Gå direkt till innehåll
​Beslut i korthet från teknik- och fastighetsnämnden 23 januari

Pressmeddelande -

​Beslut i korthet från teknik- och fastighetsnämnden 23 januari

Samrådsyttrande på detaljplanen för Jakobsberg, äskande av pengar för två ombyggnationer och upphandling av entreprenör för andra delen av Bråtebäckens industriområde. Det är några av de ärenden som behandlades på teknik- och fastighetsnämnden idag.

Utbyggnad och samlokalisering på Örsholmens gård

I juni 2018 gav Kommunfullmäktige teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att utreda och redovisa ett förslag där samtliga anställda på enheten fastighetsdrift samlokaliseras. Utredningen visar att Örsholmens gård, där delar av personalen är lokaliserade idag, skulle vara ett bra alternativ. Förvaltningen äskar om 20,5 miljoner kronor för att bygga om och anpassa Örsholmens gård så att verksamheterna får plats.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden äskar investeringsmedel hos kommunstyrelsen och om medel tilldelas så ges förvaltningen i uppdrag att genomföra upphandlingen och teknik- och fastighetsdirektören får i uppdrag att besluta om antagande av entreprenör.

Entreprenör för andra delen av Bråtebäckens industriområde

På ena delen av Bråtebäckens industriområde har verksamheterna börjat etablera sig och därför vill förvaltningen påbörja arbetet med etapp två av industriområdet. Det innebär att Bråtebäcksvägen, gång- och cykelvägen och VA-ledningar förlängs på området. För att kunna göra detta måste en entreprenör handlas upp.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra upphandlingen och teknik- och fastighetsdirektören får i uppdrag att besluta om antagande av entreprenör.

Samrådsyttrande detaljplan Jakobsberg

Förvaltningen ser positivt på den nya stadsdelen som kan växa fram på Jakobsberg med 3000 till 3500 nya bostäder. Här finns goda möjligheter att skapa attraktiva boendemiljöer och planen möjliggör också för service, centrumverksamheter, skola, förskola, torg, parker och rekreationsområden. Inför granskningen tycker förvaltningen att gatans utformning, hur framkomligheten påverkas och trafiksäkerheten längs sträckan bör förtydligas. Behoven av omklädningshytter, toaletter och duschmöjligheter vid badbassängen bör utredas i det fortsatta arbetet. Även behovet av service som slamtömning, sophantering och toalett vid småbåtshamnarna kan ses över.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkänner förvaltningens samrådsyttrande med följande tillägg:

  1. Rekommendationen från Boverket om 40 kvadratmeter friyta per barn per barn bör följas.
  2. Att planen tillåter höjder på 7-8 våningar för fler av fastigheterna på området.
  3. Det är positivt om våningshöjden anges i plankarta eftersom det underlättar för träbyggnation i området.
  4. Det är viktigt att trafiken kan flyta på ett smidigt sätt genom Jakobsbergsallén därför är det olämpligt med stopphållplatser för bussen där.

Uthyrning och ombyggnation av lokaler för polisen

Karlstads kommun har idag fastigheter vid Räddningstjänsten som Polisen i Värmland vill hyra. I dagsläget använder Räddningstjänsten lokalerna men de ser möjligheter för samarbete och kan utnyttja lokalerna tillsammans med polisen. Det råder stor brist på ytor och lokaler vid polishuset och förvaltningen ser därför positivt på att lokalerna kan utnyttjas av både polisen och räddningstjänsten. För att det ska vara möjligt så krävs en ombyggnation av kommunens lokaler som teknik- och fastighetsförvaltningen äskar 13 miljoner kronor för.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkänner förslaget och skickar äskandet vidare till kommunfullmäktige för beslut.

För mer information kontakta:

Anders Tallgren (S),vice ordförande teknik- och fastighetsnämnden 054-540 1045

Per-Anders Bergman, teknik- och fastighetsdirektör 054-540 65 72

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har nästan 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.