Gå direkt till innehåll
Statkrafts visionsbild av konceptet Grön Flexibel Baskraft.
Statkrafts visionsbild av konceptet Grön Flexibel Baskraft.

Pressmeddelande -

Statkraft och Karlshamn i samarbete för trygg grön elförsörjning

Statkraft har kommit överens med Karlshamns kommun om att ta över industrimark för att möjliggöra etableringen av en anläggning för tillverkning och lagring av elektrobränslen. Bränslet är tänkt att produceras med hjälp av el från vindkraftsparken Baltic Offshore Beta som Statkraft planerar utanför Blekinges kust.

De markanvisnings- och arrendeavtal som tecknats innebär att Karlshamns kommun ger Statkraft ensamrätt att förbereda exploatering av ett markområde om 32,5 hektar beläget i anslutning till Karlshamns hamn. Området detaljplaneläggs för närvarande.

- Avtalen är en viktig milstolpe för att vi ska kunna gå vidare med våra planer på att realisera Baltic Offshore Beta och skapa hållbar, stabil elproduktion i södra Sverige, säger Jakob Norström, VD för Statkraft i Sverige.

Anläggningen möjliggör användandet av delar av den el som vindkraftsparken kommer att generera till att tillverka och lagra vätgasbaserade bränslen, samt att baserat på detta generera el även i situationer med lägre vindkraftsproduktion. På så sätt bidrar anläggningen till att säkerställa det framtida behovet av tillförlitliga energikällor, oberoende av väderförhållanden. Konceptet kallas Grön Flexibel Baskraft.

- Genom detta samarbete visar vi att Karlshamn och Blekinge är en strategisk plats för utveckling av framtidens energiproduktion, som på sikt skapar fler arbetstillfällen och bidrar till ett större skatteunderlag i kommunen, säger Magnus Gärdebring (M), kommunstyrelsens ordförande i Karlshamns kommun.

Bakgrund

Statkraft är inne i ett expansivt skede och utvecklar bland annat flera vindkraftsparker till havs. En sådan vindkraftspark är Baltic Offshore Beta, som planeras bestå av upp till 127 vindkraftverk belägna i Östersjön cirkaa 85 km sydost om Karlshamn. Fullt utbyggd förväntas parken producera 10,5 TWh årligen, vilket ungefär motsvarar hushållsel till 1,7 miljoner villor. Statkraft lämnade i juni 2023 in ansökan om tillstånd till regeringen.

Karlshamns kommun har som målsättning att utveckla Stilleryd och Karlshamns hamn med närliggande områden i syfte att skapa en attraktiv och hållbar miljö för nuvarande verksamheter och nyetableringar.

Statkrafts planerade vätgasanläggning ihop med vindkraftsparken skulle innebära att framför allt industri och andra verksamheter i Karlshamn/Blekinge, men även i övriga Sydsverige, skulle få mer tillgång till tillförlitlig grön el. Detta ökar attraktionskraften för nyetableringar och skapar flertalet synergier för kringliggande verksamheter, som exempelvis Karlshamns Hamn och Campus Karlshamn, men också för andra aktörer inom utbildning, hotell, handel, industri, logistik, transport med flera.

Baltic Offshore Beta och vätgasanläggningen beräknas kunna tas i drift omkring 2030 och kan då långsiktigt sysselsätta omkring 100 personer fullt utbyggd.

Om Statkraft

Statkraft, som ägs av norska staten, är ett ledande företag inom vattenkraft internationellt, Europas största leverantör av förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar vattenkraft, vindkraft, solkraft, gaskraft och levererar fjärrvärme. Statkraft är en global marknadsaktör inom energihandel och har över 6000 anställda i fler än 20 länder.

För mer information kontakta:

Mattias Wondollek, Business Manager GFB Statkraft Offshore Wind, 0702-70 87 27

Mathias Wijk, etableringschef Karlshamns kommun, 0733-57 60 00.

Ämnen

Regioner


____________________________________________________________________________

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet enats om att gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen ska växa till 50 000 invånare.

Utifrån den gemensamma visionen arbetar Karlshamns kommun och det lokala näringslivet sida vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare och företagsetableringar inom ramen för ett hållbart Karlshamn.

Kontakter

Mathias Wijk

Mathias Wijk

Etableringschef 0733-57 60 00

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har drygt 32 000 invånare och är näst störst av Blekinges fem kommuner.
Karlshamn ligger där Mieån rinner ut i Östersjön och har en av Blekinges största skärgårdar, Hällaryds skärgård. Karlshamns kommun är med sin varierande och lättåtkomliga natur också ett välbesökt turistmål under sommarhalvåret, med bland annat fisket i Mörrumsån som dragplåster.
I Karlshamn finns även sedan millennieskiftet ett av Blekinge Tekniska Högskolas två campus. I Karlshamn finns också ett av Blekingesjukhusets två sjukhus med en dagöppen akutmottagning. Kommunens näringsliv består av cirka 2600 företag varav Aarhus Karlshamn (AAK), Södra Cell och IFÖ Sanitär i Mörrum tillhör de största industrierna.
Karlshamn har också en av Sveriges viktigaste, djupaste och största hamnar. Staden genomkorsas av E22:an och järnvägen mellan Kristianstad och Karlskrona. Vidare har riksväg 15 mot Halmstad sin start/slutpunkt i staden liksom riksväg 29 mot Växjö. Ronneby flygplats ligger tre mil från Karlshamn och har reguljär linjetrafik och med dagliga förbindelser till Stockholm.

Karlshamns kommun
Rådhusgatan 10
37481 Karlshamn
Sverige