Skip to main content

Boende deltog i utvecklingen av nytt bostadsområde öster om Alster

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2019 12:03 CEST

Placering av bostadsområdet

50-70 nya bostäder med stora villatomter och rad- och parhus med lantlig karaktär. Det blev resultatet efter att de boende i och omkring Busterud fick vara med när Karlstads kommun skulle planlägga området för bostäder. Nu har detaljplanen antagits av Karlstads kommuns stadsbyggnadsnämnd.

I det gamla fritidshusområdet Busterud öster om Alster finns idag 18 bebyggda tomter, både med fritidshus och permanentboenden, men också en del obebyggda tomter och outnyttjad mark. Området är utpekat i översiktsplanen som ett område för permanentbostäder och när det var dags att planlägga området tog kommunen hjälp av de boende.

- Flera fastighetsägare i området har länge önskat sig möjligheten att bygga ut och för oss var det viktigt att tidigt höra allas intressen och önskemål om både den egna tomten och om områdets utformning i stort, berättar Erik Nilsson (KD), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Önskemålen lade grunden för nya bostadsområdet

Planarbetet startade därför med en workshop där både markägare och boende inom och strax utanför området deltog. Deltagarna hade bland annat önskemål om att den kuperade och lantliga karaktären ska bibehålls i så stor utsträckning som möjligt.

- Vi fick väldigt värdefulla inspel. De kunde berätta var de rör sig skogen, var det finns viktiga stråk och var de behövde vägar. Utifrån deras synpunkter kunde vi bevara populär natur och viktiga stråk. Vi valde också att skapa stora tomter med inte allt för stora byggnader för att bevara den lantliga känslan som många värnade om, säger Emelie Dronsfield, stadsbyggnadsplanerare på Karlstads kommun.

Hittat en bra balans

Synpunkterna från markägare och boende har ibland pekat åt olika håll men kommunen är nöjd tycker att de hittat en bra balans mellan de olika intressena.

- Det har funnits önskemål om både tätare bebyggelse och om att låta området vara orört men jag tycker att vi har nått en bra kompromiss. Karlstad har ett behov av att skapa nya bostäder och vi vill att det finns en blandning av boendetyper. Nu kan vi tillgodose en del av efterfrågan på villor, säger Erik Nilsson (KD).

Vill involvera fler

När Karlstads kommun planlägger redan befintliga tomter pratar de alltid med dem som äger marken. Det är ett arbetssätt som kommunen ser väldigt positivt på.

- Det har varit väldigt värdefullt att i ett så tidigt skede få ta del av lokalkännedomen som de boende har. Ibland gör till exempel mark- och ägarförhållanden att det inte är lämpligt men när det går ska vi försöka involvera Karlstadsborna oftare, säger Erik Nilsson (KD).

För mer information kontakta

Erik Nilsson (KD), ordförande stadsbyggnadsnämnden, tfn 054-540 12 77

Emelie Dronsfield, stadsbyggnadsplanerare stadsbyggnadsförvaltningen, tfn 054-540 45 47