Skip to main content

Detaljplan för Skutbergets sagovärld klar för överlämning till kommunfullmäktige

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2019 14:45 CEST

Flygbild över Skutberget

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan med miljökonsekvensbeskrivning för Skutbergets sagovärld. Den 16 oktober fattar stadsbyggnadsnämnden beslut om planen kan överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av en friluftsinriktad sagovärld med koppling till vattnet med stor hänsyn tagen till områdets natur- och kulturvärden. Efter genomförd samråd och efterföljande granskning samt justeringar anser stadsbyggnadsförvaltningen att planförslaget är färdigt för antagande.

- Fullmäktige tog redan 2005 ett första beslut där delar av Skutberget pekades ut som ett område för en upplevelseanläggning. Nu är vi framme vid en detaljplan som tillsammans med visionen för friluftsområdet på Skutberget ska förverkliga detta beslut. Det är en väl genomarbetad detaljplan, där varje aspekt av Skutbergets utveckling har genomlysts, som nu går vidare för beslut, säger Per-Samuel Nisser (M) kommunalråd.


Planförslag i korthet

Planförslaget innebär att en sagovärld kan etableras inom ett ca 12 ha stort område i nordöstra delen av Skutberget inklusive ön Ytterholmen. Större byggnader, så som teater, butiker och restauranger, får placeras inom områden som idag används till bland annat parkering. Mindre byggnader placeras i skogsområdena med höga krav på bevarande av mark och träd. Området knyts ihop med gångstigar och broar. Parkering för besökare anordnas norr om sagovärlden, och där planeras också en ny busshållplats i anslutning till entrén.


Genomförd samråd och granskning

Samråd om planförslaget, tillsammans med ett förslag till utveckling av resten av Skutberget (Vision och planprogram för Skutbergets friluftsområde, för vilket kommunledningskontoret ansvarar), ägde rum under tiden 24 maj - 30 juni 2018. Planförslaget har justerats efter samrådet för att därefter ställdas ut för granskning under tiden 16 maj - 20 juni 2019.


Genomförandeavtal

Parallellt med detaljplanearbetet har ett genomförandeavtal mellan kommunen och exploatören upprättats. Avtalet reglerar parternas åtaganden i samband med genomförande av detaljplanen. 

Med gjorda justeringar och avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen anser stadsbyggnadsförvaltningen att planförslaget är färdigt för antagande. 

För mer information kontakta:

Marianne Andersson, Näringslivsstrateg

Telefon: 054-540 80 17

Monika Martinsson, kommunikationsstrateg

Telefon: 054-540 47 07