Gå direkt till innehåll
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i korthet 11 december

Pressmeddelande -

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i korthet 11 december

Internbudget för 2020, NPF-säkring av skolmiljön, organisation av vuxenutbildning inom vård och omsorg. Det var några av ärendena på gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens möte den 11 december.

Internbudget för 2020

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till intern fördelning av budget 2020. Kommunbidraget uppgår till 387 miljoner kronor och det totala utrymmet uppgår till 638 miljoner kronor. Elevanslaget per elev och program har i genomsnitt ökat med cirka två procent. Investeringsbudgeten uppgår till 5,5 miljoner kronor.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna förslaget till intern fördelning av budget för 2020.

NPF-säkring av skolmiljöerna

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anna Dahlén Gauffin (S) och Dekan Izat (S) att barn- och ungdomsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för hur en NPF-säkring (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) av skolmiljöerna kan genomföras i grundskolorna, gymnasieskolorna och vuxenutbildningen i Karlstads kommun.

Detta är redan ett prioriterat utvecklingsarbete och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ställer sig därför positiv till att utreda förutsättningarna för hur en NPF-säkring kan genomföras i gymnasieskolorna, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen i Karlstads kommun.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att bifalla motionen.

Organisation Vuxenutbildning: Vård och omsorg

Det behövs strukturella förändringar för att klara de ekonomiska ramarna 2020. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen föreslår att de kostnadsminskningar som krävs sker inom vuxenutbildningen då vi i jämförelse med andra liknande kommuner har en kostnad/elev inom gymnasieskolan som är avsevärt lägre.

Utgångspunkten i arbetet med att minska kostnaderna inom vuxenutbildningen har varit att hitta lösningar som inte minskar kursutbudet för kommuninvånarna men ändå ryms inom budgetramen.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag som innebär att all yrkesvux för vård- och omsorg flyttas från den kommunala verksamheten till den upphandlade verksamheten. Förslaget innebär att utbildningen ska ske med samma volym och förväntad kvalitet som i dag.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att upphandling av yrkesvux för vård- och omsorgsutbildningar genomförs och börjar att tillämpas från hösten 2020 samt att Tingvallagymnasiets vård- och omsorgsutbildning för vuxna avvecklas.

Protokoll och handlingar

Alla ärenden och beslutsunderlag hittar du på karlstad.se/kommun-och-politik/moten-handlingar-och-protokoll. Där publiceras också protokollet när det är justerat.

För mer information kontakta:

Alexander Torin (M), nämndordförande och kommunalråd, 054-540 81 12
Birgitta Larsson, skoldirektör gymnasie- och vuxenutbildning, 054-540 13 64

Ämnen

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.