Gå direkt till innehåll
​Stadsvapnet tillbakavisar revisionens kritik

Pressmeddelande -

​Stadsvapnet tillbakavisar revisionens kritik

Stadsvapnets styrelse tillbakavisar revisionens påstående om ointresse för revisionens granskning.

Styrelsen för det kommunala moderbolaget Stadsvapnet höll idag ett extrainsatt möte för att gemensamt svara på de frågor som revisorerna ställer i det senaste arbetsmaterialet till granskningsrapporten. Under mötet diskuterades även den kritik som revisorerna har framfört i media riktad mot Stadsvapnet sedan rapporten släpptes. Revisorerna menar att styrelsen i moderbolaget inte har visat något intresse för de detaljer som lyfts fram i rapporten och som berör dotterbolagen. Styrelsen håller inte med.

Revisorerna presenterade arbetsmaterialet för kommunstyrelsen den 2 februari. Tio dagar senare, den 12 februari presenterades samma arbetsmaterial för Stadsvapnets styrelse. Flera av kommunstyrelsens ledamöter sitter i Stadsvapnets styrelse och hade därför redan tagit del av rapportens alla detaljer. Underlaget var dessutom utskickat i förväg för att ge ledamöterna möjlighet att läsa in sig.

Dagens styrelsemöte var ett extrainsatt möte som planerades för att inom rimlig tid hinna svara på de frågor som lyfts fram i arbetsmaterialet till granskningsrapporten och som berör Stadsvapnet och dess bolag. Frågorna handlar om Karlshamnsfastigheters investeringsprojekt Etapp 5 på Östra Piren.

Styrelsen är förvånad över att svar på en faktagranskning förväntades vid sittande styrelsemöte den 2 februari när revisorerna själva har haft månader på sig och flera särskilt inhyrda revisionsexperter inkopplade för att skriva arbetsmaterialet till granskningsrapporten.

− Detta är inte rimligt och följer inte heller Aktiebolagslagen om god sed där även vikten av faktaavstämning med granskningsobjektet för att undvika fel och missförstånd ingår, säger Stadsvapnets vd, Åsa Nygren.

Vidare är styrelsen förvånad över att ordförande för de förtroendevalda revisorerna uttalar sig om en granskning som ska ske av vald lekmannarevisor, Ernst & Young.

Stadsvapnets styrelse meddelar att svar kommer att lämnas skyndsamt efter dagens extrainsatta styrelsemöte.

För mer information, kontakta Åsa Nygren, ekonomichef i Karlshamns kommun och tillika vd för Stadsvapnet, telefon, 0454-815 39.

Ämnen

Regioner


____________________________________________________________________________

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet enats om att gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen ska växa till 50 000 invånare.

Utifrån den gemensamma visionen arbetar Karlshamns kommun och det lokala näringslivet sida vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare och företagsetableringar inom ramen för ett hållbart Karlshamn.

Presskontakt

Annette Sandberg

Annette Sandberg

Presskontakt Kommunikationschef Övergripande ansvar för intern- och extern kommunikation. 0454-815 93
Leila Rudelius

Leila Rudelius

Presskontakt Press- och kriskommunikatör 0454-815 91