Gå direkt till innehåll
Beslut i korthet från teknik- och fastighetsnämnden 22 maj

Pressmeddelande -

Beslut i korthet från teknik- och fastighetsnämnden 22 maj

Miljöpengar för sensorer i papperskorgar, köp av Herrhagskyrkan och upphandling för en om- och nybyggnation av Norrstrands förskola. Det är några av de ärenden som hanterades på dagens teknik- och fastighetsnämnd.

Budgetuppföljning och prognos

Förvaltningen redovisar budgetuppföljningen efter fyra månader och helårsprognosen. För att kunna byta ut en luttank på Sörmons vattenverk vill förvaltningen ha förskott på grundramspengarna för 2020. Förvaltningen vill även omfördela grundramspengar från järnväg till broreparationer samt från gång- och cykelvägar till trafiksäkerhet. Hela budgetuppföljningen och helårsprognosen kan hittas på kommunens hemsida karlstad.se.

Här kan du se protokoll och handlingar från nämdnsammanträdet

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkänner förvaltningens budgetuppföljning och omfördelningen.

E-förslag om att skydda skog i Molkom

Förslagsskrivaren vill skydda ett skogsområde i Molkom där kommunen har planerat skogsåtgärder. Förslaget har fått 133 underskrifter. Kommunen genomför flera skogsåtgärder i Molkom som att ta ned vindfällda träd, röja, gallra, föryngringsavverka och anlägga en skogsbilväg. Syftet är att få en frisk, trivsam och funktionell skog där närboende, djur och växter ska må bra. Innan kommunen påbörjade åtgärderna har boende i Molkom kunnat lämna synpunkter kring åtgärderna och vi har haft ett möte där Molkomsbor bjudits in. Kommunen har redan tagit hänsyn till vissa synpunkter, i samråd med Skogsstyrelsen, och gjort förändringar i planen för åtgärder. Bland annat lämnas ett område orört. Kommunen planerar också för att ta fram en skötselplan som är anpassad till friluftslivet. Den planen kommer tas fram i dialog med närboende i Molkom.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden avslår e-förslaget och godkänner teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till fortsatt hantering av Molkomskogens skötsel.

P-platser och tält för en mer attraktiv torghandel

För att förbättra servicen på Stora torget och bidra till en levande torghandel ska 4-5 ett antal parkeringsplatser bakom bibliotekshuset reserveras för torghandlare. För att skapa ett mer enhetligt och prydligt intryck ska torghandlare kunna låna parasoll eller enklare tält för sin handel. Ambitionen är att bidra till ett levande centrum med en förbättrad och mer attraktiv torghandel.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden beslutar att erbjuda tält/parasoller och parkeringsplatser för torghandlare. Under 2019 ska 4-5 parkeringsplatser reserveras vid biblioteket fram till klockan 9. Lastbilar hänvisas till Slussvakten på Västra Kanalgatan. Nämnden beslutade även att torghandlarnas villkor utvärderas efter sommaren 2019 och utreds vidare i dialog med torghandlarna och centrum Karlstad.

Miljöpengar för sensorer i papperskorgar

Gatuenheten ansöker om 33 000 kronor i miljöpengar för att sätta sensorer på papperskorgar som larmar när de behöver tömmas. Tanken är att papperskorgarna av bland annat miljöskäl bara ska tömmas vid rätt tillfälle. Genom att sätta in nivåmätare vill vi undvika onödiga kontroller av tomma behållare och att papperskorgar hinner bli överfulla. I ett första försök sätts nivåmätare i 25 papperskorgar men om det verkar vara en bra metod kan mätare monteras i fler behållare på sikt. Se separat pressmeddelande.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden beviljar gatuenhetens ansökan om 33 000 kronor i miljöpengar.

Ramavtal för utveckling och bostäder i Busterud

Strax öster om Alsters villaområde planeras det för ett nytt bostadsområde med huvudsakligen villor, en ny park och kommunal infrastruktur. Området är utpekat i översiktsplanen som ett stadsutvecklingsområde och det pågår ett detaljplanearbete. En del av marken i området ägs av OBOS fastigheter och kommunen vill nu skriva ett ramavtal för att kunna reglera parternas ansvars- och kostnadsfördelning i arbete framåt.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkänner förslaget för ramavtal och bemyndigar avdelningschefen att underteckna samtliga avtal som är nödvändiga.

Köp av Herrhagskyrkan

Karlstads pastorat säljer Herrhagskyrkan och förvaltningen ser att byggnaden skulle kunna användas för kommunala verksamheter som bland annat daglig verksamhet inom vård och omsorg. Byggnaden är i bra skick och skulle vara en långsiktigt strategisk investering. Priset på fastigheten skulle hamna på 18 miljoner kronor. För att renovera och anpassa lokalen skulle det behövas ytterligare cirka 13 miljoner kronor.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden tillstyrker förslaget och föreslår till kommunstyrelsen att godkänna förvärvet av fastigheten och tilldela pengar för lokalanpassning.

Avtal för om- och nybyggnation av Norrstrands förskola

Norrstrands förskola ska växa och bli större och förvaltningen vill nu skriva avtal med upphandlad entreprenör för byggnationen. De två befintliga byggnaderna behålls och renoveras och gården kompletteras med en ny byggnad i två plan. Det nya huset byggs i massiv trä och kommer att rymma fyra avdelningar och ett mottagningskök. Det innebär att Norrstrands förskolas kapacitet fördubblas och går från fyra till åtta avdelningar. För att skapa en stor kreativ utemiljö kommer projektet att använda en bit av Norrstrandsparken. Gården kommer att användas som förskolegård under dagtid, men vara till för allmänheten under kvällar och helger.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden bemyndigar direktören att skriva under de avtal som behövs.

För mer information kontakta:

Henrik Lander (C), ordförande teknik- och fastighetsnämnden 054- 540 12 78

Per-Anders Bergman, teknik- och fastighetsdirektör 054-540 65 72

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har nästan 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.