem kommuner.
Karlshamn ligger där Mieån rinner ut i Östersjön och har en av Blekinges största skärgårdar, Hällaryds skärgård. Karlshamns kommun är med sin varierande och lättåtkomliga natur också ett välbesökt turistmål under sommarhalvåret, med bland annat fisket i Mörrumsån som dragplåster.
I Karlshamn finns även sedan millennieskiftet ett av Blekinge Tekniska Högskolas två campus. I Karlshamn finns också ett av Blekingesjukhusets två sjukhus med en dagöppen akutmottagning. Kommunens näringsliv består av cirka 2600 företag varav Aarhus Karlshamn (AAK), Södra Cell och IFÖ Sanitär i Mörrum tillhör de största industrierna.
Karlshamn har också en av Sveriges viktigaste, djupaste och största hamnar. Staden genomkorsas av E22:an och järnvägen mellan Kristianstad och Karlskrona. Vidare har riksväg 15 mot Halmstad sin start/slutpunkt i staden liksom riksväg 29 mot Växjö. Ronneby flygplats ligger tre mil från Karlshamn och har reguljär linjetrafik och med dagliga förbindelser till Stockholm.

Karlshamns kommun
Rådhusgatan 10
37481 Karlshamn
Sverige