Gå direkt till innehåll
Beslut i korthet teknik- och fastighetsnämnden 7 november

Pressmeddelande -

Beslut i korthet teknik- och fastighetsnämnden 7 november

Idag höll teknik- och fastighetsnämnden ett extrainsatt nämndsammanträde för att hantera två ärenden. Genomförandeavtal för sagovärld på Skutberget och ersättningslokaler för Hagaborgs förskola.

Genomförandeavtal för sagovärld på Skutberget

Teknik- och fastighetsnämnden behandlade genomförandeavtalet som reglerar Karlstads kommuns och Muminvärldens åtaganden i samband med en etablering på Skutberget.

Då denna exploatering bedöms vara av principiell karaktär godkände teknik- och fastighetsnämnden avtalet som facknämnd och överlåter till kommunfullmäktige att fatta ett slutligt godkännande.

Avtalet

Ett genomförandeavtal har tagits fram för att lagligt reglera de båda parternas intentioner. Avtalet följer kommunens praxis för genomförandeavtal vid exploateringar, dock har vissa smärre etableringsspecifika anpassningar gjorts. Dessa rör sig främst om struktur och tydlighet.

Huvuddragen

- Markområde med tomträttsavtal om 20 år upplåts.

- Tomträttsgälden beräknas utifrån de på tillträdesdagen gällande jämförbara markpriserna

- En temapark ska färdigställas av Muminvärlden i flera etapper och den första etappen ska vara färdigställd senast 36 månader efter tillträdesdagen.

- Arrendeavtal ska tecknas för parkeringsplatsen

- Kommunen ansvarar för projektering och utbyggnad av allmänna anläggningar.

- Särskilt avtal om allmänhetens möjlighet för tillträde till området utanför temaparkens säsong ska tecknas innan tillträdesdagen.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkänner upprättat markupplåtelseavtal med Muumimaailma Oy. Genomförandeavtalet sänds till kommunstyrelsen för fortsatt hantering. Paragrafen justeras omedelbart.

Ersättningslokaler Hagaborgs förskola

På Hagaborg finns en förskola på fem avdelningar som ägs och förvaltas av KBAB. Bostadsbolaget vill nu bygga två nya bostadshus och en förskola på platsen. Under tiden KBAB bygger bostadshus och förskola behöver barnen nya lokaler. Teknik- och fastighetsförvaltningen äskar nu pengar för ersättningslokaler.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden äskar driftmedel för ersättningslokaler för Hagaborgs förskola enligt följande fördelning:

1 miljon för 2020, 1,7 miljoner för 2021, 0,7 miljoner för 2022. Förvaltningen får i uppdrag att teckna nödvändiga internhyresavtal.

För mer information kontakta:

Henrik Lander och Per-Anders Bergman är upptagna i arbetsutskott och är klara tidigast kl 11 under torsdagen.

Henrik Lander (C), ordförande teknik- och fastighetsnämnden, 054- 540 12 78

Per-Anders Bergman, teknik- och fastighetsdirektör, 054-540 65 72

För frågor om genomförandeavtalet kan media även kontakta Fredrik Nilson, chef markavdelningen, 054 -540 70 96

Ämnen

Taggar

Regioner