Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, Karlshamns kommun, tisdagen den 8 maj 2007, Mörrumssalen, Rådhuset

Ärende: Yttrande över ansökan från NCC Roads AB om ändringstillstånd för bergtäkt på fastigheten Karlshamn 8:1 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tillstyrka NCC Roads ansökan om utökad brytningstid till den 21 december 2011 på fastigheten Karlshamn 8:1. Bakgrund: Rubricerat ärende har översänts från länsstyrelsen med begäran om kommunstyrelsens yttrande. Miljöförbundet Blekinge Väst kommer att yttra sig över miljö- och naturaspekter. Formellt sett handlar det om nuvarande brytningstillstånd av diabastäkt på Sternö förlängs med tre år till den siste december 2011. Någon förändring av den totala bergkvantiteten eller tillåten årsproduktion är inte aktuell, enligt ansökan. Verksamheten beräknar fortsätta i samma omfattning och på samma villkor som idag. (Kommunfullmäktige beslutade den 5 maj 2005 att godkänna begäran om utökad brytningstid). Ärende: Yttrande över ansökan från Södra Cell Mörrum om utökad verksamhet, etapp III vid Vekerums deponianläggning Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tillstyrka Södra Cells ansökan om tillstånd till utökad verksamhet, etapp III vid Vekerums deponianläggning. Bakgrund: Deponianläggningen, som har varit i bruk sedan 1996, tar emot barkaska, kalk, mesa och grönlutslam. Idag deponeras cirka 18 000 ton avfallsprodukter per år. För att kunna möta Södra Cells framtida behov fordras att anläggningen byggs till. Ärende: Inköp av mobila radioapparater för säker radiokommunikation Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Räddningstjänsten västra Blekinge får i uppdrag att inhandla 20 mobila radioapparater till en kostnad av 120 000 kronor exkl. moms samt att ansvara för drift och underhåll av systemet och radioapparaterna. Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag till förfogande. Bakgrund: Räddningstjänsten i Västra Blekinge har redovisat hur verksamheterna i Karlshamns kommun kan höja sin beredskap i syfte att skapa ett säkert sätt att kommunicera då ordinarie telenät är ur funktion under stora påfrestningar, till exempel av typen stormen Gudrun. Ärende: Blekingeflyg – fördjupad marknadsföring av ”Blekinge medfinansiering av projekt” Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ett anslag på 50 000 kronor ur kommunstyrelsens anslag till förfogande till projektet samt att uppdra åt turistchefen att i samråd med näringslivsenheten samt berörda polska städer ansvara för Karlshamns kommuns del i genomförandet. Bakgrund: Blekingeflyg AB har lämnat in ansökan hos Region Blekinge på 800 000 kronor för projektet ”Fördjupad marknadsföring av Blekinge”. Blekinge och dess kommuner marknadsförs idag främst genom turistmässan och den broschyr som tillhandahålls i turistbyråerna. Projektet ”Fördjupad marknadsföring av Blekinge” innebär en mängd aktiviteter där både Region Blekinge och de deltagande kommunerna aktivt kommer att medverka. Ärende: Förändringar i renhållningstaxan för 2007 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta att höja renhållningstaxan för latrin från den 1 juli 2007. Bakgrund: Förändringen innebär att taxan höjs med mellan 800 kronor och cirka 2 000 kronor beroende på boendeform och antal tömningar. Taxan för extratömning föreslås höjas med 80 kronor. Ärende: Förköpsanmälningar Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunen avstår från att utöva sin förköpsrätt. Bakgrund: I enlighet med förköpslagen har förköpsanmälan inkommit på följande försålda fastigheter; Sommarstaden 31, Kollevik, Karlshamn (köpeskilling 280 000 kronor), Åryd 1:71, Årydsvägen 16, Trensum (köpeskilling 150 000 kronor), Ire 1:56, Ire, Asarum (gåva). Övriga ärende - Attestförteckning för kommunstyrelsen - Förslag till yttrande över revisionsrapporten hantering av kort, mobiltelefoner, bilar och eventuella förmåner - Förslag till yttrande över revisionsrapporten ”Kommunens investeringsverksamhet” - Miljöförbundets årsredovisning 2006 - Reglemente för krisledningsnämnden För ytterligare information om besluten, kontakta kommunstyrelsens ordförande Sven-Åke Svensson, tel 0454-811 01. Information och handlingar finns även på kommunkansliet, tel 0454-811 00, 0454-811 04 eller 0454-811 10, Rådhuset, Karlshamns kommun, (tel vx 0454-810 00).

Ämnen

Regioner


____________________________________________________________________________

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet enats om att gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen ska växa till 50 000 invånare.

Utifrån den gemensamma visionen arbetar Karlshamns kommun och det lokala näringslivet sida vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare och företagsetableringar inom ramen för ett hållbart Karlshamn.

Kontakter

Annette Sandberg

Annette Sandberg

Presskontakt Kommunikationschef Övergripande ansvar för intern- och extern kommunikation. 0454-815 93

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har drygt 32 000 invånare och är näst störst av Blekinges fem kommuner.
Karlshamn ligger där Mieån rinner ut i Östersjön och har en av Blekinges största skärgårdar, Hällaryds skärgård. Karlshamns kommun är med sin varierande och lättåtkomliga natur också ett välbesökt turistmål under sommarhalvåret, med bland annat fisket i Mörrumsån som dragplåster.
I Karlshamn finns även sedan millennieskiftet ett av Blekinge Tekniska Högskolas två campus. I Karlshamn finns också ett av Blekingesjukhusets två sjukhus med en dagöppen akutmottagning. Kommunens näringsliv består av cirka 2600 företag varav Aarhus Karlshamn (AAK), Södra Cell och IFÖ Sanitär i Mörrum tillhör de största industrierna.
Karlshamn har också en av Sveriges viktigaste, djupaste och största hamnar. Staden genomkorsas av E22:an och järnvägen mellan Kristianstad och Karlskrona. Vidare har riksväg 15 mot Halmstad sin start/slutpunkt i staden liksom riksväg 29 mot Växjö. Ronneby flygplats ligger tre mil från Karlshamn och har reguljär linjetrafik och med dagliga förbindelser till Stockholm.

Karlshamns kommun
Rådhusgatan 10
37481 Karlshamn
Sverige