Skip to main content

Förslag på runt 30 lägenheter till Norrstrand och ett 40-tal villor, rad- och parhus till Knappstad

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2019 10:42 CEST

Arkitektskiss av de föreslagna husen på Norrstrand.

Förslag på två nya detaljplaner ska gå ut på samråd. Det beslutade stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott i Karlstads kommun idag.

Samråd om ny detaljplan för fler lägenheter på Norrstrand

Karlstadshus vill riva sitt befintliga tvåvåningshus vid korsningen Norra allén och Norrstrandsgatan och bygga nytt i tre, fyra och fem våningar. Det skulle öka antalet lägenheter från tio till runt 30. Ett förslag till ny detaljplan ska nu gå ut på samråd så att berörda kan lämna synpunkter.

Enligt förslaget till detaljplan ska de tre huskropparna placeras som ett U mot omgivande gator så att de bildar en skyddad grön innergård. Ambitionen är att utformning och gestaltning ska ha hög arkitektonisk nivå och bli ett positivt tillägg i området. Husen ska ha en aktiv och välkomnande bottenvåning med utåtvända entréer och möjlighet till någon slags centrumfunktion.

Samrådet kommer att pågå 26 augusti till 30 september.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att genomföra samråd.

Samråd om ny detaljplan för nytt villaområde på Knappstad

Göteborgsudden fastigheter som äger mark på del av Knappstad vill bygga bostäder på ett område som idag till största delen består av gräsytor. Tanken är att bygga ett 40-tal nya bostäder fördelat på villor, rad- och parhus i två våningar. Husen blir placerade intill Margårdsvägen längs med fyra nya gator med en parkyta i mitten och naturmark i ytterkanterna. Ett förslag till ny detaljplan ska nu gå ut på samråd så att berörda kan lämna synpunkter.

Enligt förslaget ska det bli ett naturnära område. Det är nära till Göteborgsudden och kommunen planerar att bygga en ny gång- och cykelväg till området.

- Det finns en efterfrågan på fler villatomter så det känns bra att vi kan tillgodose en del av det med den här planen, säger Erik Nilsson (KD), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Samrådet kommer att pågå 29 augusti till 30 september.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att genomföra samråd.

För mer information kontakta

Erik Nilsson (KD), ordförande stadsbyggnadsnämnden, tfn 054-540 12 77

Handläggare Norrstrand: Per Anders Olsson, stadsbyggnadsarkitekt, tfn 054-540 45 07

Handläggare Knappstad: Marie Janäng, stadsbyggnadsarkitekt, tfn 054-540 46 21