Gå direkt till innehåll
Beslut från stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 4 december 2019

Pressmeddelande -

Beslut från stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 4 december 2019

Här kan du läsa om de beslut som stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott fattade vid sitt sammanträde den 4 december.

Samråd om detaljplan för nya lägenheter på Gruvlyckan

Karlstads bostads AB (KBAB) vill bygga bostäder på tomten bredvid gamla mejeriområdet där det bland annat finns en parkering idag. Enligt förslaget till detaljplan skulle bostadshusen placeras så att de bildar två separata innergårdar. Det finns några olika alternativ på exakt hur utformningen av husen och dess placering kan se ut. Det skulle kunna röra sig om fyra till fem huskroppar i tre till fem våningar. Det skulle röra sig om uppskattningsvis 130 lägenheter.

Gestaltningen ska ta hänsyn till omgivande bebyggelse och alla entréer ska vändas utåt för att bidra till socialt liv och upplevelse av trygghet utmed gatorna.

Det blir möjligt med kommersiella verksamheter i bottenplanet på fastigheten och det gröna skogsområdet intill engelska skolan kommer att bevaras.

Samrådet då berörda får lämna synpunkter kommer att pågå 11 december till 31 januari.

Beslut: Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra samråd om förslag till detaljplan för kvarteret Stålet.

Samråd om detaljplan för att bygga om Orrholmsskolan och bygga ny idrottshall

I förslaget till ny detaljplan föreslår kommunen att den befintliga Orrholmsskolan kan rivas och att en ny skola kan byggas på samma plats och att en idrottshall ska kunna byggas bredvid den befintliga fotbollsplanen. Förslaget skulle innebära att Orrholmsskolan skulle få plats för cirka 600 elever, en rejäl ökning från dagens cirka 150 elever. Den nya skolan skulle få ungefär samma fotavtryck som dagens skola men ökar från 1,5 plan till tre plan.

Idrottshallen skulle enligt förslaget till detaljplan placeras mellan Tullholmsviken och fotbollsplanen på den grusyta som finns där idag.

Byggnaden blir vänd så att den inte ska skymma utsikten för de boende och träddungen intill kommer att finnas kvar. För att få plats med idrottshallen kommer fotbollsplanen att flyttas cirka 10 meter i sidled.

Samrådet då berörda får lämna synpunkter kommer pågå 20 december till 31 januari.

Beslut: Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra samråd om förslag till detaljplan för fastigheten Rodret 1 med flera.

Samråd om detaljplan för verksamhetsområde på Eriksberg, norr om Bergvik

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Västra Eriksberg som innebär att det bli möjligt att bland annat ha serviceverksamheter, lager, tillverkning och handel med skrymmande varor. Det nya industriområdet blir drygt 30 ha stort och byggas på mark som idag används som jordbruksmark.

Planen innebär också att den kulturhistoriskt värdefulla miljön kring före detta Eriksbergs gård bevaras och kan nyttjas för besöksverksamhet. En parkmiljö skapas kring Eriksbergsbäcken för fördröjning och rening av dagvatten från området.

Samrådet då berörda får lämna synpunkter kommer att pågå 10 december till 24 januari.

Beslut: Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra samråd om förslag till detaljplan för Västra Eriksberg.

Granskning av detaljplan för bostäder och ny Färjestadsskola

Karlstads kommun har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för Färjestadsskolan och omgivande område. Förslaget innebär att en ny skola kan byggas och att området kan kompletteras med fler bostäder. Bostäderna skulle hamna i södra delen av området där skolan ligger idag och nya skolan skulle hamna vid sidan om Färjestads IP.

Detaljplanen ger också möjlighet till att bygga en idrottshall som kan möta skolans behov och kan hyras ut till övriga verksamheter på andra tider. Totalt sett innebär förslaget möjligheter att bygga ca 190 bostäder och en grundskola för ca 750 elever. Det är en ökning från dagens Färjestadskola som endast tar runt 480 elever.

Detaljplanen var ute på samråd under maj-juni tidigare år och nu är det dags för granskning. Granskningen då berörda får lämna synpunkter kommer att pågå till 20 december till 31 januari.

Beslut: Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra granskning om förslag till detaljplan för Göken 2.

Granskning av detaljplan för handel på Månsberget vid Bergvik

Olav Thongruppen vill bygga handel på Månsberget sydöst om Bergviks handelsområde. Karlstads kommun har därför tagit fram ett förslag på detaljplan för att utreda om det är möjligt. Ett förslag var ute på samråd hösten/vintern 2018 och det har nu reviderats. Nu har markytan för etableringen minskats med ungefär hälften (från 132 000 m2 till 60 000 m2) för att spara mer värdefull naturmark och minska risken för att handeln i Karlstads centrum ska påverkas negativt. Handeln är begränsad till bygghandel och hem- och fritidshandel.

En full utbyggnad innebär att parkering helt behöver ordnas i garage eller på byggnadens tak så att naturmark med höga naturvärden kan bevaras. Byggnaden är också lägre än i tidigare förslag för att minska det visuella intrycket.

De kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna Månsgården, Olofsberg och den så kallade paviljongen kan inte bevaras i sitt nuvarande läge. Månsgården kan eventuellt vara möjlig att flytta, vilket utreds vidare och kan vara ett alternativ till rivning. Olofsberg och paviljongen, som har ett lägre kulturhistoriskt värde kommer att rivas om detaljplanen blir verklighet.

I det reviderade förslaget kommer den nya handelsetableringen enbart att nås med bil via en ny cirkulationsplats från Bergviksvägen. Den tidigare föreslagna gatan som skulle nå området från söder har nu tagits bort från förslaget till detaljplan.

Den ökade trafik som den här etableringen skulle innebära beräknas inte ha en negativ påverkan på intilliggande vägnät förutsatt att trimningsåtgärder görs i Bergviksrondellen och på Bergviksvägen.

Granskningen då berörda får lämna synpunkter kommer att pågå 9 december till 17 januari.

Beslut: Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra granskning om förslag till detaljplan för Bergvik 1:37.

För mer information kontakta

Erik Nilsson (KD), ordförande stadsbyggnadsnämnden, telefon 054-540 12 77  

Magnus Resare (M), andre vice ordförande stadsbyggnadsnämnden, telefon 070-587 03 31 

Ämnen

Regioner