Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kommunfullmäktige har antagit nytt Tillgänglighetsprogram för Karlshamns kommun

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt senaste sammanträde, måndagen den 3 november, att anta det nya Tillgänglighetsprogrammet för Karlshamns kommun. Programmet spänner över ett längre perspektiv och lyfter flera sociala frågor som rör tillgänglighet inom begreppet hållbar utveckling. Det nya Tillgänglighetsprogrammet ersätter det tidigare "Handikappolitiska programmet" och Handikapprådet ersätts av det nya forumet Tillgänglighetsdialogen.
Innehållet i Tillgänglighetsprogrammet avser åren 2009-2011 och rör frågor kring tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Arbetsområden som särskilt lyfts fram i programmet är bemötande, arbete, boende, utbildning, fysisk tillgänglighet, hälsa och omsorg, fritid och kultur och information.
Nämnder och styrelser i den kommunala organisationen får nu i uppdrag att ringa in de arbetsområden i programmet som de olika verksamheterna åtar sig att genomföra. Arbetet sker i samverkan med den samlade handikapporganisationen i Karlshamns kommun.
Kommunfullmäktige sa vidare ja till att cirka 1,7 miljoner kronor förs över från bus-nämndens investeringsbudget 2008 (nämnden för barn, ungdom och skola) till servicenämnden som en förberedande insats inför byggnationen av en ny förskola i Korpadalen, Asarum.
BUS-nämnden gav i januari 2007 utbildningsförvaltningen i uppdrag att projektera för två nya förskolor i Asarumsområdet och att kostnaden för två nya förskolor tas med i kommunens investeringsplan. Bus-nämnden/utbildningsförvaltningens huvudansvar att utföra en förstudie för ny förskola i Korpadalen är avklarat och projekteringen har påbörjats. Eftersom det är servicenämndens ansvarsområde måste det fattas beslut om projektets överförande från bus-nämnd till servicenämnd.
För ytterligare information om besluten, kontakta kommunstyrelsens ordförande Sven-Åke Svensson, tel 0454-811 01, Karlshamns kommun, (tel vx 0454-810 00).

Ämnen

Regioner


____________________________________________________________________________

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet enats om att gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen ska växa till 50 000 invånare.

Utifrån den gemensamma visionen arbetar Karlshamns kommun och det lokala näringslivet sida vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare och företagsetableringar inom ramen för ett hållbart Karlshamn.

Kontakter

Annette Sandberg

Annette Sandberg

Presskontakt Kommunikationschef Övergripande ansvar för intern- och extern kommunikation. 0454-815 93

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har drygt 32 000 invånare och är näst störst av Blekinges fem kommuner.
Karlshamn ligger där Mieån rinner ut i Östersjön och har en av Blekinges största skärgårdar, Hällaryds skärgård. Karlshamns kommun är med sin varierande och lättåtkomliga natur också ett välbesökt turistmål under sommarhalvåret, med bland annat fisket i Mörrumsån som dragplåster.
I Karlshamn finns även sedan millennieskiftet ett av Blekinge Tekniska Högskolas två campus. I Karlshamn finns också ett av Blekingesjukhusets två sjukhus med en dagöppen akutmottagning. Kommunens näringsliv består av cirka 2600 företag varav Aarhus Karlshamn (AAK), Södra Cell och IFÖ Sanitär i Mörrum tillhör de största industrierna.
Karlshamn har också en av Sveriges viktigaste, djupaste och största hamnar. Staden genomkorsas av E22:an och järnvägen mellan Kristianstad och Karlskrona. Vidare har riksväg 15 mot Halmstad sin start/slutpunkt i staden liksom riksväg 29 mot Växjö. Ronneby flygplats ligger tre mil från Karlshamn och har reguljär linjetrafik och med dagliga förbindelser till Stockholm.

Karlshamns kommun
Rådhusgatan 10
37481 Karlshamn
Sverige