Gå direkt till innehåll
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i korthet den 22 september

Pressmeddelande -

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i korthet den 22 september

På septembers gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd beslutade nämnden om synpunkter på Översiktsplan 2050. Nämnden beslutade också att budgetuppföljning och helårsprognos efter åtta månader 2021 godkänns.

Översiktsplan 2050

Karlstads kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan och bjuder därför in till samråd mellan den 7 juni-30 september 2021. Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som ska lägga grunden för kommunens framtida utveckling.

I översiktsplanen redovisas kommunens förslag på långsiktig användning av mark- och vattenområden samt bebyggelse. Tidshorisonten för översiktsplanen är år 2050. Planförslaget omfattar hela kommunen och är en viktig del i kommunens arbete för att uppnå en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar samhällsutveckling på både kort och lång sikt.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen kommer i arbetet med inspel till översiktsplanen att fokusera på nuläge vad gäller elevunderlag och befintliga lokaler samt prognos om demografiutveckling och befolkningsutveckling och dess påverkan på framtidens elevunderlag.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut:

Synpunkter till arbetet med Översiktsplan 2050 lämnas till kommunledningskontoret från gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Delårsrapport och helårsprognos 2021

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har tagit fram budgetuppföljning med helårsprognos efter åtta månader 2021. Nämnden redovisar en positiv avvikelse på 10 miljoner kronor efter augusti. Prognosen för helåret pekar på en positiv avvikelse på 8 miljoner kronor. Investeringsbudgeten avviker med plus 4,4 miljoner kronor efter augusti och helårsprognosen är ett överskott på plus 8 miljoner kronor.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut:

Budgetuppföljning och helårsprognos efter åtta månader 2021 godkänns.

Politiska initiativ

Fler ungdomar i arbete eller studier

Antalet ungdomar som inte går i gymnasiet, någon annan utbildning eller arbetar är stort i Karlstad. Eftersom nyckeln till egen försörjning för de allra flesta går via fullföljda gymnasiestudier är det viktigt att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utvecklar sitt arbete för att minska antalet ungdomar som går individuella program och inte når gymnasieexamen inom fyra år och också utvecklar KAA (det kommunala aktivitetsansvaret) så att fler av dessa ungdomar hittar rätt utbildning eller arbete.

I dag går 390 ungdomar individuella program och ca 20 – 30 procent övergår till nationellt program. Över 300 ungdomar ingår i KAA och alldeles för få av dem börjar studera eller arbeta innan de fyller 20 år.

Att dessa ungdomar inte hittar en väg till egen försörjning innebär ofta ohälsa, begränsade livsval och risk för utanförskap för dem. Det orsakar också samhället stora kostnader i välfärdssystemen. Om vi kunde bli bättre på att möta dessa ungdomar så att de klarar sin egen försörjning är vinsterna stora såväl rent mänskligt som samhällsekonomiskt.

Det blågröna styret föreslår därför gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden besluta att ge förvaltningen i uppdrag:

 • att förutsättningslöst utreda hur Karlstads kommun i samverkan med andra kan bli bättre på att kraftigt minska antalet ungdomar som inte når gymnasieexamen eller är i arbete före 20 års ålder
 • att i utredningsarbetet studera relevant forskning och hur andra kommuner som lyckas bättre än Karlstad arbetar
 • att i utredningen ”vända på alla stenar”
 • att föreslå hur vi framöver organiserar och genomför arbetet för att nå målen
 • att ta fram budgetunderlag för de förslag som kan öka de kortsiktiga kostnaderna
 • att återrapportera till nämnden april 2022.

Bra lokaler för bättre resultat och likvärdighet

Det är med stor glädje som vi kunnat se framväxten av de nya lokalerna på Sundsta-Älvkullegymnasiet. Moderna lokaler som med ett pedagogiskt tänk i planeringen kan bidra till ökad måluppfyllelse.

Samtidigt vet vi att lokalernas standard ser olika ut, både för elever på Sundsta-Älvkullegymnasiet men framför allt för elever på andra skolor som kommunen är huvudman för. För oss är det en självklar utveckling att över tid och med respekt för att kärnan i verksamheten ska prioriteras, arbeta för att höja lokalstandarden på alla våra skolor.

När kommunen växer blir det uppenbart att vi också behöver mer utrymme att bedriva gymnasieundervisning på och i nämndens svar till kommunens översiktsplan är det många elever fler än idag som ska beredas plats på kommunens skolor. Det finns helt klart ett behov av både utbyggnad och uppfräschning inför framtiden.

Det blågröna styret föreslår därför att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag:

 • att utvärdera skolornas och nämndens investeringsram med utgångspunkt i att ge skolorna goda förutsättningar att uppnå likvärdiga undervisningslokaler
 • att inom ramen för den långsiktiga investeringsplaneringen be om att få påbörja en förstudie kring hur nämnden skall kunna ta emot det ökade elevantalet.

Informationsärenden

Tjänstepersoner från gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen informerade om:

 • Lokaler.
 • Anställningsform för gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.
 • Mottagningsenheten för introduktionsprogrammen.
 • Karlstads teknikcenter – strategi, varumärke, kvalitetsgranskning.

Protokoll och handlingar

På karlstad.se hittar du alla ärenden och beslutsunderlag samt protokollet när det är justerat.

För mer information kontakta:

Alexander Torin, ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 072 717 58 71

Ämnen

Taggar

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nästan 95 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. I Karlstads kommun arbetar drygt 7 000 medarbetare för visionen om ett bättre liv i solstaden.